25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare

Loading
Social CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare
CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare
Vocea poporului

Sindicatul este puternic doar în măsura în care membrii acestuia sunt uniți, indiferent de organizațiile din care provin și de localitățile în care activează. O verigă puterni­că sunt sindicaliștii din teritoriu, care simt mai bine pulsul societății. Din acest motiv, părerea acestora este foarte importantă pentru conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), care s-a întâlnit, recent, într-o ședință online, cu reprezentanții din teri-toriu și au discutat aspecte care vizează activitatea mișcării sindica­le la nivel teritorial, impedimentele cu care se confruntă sindicaliștii în teritoriu, realizările Confederației din ultima perioadă și prioritățile pentru anul 2022.

La deschidere, Igor Zubcu, pre-ședintele CNSM, i-a asigurat pe sindicaliștii din teritoriu de tot spriji­nul necesar și a subliniat că mișcarea sindicală mizează pe activitatea și pe susținerea reciprocă din partea lor.

 

Acțiunile CNSM în 2021

După intervenția președintelui CNSM, vicepreședintele Sergiu Sain­ciuc a informat asistența despre acțiunile CNSM în anul 2021 în scopul asigurării protecției social-economi­ce a salariaților, membri de sindicat, și a comunicat despre perspectivele pentru următoarea perioadă. Astfel, vicepreședintele CNSM s-a referit la contribuția CNSM la avizarea pro­iectelor privind politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2022, a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2022, a proiectului Legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2022, proiectului Legii fonduri­lor asigurării obligatorii de asisten-ță medicală pentru anul curent.

Sergiu Sainciuc a menționat că în sectorul bugetar au fost obținute mai multe realizări importante: majora­rea, de la 1 ianuarie 2022, a valorii minime a salariului lunar calculat, de la 2200 de lei la 3100 de lei; majora­rea claselor de salarizare pentru mai multe categorii de funcționari; majo­rarea cu 30% a salariilor de bază a personalului medical.

 

Sindicatele au insistat să fie luate mai multe măsuri de susținere a populației afectate de pandemie

 

Referindu-se la măsurile de susținere a populației afectate de pandemie, Sergiu Sainciuc a men-ționat că acestea au fost modeste. În legătură cu aceasta, sindicate­le au insistat să fie luate mai multe măsuri, cum ar fi: acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani în cazul suspendă­rii procesului educațional; acor­darea indemnizației pentru șomaj tehnic, instituită ca urmare a decla­rării stării de urgență în sănătatea publică; acordarea compensațiilor pentru implementarea măsuri­lor speciale privind asigurarea se-curității și sănătății populației; aju­torarea salariaților cu regim de ac­tivitate redusă.

Totodată, Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, a subliniat importanța consolidării structurilor teritoriale și a rolului repre-zentanților CNSM în teritoriu privind prioritățile Confederației pentru ur­mătoarea perioadă. Petru Chiriac a îndemnat reprezentanții CNSM în teritoriu să fie activi, să conlu-creze cu liderii sindicali și cu par­tenerii din teritoriu pentru a atinge obiectivele strategice ale Confederației.

 

Doleanțele reprezentanților din teritoriu

În cadrul discuțiilor, reprezen-tanții CNSM în teritoriu au men-ționat problemele cu care se con­fruntă: activitatea redusă a comisi­ilor teritoriale de consultări și ne-gocieri colective în raioane; impac­tul semnificativ asupra populației al creșterii tarifelor la resurse energetice și a prețurilor; unele carențe cu privire la modalitatea de calculare a salariilor în sectorul bugetar și a pensiei; eliminarea for­melor de discriminare la locul de muncă. Sindicaliștii au menționat că este necesar de organizat cu regu­laritate astfel de întruniri, pentru a pune în discuție problemele actuale și a identifica soluții.

Participanții la masa rotundă au mai discutat despre necesitatea excluderii taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale și crearea unui mecanism facil de dobândire a statutului de persoa­nă juridică, promovarea unui me­canism simplificat de soluționare a litigiilor individuale de muncă, neadmiterea amendării Codului muncii în defavoarea salariaților, excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, pro­movarea importanței contractelor colective de muncă, intensificarea activităților de prevenire a acciden­telor de muncă, instruirea despre diferite modificări în legislație, de care trebuie să țină cont liderii sin­dicali.

Amintim că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă intere­sele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova în unitățile administrativ-teritoriale, conlucrea­ză cu președinții structurilor sin­dicale teritoriale ale organizaților membre ale CNSM, precum și cu liderii organizațiilor sindicale pri-mare din teritoriu în vederea pro­movării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a partene­riatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand