17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Consiliile interramurale pledează pentru conlucrare și dialog

Loading
Fără categorie Consiliile interramurale pledează pentru conlucrare și dialog
Consiliile interramurale pledează pentru conlucrare și dialog

 

 

consiliu

Foto: arhivă personală

Recent, a avut loc şedinţa Consiliu­lui Interramural Teritorial al Sindi­catelor din Raionul Edineţ. În ordi­nea de zi au fost incluse chestiuni privind bilanțul activităţii consiliu­lui în anul 2014 şi sarcinile pentru anul viitor, aprobarea planului de activitate al consiliului pentru 2015 şi propunerile din partea sindicate­lor în planul de activitate al Comi­siei pentru consultări şi negocieri colective (nivel teritorial).

 

Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului Interramural, a prezentat un raport amplu despre activitatea acestuia în anul 2014.

În ceea ce priveşte dialogul social, au fost convocate două şedinţe ale Comisiei pentru consultări şi negocieri colective (ni­vel teritorial), unde s-au luat în dezbateri încălcările legislaţiei muncii şi contraca­rarea „muncii la negru”, situaţia tinerilor pe piaţa muncii şi crearea locurilor noi de muncă, dezvoltarea în raion a învăţămân­tului vocaţional-tehnic, lichidarea restan­ţelor la plata salariilor, îndeplinirea Con­venţiei Colective ş. a. S-a atras atenţia şi asupra onorării contractelor colective de muncă la nivel de unitate economică, pre­cum şi a negocierii sau prelungirii celor cu termenul expirat.

O atenţie deosebită s-a acordat lucrului cu femeile şi cu tinerii membri de sindicat. De exemplu, s-au desfășurat mai multe în­truniri, seminare. Acestea au fost organiza­te cu genericele „Femeia de succes: activi­tatea sindicală, cariera, familia”, „Femeile sindicaliste – pentru o muncă şi un trai de­cent”, „Liderul sindical tânăr: abilităţi, ap­titudini, profesionalism”. În raion au fost desfăşurate şi câteva campanii informaţi­onale: „Înscrie-te în sindicat”, „Cunoaşte şi drepturile sindicale” și „Munca decentă prin drepturi respectate”.

 

Propunere de schimb de experiență

 

Un loc aparte l-a avut instruirea în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Drept rezultat, au fost create mai multe comitete pentru securitate şi sănătate în muncă.

Consiliul Interramural a avut grijă și de copii membrilor de sindicat. În luna mai, a fost organizat un seminar cu părinţii, cu copiii lor, cu membrii consiliului, acesta având genericul „Spune Nu exploatării co­piilor prin muncă!”. În context, s-a adus la cunoştinţă Codul de conduită pentru patroni privind eliminarea celor mai gra­ve forme ale muncii copiilor în agricultu­ră, drepturile copiilor conform Declaraţiei ONU, fiind organizat și un concurs de de­sen şi poezie pentru copii. E îmbucurător faptul că au participat la acest concurs şi copii cu dizabilităţi. Tuturor li s-au înmâ­nat cadouri de preţ.

Pe parcursul anului, Consiliul Inter­ramural a conlucrat cu structurile ad­ministrativ-teritoriale și de stat, precum și cu mijloacele mass-media raionale şi naționale.

În dezbateri, membrii consiliului au ve­nit cu propuneri în planul de activitate și au apreciat lucrul consiliului drept satisfă­cător. Ei au adus mulţumiri colaboratorilor confederaţiei pentru receptivitate la soluţi­onarea problemelor.

În același context, aşveni cu o pro­punere: redacţia ziarului „Vocea po­porului”, împreună cu CNSM, să or­ganizeze un concurs al publicațiilor despre activitatea Consiliilor inter­ramurale ale sindicatelor. Poate că aceasta i-ar interesa pe preşedinţi care vor publica mai multe materia­le, iar drept rezultat, vom face şi un schimb de experienţă.

Consiliul a aprobat planul de activitate pentru 2015, precum şi propunerile din partea sindicatelor la Comisia pentru con­sultări şi negocieri colective.

 

Galina MACOVSCHI,

Sindicatul „Sindindcomservice”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și