14 iunie 2024
Chisinau
Social

Consecințele pandemiei nu trebuie puse pe umerii angajaților

Loading
Social Consecințele pandemiei nu trebuie puse pe umerii angajaților
Consecințele pandemiei nu trebuie puse pe umerii angajaților
point.md

Cu siguranţă, vremurile vitrege pe care le trăim acum cu multă intensi­tate emoțională reprezintă o provocare enormă, practic, nemaiîntâlnită până astăzi pentru noi, salariaţii, membri de sindicat, dar mai cu seamă pentru angajatori. Astfel, în ciuda faptului că în țară a fost instituită starea de urgență, o bună parte a salariaţilor din instituțiile, întreprin­derile în care activează organizaţii membre ale Federaţiei Sindicatelor din Domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatu­lui „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”, au continuat să-și onoreze obligaţiile de muncă, fiind antrenaţi la executarea activităţilor permise conform hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. În timp ce o altă parte a angajaților din domeniile respective aşteaptă cu nerăbdare să revină la locurile lor de muncă.

Or, în aceste timpuri de restriște, ge­nerate de coronavirus, angajatorii nu nu­mai că trebuie să facă tot posibilul pen­tru a păstra locurile de muncă, pentru a achita salariile, dar sunt impuși să depu­nă eforturi gigantice în ceea ce privește depășirea dificultăţilor care împiedică realizarea cerinţelor în domeniul asigură­rii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la lo­cul de muncă. De exemplu, din discuțiile avute cu mai mulți preşedinţi ai organi­zaţiilor sindicale teritoriale, am realizat că spiritul responsabilității, conștientizarea necesității de a realiza măsurile minime pentru asigurarea condițiilor decente de muncă i-au mobilizat pe mulți manageri ai unităţilor economice, în care lucrează membri de sindicat ai federației noastre, care şi-au menţinut activitatea și în peri­oada pandemică,  să-i asigure pe  salariaţi cu echipamente de protecţie, cu măşti şi mănuşi, cu dezinfectante la intrarea în fie­care sector de muncă.

În acest context, mă voi referi mai jos în mod deosebit la eforturile enorme ale conducătorilor Gagauzsindcoopcomerţ, Ucoop Căuşeni, Ucoop Ungheni, Sindco­opcomerţ din Floreşti, Universalcoop din Anenii Noi, Soroca, Cahul, ai întreprinderi­lor municipale „Piaţa Centrală” din Chişi­nău şi ai celei similare din Cahul.

 

Conlucrarea angajatorilor cu liderii sindicali este vitală pentru protecția salariaților

 

La modul concret, în strânsă colaborare cu liderii organizațiilor sindicale teritoria­le, administratorii acestor unități au reușit să planifice minuţios toate procesele de muncă, inclusiv lecţiile online la nivelul instituţiilor de învăţământ, să organizeze şi să monitorizeze activități periodice de dezinfecţie a zonelor de lucru, de  salu­brizare a locurilor de comerţ în pieţele comerciale. Este de menționat și faptul că s-a procedat la ajustarea programului de lucru al multor unităţi, încât angajații să dispună de timp suficient pentru a se deplasa la locul de muncă.

De asemenea, s-au întreprins măsuri de rigoare şi au fost trimişi în şomaj tehnic angajaţii care fac parte din categoriile de risc avansat de infectare cu noul coronavi­rus, precum lucrătorii cu afecţiuni respira­torii, cardiace, reumatice, diabet etc.

În contextul acțiunilor de prevenire a cazurilor de infectare, în cadrul entităților în care activează membrii noștri de sindi­cat, au fost stabilite mai multe pauze în procesul de muncă, astfel încât lucrătorii să poată să se spele pe mâini, să fie supuși procedurilor de dezinfectare. În această ordine de idei, ar fi de remarcat că zilnic se efectuează activități de dezinfectare a încăperilor în care muncesc salariații, a grupurilor sanitare, a vestiarelor, a zonelor cu risc ridicat de contaminare, a caselor de marcat, barelor de protecţie, a coşurilor ș.a.m.d.

Un exemplu de management reușit, in­spirat în condițiile pandemiei, ni-l oferă Ana Pascal, directoarea Întreprinderii de Stat de Alimentaţie Publică Cantina „Li­ceist” din municipiul Chişinău, care, din momentul instituirii situaţiei excepţionale, caută mereu și identifică soluţii eficiente, ingenioase de a rezista, de a depăși toate obstacolele apărute, generate de pande­mie, cu efecte dezastruoase. Manifestând suficientă inițiativă, cu multă inspirație și prin implicarea plenară a colectivului, a reușit se optimizeze, să perfecționeze procesul de alimentaţie. Drept apreciere, începând cu 10 aprilie, cantina „Liceist” este antrenată în procesul de pregătire a meselor pentru lucrătorii medicali şi paci­enţii plasaţi la Centrul municipal de triere COVID-19 de la Moldexpo.

 

Legislația muncii trebuie perfecționată

Din păcate, nu chiar pretutindeni, angajații, membri de sindicat, pot be­neficia de protecție necesară pe timp de pandemie. Din această perspectivă, se constată o stare proastă a lucrurilor în ca­drul entităţilor cu statut de întreprinderi municipale la autogestiune, care se con­fruntă cu foarte mari greutăţi în condițiile cauzate de situația epidemiologică gravă.   Îndeosebi, situația este dificilă în unităţi­le în care nu au fost și nu există fonduri de rezervă pentru susţinerea salariaţilor. Drept urmare, aceștia au fost nevoiți să-și sisteze activitatea. Se iscă probleme majo­re, care nu depind de voinţa părţilor. Pan­demia, care a făcut ravagii, le-a dat peste cap toate planurile angajatorilor.

 

Povara, împărțită echitabil

Dorim noi ori nu dorim, conștientizăm că situația epidemiologică gravă din țară afectează și raporturile juridice de muncă. Mai apoi, trebuie să recunoaştem și fap­tul că nici legislaţia muncii nu este adec­vată pentru condițiile regimului stării de urgență, de pandemie. Legislația care re­glementează relațiile dintre angajator și angajat este depășită și neadaptată stării de urgență. Situația actuală a demonstrat acest lucru fără echivoc. E nevoie de adap­tarea acesteia la condițiile vremii.

De aceea, este regretabil că, în aseme­nea atmosferă de incertitudine juridică, lipsesc cu desăvârșire comentariile la Co­dul muncii. Ca urmare, părţile din relaţi­ile juridice de muncă nu sunt pregătite, inițiate, ceea ce conduce la interpretarea greşită a legislaţiei sau chiar la ignorarea ei de către unii angajatori, care comit greșeli în perioada stării de urgenţă instituită ca măsură pentru a face față pandemiei de COVID-19. Trebuie să fim sinceri și să le dăm dreptate în unele cazuri. Fiindcă, de cele mai multe ori, agenții economici sunt presați de situaţia economico-financiară dificilă în care se pomenesc aceștia.

Oricum, suntem conștienți de faptulcă grija și năzuința de a supraviețui în condițiile vitrege ale pandemiei care a afectat pe fiecare conducător este una nespus de mare. Împărtășim și noi preo­cupările intense ale angajatorilor privind viitorul incert, nici nu dorim să acceptăm gândul că sute de salariaţi, membri de sin­dicat ai federației noastre, ar putea rămâ­ne fără loc de muncă în următoarele luni de zile, până când se va reveni la situația cât de cât normală și se va reporni eco­nomia.

Acum este cel mai important pentru noi, liderii sindicali, ca măsurile care urmează să fie întreprinse de către angajatori să se dovedească eficace, salvatoare nu doar din perspectiva normalizării, stabilizării economice, recuperării resurselor financi­are, dar să se concentreze în mod priori­tar pe păstrarea și dezvoltarea resurselor umane. Deoarece trebuie să înțelegem că, fără păstrarea locurilor de muncă, fără re­munerarea cuvenită, asigurarea sănătății și securității muncii angajaților, este de ne­conceput orice idee, proiect de relansare economică. De aceea, cred că reglementările din domeniul relaţiilor de muncă reprezintă un aspect cardinal spre care trebuie să se îndrepte toată atenția legiu­itorului –  responsabilitatea angajatoru­lui în orice condiții, mai ales în situații de forță majoră”.

În această ordine de idei, conduce­rea Federaţiei Sindicatelor „MOLDSINDCOOPCOMERȚ” declară că nu va accep­ta ca povara economică determinată de situația epidemiologică gravă, de starea de urgență, al cărei impact este mult mai aspru decât criza financiară din 2008 și care deja se face resimțită, să fie suportată doar de salariați și angajatori. Și statul tre­buie să-și asume anumite obligații, anga­jamente, pentru a-i susține pe cei care își aduc o contribuție substanțială la buget și la bunăstarea întregii populații.

 

Valeria TRICOLICI,

președinta Federației „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand