12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Condiţii mai bune de muncă pentru salariaţi, cerute de sindicate

Loading
Social Condiţii mai bune de muncă pentru salariaţi, cerute de sindicate
Condiţii mai bune de muncă pentru salariaţi, cerute de sindicate

 

 

inspoectia-muncii

Foto: vocea.md

Administraţia publică locală din raionul Floreşti conlucrează cu sindicatele în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate în teritoriu, iar cele mai multe chestiuni ridicate de reprezentanţii salariaţilor la consultările şi negocierile tripartite ţin de respectarea legislaţiei muncii. Potrivit lui Procopie Şura, vicepreşedinte al raionului Floreşti, cele mai dureroase probleme abordate de partenerii sociali vizează abaterile de la legisla­ţia muncii, care ţin, în special, de condiţiile de activitate a salariaţilor.

 

„Sindicatele solicită să fie respectată legislaţia muncii. Cu părere de rău, sunt foarte multe abateri în acest sens şi, cu toate că organizăm frecvent întruniri la toate nivelurile cu producăto­rii din diferite domenii, în unele gospodării sunt îmbunătăţite condiţiile de muncă, iar în altele situaţia rămâne neschimbată”, a apreciat vicepreşedintele raionu­lui Floreşti.

 

Controale vs. încălcări

 

Procopie Şura a specificat că, în primul semestru al anului cu­rent, inspectorii de stat ai muncii au efectuat controale la 110 între­prinderi din raionul Floreşti. În urma verificărilor, au fost depis­tate 481 de abateri de la normele în vigoare, inclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi 381 de încălcări ale legislaţiei muncii. Din cele 110 unităţi economice, 49 activează în agricultură.

O altă problemă de pe agenda dialogului tripartit ţine de majo­rarea retribuţiei pentru lucrătorii din raionul Floreşti.

„Ca şi în toată republica, noi ne-am dori salarii mai mari pen­tru angajaţi. În condiţiile anului acesta este foarte greu de vorbit însă despre salarii decente. Agri­cultorii suportă pierderi din cau­za embargoului impus de Rusia, iar capacităţile de care dispun întreprinderile sunt limitate”, a afirmat vorbitorul.

Procopie Şura a subliniat că în această situaţie este necesar să fie majorate salariile, pensiile şi bursele ca premisă pentru dez­voltarea pieţei interne de con­sum.

În opinia vicepreşedintelui raionului Floreşti, rolul sindica­telor în Comisia tripartită pentru consultări şi negocieri colective de nivel raional este de a semnala încălcările existente, situaţiile de conflict ce apar în unele colective de muncă şi a contribui la găsirea soluţiilor pentru depăşirea aces­tora. Potrivit lui Procopie Şura, în raionul Floreşti, dialogul soci­al se desfăşoară mai intens între administraţia publică locală şi reprezentanţii sindicatelor.

În acelaşi timp, succesul dia­logului tripartit depinde în mare parte de patronat. „Dacă vom avea un grad înalt de responsabi­litate socială din partea patrona­tului, vom putea să soluţionăm mai uşor problemele oamenilor”, a menţionat demnitarul.

 

Beneficiile convenţiei colective

 

Preşedintele Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raio­nul Floreşti, Grigore Bumbac, a remarcat că structura teritorială a patronatelor a fost creată la in­sistenţa reprezentanţilor salaria­ţilor, pentru a putea fi încheiată o convenţie colectivă la nivel local.

„Atunci când am iniţiat dis­cuţii pe marginea convenţiei, ne-am întâlnit cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi am încercat să negociem, dar nu exista al treilea partener de dia­log – patronatele. Ulterior, a fost creată structura în cauză şi am reuşit să încheiem şi să înregis­trăm acest document, iar acum ne ghidăm de prevederile lui”, a subliniat preşedintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din Floreşti.

Datorită faptului că a fost semnată convenţia, organizaţiile sindicale primare din teritoriu au posibilitate să încheie contracte colective de muncă la nivel de unitate.

Convenţia colectivă va fi im­plementată în perioada 2012-2016 şi prevede un şir de facilităţi pentru tinerii specialişti, inclusiv zile suplimentare la concediu, precum şi unele măsuri de solu­ţionare a problemelor legate de salarizare. În acelaşi timp, în ca­drul negocierilor tripartite a fost soluţionată şi problema asigură­rii sindicatelor cu oficiu. Acesta se află în sediul administraţiei publice locale.

 

Relaţiile de muncă

 

„Noi avem şi destule proble­me. De exemplu, au apărut unele dificultăţi legate de achitarea sa­lariilor la o companie din satul Gura Camencii, pe care sperăm că vom reuşi să le depășim. De asemenea, o întreprindere de procesare şi-a sistat activitatea din cauza unor datorii pentru materia primă care i-a fost li­vrată anterior, iar în urma mic­şorării preţurilor de achiziţie, producătorii agricoli nu mai vor să-i furnizeze producţie”, a men­ţionat Grigore Bumbac.

Totodată, în prezent, lucrăto­rii din agricultură sunt remune­raţi la un nivel care nu le acope­ră necesităţile minime, iar prin intermediul dialogului tripartit sunt căutate căi de majorare a retribuţiei pentru prima catego­rie de salarizare. Comisia raiona­lă pentru consultări şi negocieri colective dezbate în permanenţă aspecte legate de îmbunătăţirea remunerării nu doar pentru agri­cultori, ci şi pentru bugetari şi alte categorii de lucrători, a spe­cificat Grigore Bumbac.

Şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt unele de­ficienţe. În acelaşi timp, cu toate că în Convenţia colectivă de nivel raional este prevăzută alocarea a două procente din fondul de sa­lariu al unităţilor pentru îmbu­nătăţirea protecţiei muncii, une­ori acest lucru este neglijat.

 

Dialogul social

 

sindicate-floresti

Foto: vocea.md

 

Preşedintele Consiliului inter­ramural al sindicatelor din Flo­reşti constată că în acest raion di­alogul social este unul funcţional şi capabil să rezolve problemele oamenilor.

El şi-ar dori însă ca acest di­alog să se intensifice, ca parte­nerii sociali să se adune mai des pentru a aborda problemele care apar. Cu toate acestea, el afirmă că autorităţile publice locale sunt receptive la problemele pe care le ridică atât sindicatele, cât şi reprezentanţii patronatelor.

În raionul Floreşti sunt aproa­pe 200 de organizaţii sindicale primare, afiliate la 11 sindicate de ramură, a mai specificat Gri­gore Bumbac.

 

Consiliere sindicală

 

Alexandru Pascaru, inspector principal de muncă al sindica­telor, a precizat pentru „Vocea poporului” că, recent, a efectuat vizite de inspectare la cinci insti­tuţii de ocrotire a sănătăţii din raionul Floreşti, în care activează organizaţii sindicale. În cadrul acestor vizite a constatat 73 de abateri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 16 – pe re­laţiile de muncă.

Cele mai multe nereguli au vi­zat modul în care este întocmită documentaţia, lipsa instrucţiu­nilor în securitatea şi sănătatea în muncă şi efectuarea instruirii personalului în acest domeniu. Totodată, majoritatea unităţilor nu fac evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă.

Cât priveşte relaţiile dintre sa­lariaţi şi angajatori, deseori sunt semnalate cazuri în care nu sunt completate carnetele de muncă, nu sunt încheiate contracte indi­viduale de muncă, iar prevederi­le contractelor colective nu sunt respectate.

Alexandru Pascaru este de pă­rere că cele mai multe abateri de la normele în vigoare sunt gene­rate de cunoaşterea insuficientă a acestora. Drept dovadă serveş­te multitudinea de întrebări puse de conducătorii de unităţi şi spe­cialiştii în domeniul securității și sănătății în muncă atât în timpul inspectărilor, cât şi după acestea, dar şi solicitările frecvente de a organiza seminare cu această te­matică. „Când efectuăm o vizită de inspectare şi informăm că nu aplicăm penalităţi, ci doar oferim consultaţii, reprezentanţii unită­ţilor ne pun la dispoziţie toată in­formaţia solicitată şi conlucrea­ză cu noi pentru a se conforma legislaţiei în vigoare”, a conchis inspectorul principal de muncă al sindicatelor.

 

Urmăriţi o secvenţă la acest subiect şi în cadrul emisiunii „Dialog social” din 19 august, difuzată pe „Moldova 1”:

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand