22 mai 2024
Chisinau
Social

Condiții de angajare și de desfacere a contractului de muncă în activitatea sezonieră

Loading
Social Condiții de angajare și de desfacere a contractului de muncă în activitatea sezonieră
Condiții de angajare și de desfacere a contractului de muncă în activitatea sezonieră
adevarul.ro

Scriam în numărul trecut al ziarului „Vocea poporului” că Vera Platon, reprezen­tanta CNSM în teritoriu, a organizat o masă rotundă la care au participat mai mul­te sindicaliste, dar și oameni cu funcții de răspundere din raioanele Rezina, Șoldănești și Orhei. La eveniment au fost dezbătute probleme de interes comun.

Liliana Gherman, inspector principal de muncă în cadrul Inspecției teritoriale de muncă Orhei, a avut un discurs intere­sant, plin de sfaturi utile pentru femei. Ea a relevat că angajarea la lucrări sezoniere adesea se desfășoară cu încălcarea preve­derilor legale și i-a informat pe cei prezenți despre particularitățile raporturilor juridice de muncă ale salariaților angajați la lucrări se­zoniere, reglementate de Codul muncii.

Conform prevederilor art. 279, alin. (1) din Codul muncii, „se consideră lucrări sezoniere lucră­rile care, în virtutea condițiilor cli­materice și a altor condiții natura­le, se efectuează într-o perioadă concretă a anului calendaristic, ce nu depășește șase luni”.

Liliana Gherman a relevat că contractul individual de mun­că cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere se va încheia în for­mă scrisă, se va întocmi în două exemplare şi se va semna de am­bele părți. El va produce efecte din ziua semnării, dacă clauzele contractului nu prevăd altfel. An­gajarea poate fi legalizată prin or­dinul angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă şi adus la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului indi­vidual de muncă.

 

Reglementări prin lege

Pe lângă reglementările ge­nerale, referitoare la încheierea contractului individual de mun­că, Codul muncii stabilește pen­tru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere reguli suplimentare. De pildă, caracterul sezonier al muncii trebuie să fie specificat expres în contractul individual de muncă. Însă, dacă nu se va regăsi lucrarea pentru care angajați sa­lariatul în lista stabilită prin Hotă­rârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, atunci organul abilitat de stat va putea constata încheierea contractului individual de muncă pe o perioadă nede­terminată și nu veți putea înce­ta respectivele relații de muncă în baza art. 82, lit. h) al Codului muncii, chiar dacă sezonul pen­tru îndeplinirea lucrării pentru care ați angajat salariatul s-a terminat. De asemenea, la anga­jarea salariaţilor la lucrări sezoni­ere, termenul de probă nu poate fi mai mare de două săptămâni calendaristice.

Contractul individual de mun­că cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere încetează în temeiul ordinului angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lu­crează până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc).

Deci, desfacerea unui ase­menea contract de muncă va fi efectuată în baza art. 82, lit. h) din Codul muncii: „contractul individual de muncă încetează în circumstanțe ce nu depind de voința părților, la încheierea se­zonului, în cazul contractului in­dividual de muncă pentru înde­plinirea lucrărilor sezoniere”.

Angajatorul este obligat să-l preavizeze, sub semnătură, pe salariatul angajat la lucrări sezo­niere despre încetarea contractu­lui individual de muncă în legă­tură cu expirarea termenului cu cel puțin șapte zile calendaristice înainte.

Salariatul angajat la lucrări se­zoniere este obligat să prevină, în scris, angajatorul despre des­facerea contractului individual de muncă înainte de termen cu cel puţin șapte zile calendaris-tice.

 

Indemnizaţia de concediu

Conform prevederilor art. 281 din Codul muncii, salariaților angajați la lucrări sezoniere, la încetarea contractului individual de muncă în legătură cu înche­ierea sezonului, li se plătește o indemnizație pentru zilele de concediu nefolosite. Astfel, în pct. 5 al modului de calculare a salariului mediu pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite se utilizează ca perioadă de decon­tare durata sezonului (până la șase luni). Conform prevederilor punct. 9 al modului de calculare a salariului mediu, salariul mediu pe o zi calendaristică pentru cal­culul indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite salariaţi­lor angajaţi la lucrări sezoniere se determină prin împărţirea câşti­gului pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului.

La desfacerea contractului in­dividual de muncă cu salariatul angajat la lucrări sezoniere, în legătură cu lichidarea unității, cu reducerea numărului sau a sta­telor de personal, angajatului i se plătește o indemnizație de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu pe două săp­tămâni.

Despre sănătatea femeilor și profilaxia cancerului mamar și de col uterin a vorbit Aliona Vozian, medic ginecolog la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor din Rezina. Ea a menționat că preve­nirea cancerului de col poate fi fă­cută cu ușurunță prin vaccinarea fetițelor și prin sreening, o dată la trei ani, în cazul femeilor cu vâr­sta între 25-61 de ani. Procedura este efectuată gratuit, e suficient ca femeile să se adreseze la me­dicul de familie.

 

Aculina POPA

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand