14 iunie 2024
Chisinau
Social

Chezaş al păcii sociale

Loading
Social Chezaş al păcii sociale
Chezaş al păcii sociale

molozea

 

Deşi nu a trecut nici un an de când a fost aleasă nouă conducere a raionu­lui Ştefan Vodă, Nicolae Molozea, preşedintele raionului, este de părere că între administraţia publică din partea locului şi Consiliul interrramural al sindicatelor din acest raion s-a înfiripat o colaborare destul de strânsă, fructuoasă. Totdeauna, dar mai ales atunci când administraţia se confrun­tă cu anumite probleme ce vizează condiţiile de viaţă ale locuitorilor din sate, condiţiile de muncă ale angajaţilor care muncesc la întreprinderile şi instituţiile de pe teritoriul raionului, susţine dumnealui, putem conta pe susţinerea organizaţiilor sindicale.

 

Nu este o afirmaţie gratuită. Or, după cum ne-a relatat Nicolae Molozea, organe­le administraţiei publice centrale, îndeosebi ministerele, emit și expediază multiple dis­poziţii privind realizarea anumitor obiective, fără a ţine cont de posibilităţile financiare ale raionului. Doar Guvernul datorează ra­ionului Ştefan Vodă mai bine de 14 milioane de lei. Nu demult, conducerea a primit de la Ministerul Sănătăţii o directivă prin care se cere ca în termen de 2-3 luni să se deschidă o secţie de boli cronice în cadrul spitalului raional. Desigur, conducerea conştientizea­ză nevoia unei asemenea unităţi medicale. Însă, din păcate, spune Nicolae Molozea, raionul se confruntă cu multe probleme fi­nanciare.

De aceea, dumnealui contează pe susţine­rea şi implicarea sindicatelor în ceea ce pri­veşte rezolvarea acestei probleme. Cu atât mai mult, cu cât liderii sindicali din raion, în cadrul consultărilor şi negocierilor colective, insistă să fie create condiții de muncă sigu­re, care să le protejeze sănătatea angajaţilor. Unde mai pui că Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Ştefan Vodă s-ar putea implica chiar şi financiar, cum a pro­cedat în repetate rânduri, cu prilejul orga­nizării diverselor evenimente, să ia măsuri îndreptate spre binele locuitorilor raionului.  La rândul lor, conducătorii raionului se do­vedesc extrem de receptivi faţă de orice pro­punere, idee venită din partea sindicatelor.

 

Parteneriatul social a fost reactivat

 

Drept confirmare a spuselor preşedinte­lui raionului, Vinidict Lutenco, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din Ştefan Vodă, se arată şi el destul de mulţu­mit de colaborarea cu noua conducere a ra­ionului, care a fost aleasă în scrutinul local de anul trecut. Mecanismul de funcţionare a parteneriatului social la nivel teritorial a fost reactivat odată cu semnarea, de către preşedintele raionului, a deciziei de consti­tuire a noii componenţe a comisiei teritori­ale pentru consultări şi negocieri colective. S–a reuşit deja adoptarea unui plan amplu de activitate a respectivei comisii. De exem­plu, pentru anul de faţă, au fost planificate trei şedinţe. Primul subiect de importan­ţă majoră care urmează să fie examinat de către partenerii sociali este chiar proiectul bugetului raionului pentru anul curent. Dis­tribuirea mijloacelor pentru domeniile soci­ale va fi una destul de dificilă, în condiţiile în care veniturile bugetare se prognozează a fi extrem de limitate. Ulterior, pe parcur­sul anului, urmează să se revină la modul în care este executat bugetul raionului. De asemenea, este preconizată examinarea 

pro­gramului de organizare a odihnei de vară a copiilor. Iar în a doua jumătate a anului, co­misia teritorială pentru consultări şi negoci­eri colective îşi planifică să analizeze cât de eficient funcţionează sistemul de asistenţă socială.

 

Nici o măsură de protecţie socială nu se înfăptuieşte fără sindicate

 

Vasilie Gherman, vicepreşedinte al raio­nului Ştefan Vodă, care mai este şi preşedin­te al Comisiei teritoriale pentru consultări şi negocieri colective, consideră, de asemenea, că relaţiile de colaborare dintre administra­ţia publică locală şi organizaţia interramu­rală a sindicatelor nu au încetat niciodată să fie funcţionale. Chiar dacă apar anumite divergenţe în cadrul negocierilor colective, susţine dumnealui, reprezentantul consi­liului interramural al sindicatelor, care face parte din comisia tripartită, totdeauna vine cu o propunere rezonabilă, care să împace toate părţile.  „Aşa că, dacă în raionul nostru tronează pacea socială, accentuează dum­nealui, apoi acesta-i şi meritul incontestabil al Consiliului interramural al sindicatelor, care joacă un rol împăciuitor în ce priveşte rezolvarea conflictelor  de ordin politic, so­cial”.

Dincolo de faptul că au un statut perma­nent în cadrul consultărilor şi negocieri­lor colective privind contractul colectiv de muncă şi convenţia colectivă, participă la examinarea de acte normative privind re­formele social-economice, perfecţionarea legislaţiei muncii, soluţionarea conflictelor de muncă, Vasilie Gherman ne mai spune că reprezentanţii Consiliul interramural al sin­dicatelor din Ştefan Vodă fac parte din mul­te comisii sociale create la nivelul raionului, precum cea de acordare a ajutorului social către populaţia raionului, care se convoacă în fiecare lună, din comisia de distribuire a fondurilor de susţinere socială a populaţiei, de repartizare a fondurilor de rezervă ale ra­ionului. Mai pe scurt, conchide Vasile Gher­man, Consiliul interramural al sindicatelor participă, practic, la toate acțiunile  ce ţin de protecţia socială a locuitorilor.

Aliona Muntean, secretara Comisiei te­ritoriale Ştefan Vodă pentru consultări şi negocieri colective, ne spune că Consiliul interramural al sindicatelor este implicat în activitatea de creare  şi funcţionare a di­verselor grupuri de lucru, comisii tocmai pentru a fi auzită, a se ţine cont de vocea populației, de a identifica soluţii judicioase privind funcţionarea parteneriatului social, apărarea intereselor şi a drepturilor anga­jaţilor din raion. În opinia dumneaei, unul dintre cele mai mari succese din ultimii ani ale Consiliului interramural al sindicatelor este, indiscutabil, faptul că s-a reuşit sem­narea, acum un an şi jumătate, a convenţiei colective la nivel teritorial de către cei trei parteneri sociali din raionul Ştefan Vodă: Consiliul raional Ştefan Vodă, Consiliul interramural al sindicatelor şi Asociaţia patronală. Anume graţie  poziţiei flexibile, perseverenţei liderilor sindicali din raion s-a ajuns la un acord comun în ce priveşte garanţiile angajaţilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale, în sfera salarizării, a dezvoltării dialogului social, a securităţii şi sănătăţii în muncă, în ceea ce privește timpul de muncă şi de odihnă.

Prin semnarea de către cei trei parteneri sociali a convenţiei colective teritoriale, a fost pus în practică realizarea parteneri­atului social la nivel de unităţi din cadrul raionului, a fost dinamizat procesul de în­cheiere a contractelor colective de muncă, au fost amplificate măsurile de prevenire şi diminuare a sectorului informal la nivel de raion. La momentul de faţă, potrivit lui Vinidict Lutenco, cam 70% din întreprin­derile şi instituţiile din Ştefan Vodă au în­cheiate contracte colective de muncă între angajatori şi sindicate. De exemplu, în sfera educaţiei, raporturile de muncă dintre sala­riaţi şi angajatori sunt aproape în întregime reglementate de contractele colective de muncă. Este adevărat că îndeplinirea mul­tor clauze ce se conţin în convenţia colecti­vă teritorială decurge anevoios, din cauza lipsei de mijloace băneşti în bugetul raional şi a datoriilor pe care le are Guvernul faţă de raionul Ştefan Vodă.

În acelaşi timp, Vinidict Lutenco îşi pune cenuşă în cap, mărturisind că şi organizaţia teritorială a sindicatelor poartă o parte din vina pentru neîndeplinirea unor clauze din convenţia colectivă teritorială. Deoarece aceasta nu a manifestat suficientă iniţiati­vă, perseverenţă. Or, dumnealui crede că anume sindicatele trebuie  să fie forţa mo­trice în procesul de consultări şi negocieri colective cu partenerii sociali. Să pledeze mai energic pentru convocarea şedinţelor, să înainteze cu mai multă insistenţă re­vendicările care vin din partea angajaţilor, membri de sindicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand