23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Comunicaţii de generaţie nouă

Loading
Social Comunicaţii de generaţie nouă
Comunicaţii de generaţie nouă
moldtelecom

Foto: moldtelecom.md

Restructurarea companiei „Moldtelecom” durează de câţiva ani. Aceasta presupune im­plementarea tehnologiilor moderne cu investirea unor sume substanţiale în ele, dar şi tre­cerea la un nou sistem de remunerare a muncii şi motivare a colaboratorilor. Bineînţeles, această restructurare majoră generează reduceri de locuri de muncă. Pe seama exemplului filialei Rîşcani a „Moldtelecom–ului”, ne-am familiarizat cu modul de reorganizare a com­paniei şi  a celui de soluţionare a problemelor ce ţin de politica de cadre.

 

Tehnologii digitale

 

După reorganizarea compani­ei, filialele din trei raioane – Glo­deni, Drochia şi Rîşcani – au fost comasate în una singură, care este gestionată în prezent de Ana­tolie Lungu. Denumirea oficială a funcţiei acestuia la prima vedere pare neobişnuită. Anatolie Lun­gu, care acum este şef al celor trei filiale comasate, nu este director, ci şef al serviciului de exploatare şi instalare „Moldtelecom” Dro­chia. Acesta ne lămurește că re­structurarea presupunea inclusiv delimitarea serviciului comercial de cel tehnic (de exploatare). Cu alte cuvinte, departamentul co­mercial a fost păstrat în compo­nenţa „Moldtelecom”, dar funcţi­onează separat de cel tehnic (de exploatare).

Odată cu schimbarea structu­rii întreprinderii, au fost investite sume importante în moderniza­rea tehnologiilor. „Aveam echi­pamente vechi care ne complicau activitatea. În prezent, sisteme­le analogice au fost substituite cu cele digitale. Astfel, acum ne vine mai uşor să lucrăm”, susţi­ne Anatolie Lungu în cunoştinţă de cauză, dat fiind că activează în domeniu de 44 de ani. Însă, pen­tru asimilarea noilor tehnologii, este nevoie de multe cunoştinţe şi de un nivel profesional înalt. Acestea se dezvoltă foarte repede şi se schimbă an de an. Iată de ce compania investeşte bani în in­struirea personalului”.

 

De la reducerea locurilor de muncă la majorarea preţurilor

 

Până la reorganizarea compa­niei, la filiala Rîşcani munceau peste 100 de persoane, iar acum doar 46. Dacă e să luăm în cal­cul toţi angajaţii întreprinderii comasate, din cele trei raioane, numărul acestora constituie 110. Reducerile statelor de personal este un rezultat firesc al imple­mentării noilor tehnologii.

„Reducerea locurilor de mun­că este generată de reducerea volumului de muncă, spune Ana­tolie Lungu. Piaţa telecomuni­caţiilor se extinde şi concurenţa ne determină să ne schimbăm. Iată de ce compania investeşte sume mari în achiziţionarea noi­lor tehnologii, lucru care a cauzat reducerea volumului de muncă, adică şi schimbarea condiţiilor. Însă compania a făcut astfel încât oamenii să-şi poată găsi un rost, ei sunt instruiţi, li se oferă opor­tunităţi de angajare în cadrul companiei. O parte dintre ei s-au pensionat”.

 

g_social

Contractul  colectiv de muncă al companiei prevede garanţii sociale mari pentru angajaţi

 

Schimbările au afectat şi siste­mul de achitare a premiilor, care permite motivarea celor mai ac­tivi şi avansaţi angajați. „Dacă, anterior, premiile erau calculate automat la finele trimestrului, acum acestea se oferă în funcţie de capacităţile persoanei, de cali­tăţile ei profesionale, de gradul de perfecţionare. În funcţie de aceşti indici, este calculat procentul din salariu”,  menţionează Lungu.

Singura doleanţă formulată de colaboratori faţă de administraţie este majorarea salariilor. Potrivit preşedintei comitetului sindical, Tatiana Maximciuc, ultima majo­rare a salariilor a fost operată în 2006. Potrivit liderului sindical, în acest sens ne salvează noul sis­tem de calculare a premiilor. „To­tuşi, ne-am dori salarii mai bune. În legătură cu situaţia economică din ţară, cu devalorizarea leului şi majorarea preţurilor, rugăm guvernul să revadă rata salariului minim”, conchide şefa comitetu­lui sindical.

Toți cei 46 de salariați ai unității sunt membri de sindicat.

Comitetul sindical acordă o atenție sporită condițiilor de muncă, pentru ca persoana să beneficieze de confort la servi­ciu. Astfel, aici sunt prevăzute o cameră de odihnă, o sală unde angajații pot lua masa, aici fiind instalate toate cele necesare, adi­că frigider, cuptor cu microunde, dozator de apă.

O dată pe an are loc atestarea locurilor de muncă. De asemenea, comitetul sindical monitorizează respectarea tuturor prevederilor contractului colectiv de muncă, acesta prevăzând garanții sociale extinse pentru salariații unității.

 

moldtelecom-riscani

Foto: vocea.md

 

„Angajații beneficiază de aju­tor material la concediul anual, ne spune Tatiana Maximciuc, președinta comitetului syndical al „Moldtelecom” din Rîșcani, inginer în domeniul telecomu-nicațiilor. La revenirea din con­cediu, le sunt achitate 50 la sută din cheltuieli, dar nu mai mult de 2000 de lei. Mamele benefi­ciază lunar de 200 de lei până când copilul împlinește un an. Sunt oferite ajutoare materiale și atunci când salariații au proble­me în familie. Nu dăm uitării nici pensionarii. Totodată, organizăm evenimente cu ocazia sărbători­lor, oferim și ajutoare materiale la sărbători”.

Președinta comitetului sindi­cal a mai menționat că și odihnei îi este acordată o atenție aparte. Pentru că nu toți salariații își pot permite să plece peste hotare, cu concursul administrației, sunt organizate excursii: la Orheiul Vechi, Cricova, la Mileștii Mici. De asemenea, colectivul parti­cipă activ la spartachiade, unde ocupă locuri de frunte, având deja în palmares locul trei în cadrul competițiilor la volei (fe­mei), locul doi pe echipe în cadrul competițiilor organizate de sindi­catul de ramură.

 

Securitate pentru o profesie plină de riscuri

 

Potrivit șefului întreprinderii comasate, declarații confirma­te ulterior și de către președinta comitetului sindical, dar și de ex­pertul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în avizul său, ches­tiunile ce țin de protecția muncii sunt tratate în cadrul întreprin­derii cu multă responsabilitate și atenție.

„Munca de electrician este una periculoasă, fiindcă aceștia vin în contact cu tensiunea înaltă. Știind acest lucru, în cazul nos­tru munca este deosebit de peri­culoasă, întrucât noi nici nu știm când putem ajunge în contact cu tensiunea înaltă, menționează Anatolie Lungu. Din cauza speci­ficului activității noastre, cu toții suntem asigurați cu mijloace de protecție – uniforme speciale, medicamente”.

„Moldtelecom” este una din­tre puținele unități din țară unde activează propriul serviciu de protecție și prevenire, această subdiviziune axându-se direct pe protecția muncii, ne spune Ion Vartic, expert al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. În cadrul fiecărei filiale, există câte un in­giner pentru protecția muncii eli­berat de obligațiile funcționale de bază. Pe parcursul unei perioade îndelungate, practic nu au fost înregistrate accidente de muncă. Salariaților le sunt asigurate mij­loace individuale de protecție”.

Inspectorul muncii a mai re­marcat și faptul că deseori com­pania „Moldtelecom” este în­vingătorul concursurilor pentru cel mai bun angajat în domeniul protecției muncii, organizate de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În cadrul întreprinderii sunt des-fășurate cu regularitate zilele protecției muncii. În fiecare lună, o zi este dedicată anume acestui scop. Atunci toți salariații însu-șesc regulile de acordare a pri­mului ajutor medical, tehnicile de securitate, modalitățile de folosi­re a mijloacelor de protecție etc.

„În plus, activitățile ce țin de protecția împotriva incendiilor sunt organizate la cel mai înalt nivel, își deapănă Ion Vartic firul gândului. Activitatea companiei presupune pierderi economice importante, întrucât echipamen­tele sunt scumpe. Iată de ce, în paralel cu investițiile pentru re­utilarea și dotarea procesului tehnologic, „Moldtelecom” ame­liorează condițiile de muncă, finanțează acțiunile ce țin de protecția muncii. Dar dacă sunt aplicate tehnologii noi, atunci, evident, și măsurile de securitate sunt pe potrivă”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand