22 iunie 2024
Chisinau
Social

Chestiuni ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, abordate la nivel regional

Loading
Social Chestiuni ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, abordate la nivel regional
Chestiuni ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, abordate la nivel regional
facebook.com

În perioada 16-17 noiembrie curent, în orașul Igalo din Muntenegru, a fost organizată întrunirea experților în do­meniul securității și sănătății în muncă din structurile sindicale din țările re­giunii Balcanii de Vest (Muntenegru, Macedonia, Croația, Serbia, Slovenia) și din țările care au obținut recent sta­tutul de țări candidate pentru aderare la UE (R. Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia).

În cadrul activității, au trecut ca un fir roșu temele legate de securitatea și sănă­tatea în muncă, un drept fundamental, pre­cum și locurile de muncă decente și priete­noase la schimbările climatice.

Astfel, subiectul de bază a vizat cum trebuie să acționeze sindicatele pentru a asigura protecția drepturilor salariaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă odată cu schimbările climatice, mai cu seamă, în condițiile încălzirii globale.

Anton Leppik, secretar executiv al Con­siliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), a prezentat realizările sindicatelor la nivel global, european și regional, în speci­al, privind stabilirea securității și sănătății în muncă (SSM) ca drept fundamental, regăsi­rea SSM în documentele aprobate la Con­gresul ITUC, tendințele în domeniul SSM la nivel global ș. a.

Pe agenda activității, de asemenea, a fost pusă în discuție problema asigurării locurilor de muncă decente și prietenoase la schimbările climatice, inclusiv munca la temperaturi înalte și joase. La această tema­tică a venit cu o prezentare Karoly Gyorgy, expert UE. Dumnealui a informat asistența despre tendințele de încălzire globală (în ultimii 10 ani, pe continentul european, temperatura medie anuală a crescut cu circa 5 grade Celsius) și care sectoare eco­nomice sunt cele mai afectate (agricultura, construcțiile, lucrătorii în aer liber, inclusiv serviciile de urgență ș. a.).

De asemenea, la întrunire a prezentat o informație Mark Hagen, jurist în cadrul Centrului de Tranziție Justă al ITUC. Exper­tul a menționat necesitatea implicării sindi­catelor în procesele de tranziție a economi­ilor țărilor care trec la surse alternative de energie (excluderea carbonului din pro­ducerea energiei) și utilizarea produselor ecologice.

Totodată, la întrunire a fost prezentată o informație despre practica Croației în asigurarea SSM pentru lucrătorii migranți. Domnia sa a subliniat rolul sindicatelor în organizarea lucrătorilor migranți în sindi­cate și implicarea, de comun acord cu or­ganele de control, în verificarea condițiilor de muncă pentru această categorie de lu­crători.

În calitate de reprezentant al CNSM, subsemnatul a dezvăluit provocările de moment pentru Republica Moldova și sin­dicate în domeniul securității și sănătății în muncă. Am prezentat o informație des­pre reforma Inspecției de Stat a Muncii, despre mersul implementării Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională, transpunerea Directivelor UE din domeniul SSM și elaborarea unei noi Strategii în domeniul SSM.

Toți participanții la reuniune au subli­niat importanța schimbului de experiență al specialiștilor în domeniu, pentru găsi­rea unor soluții viabile în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, viața angajaților fiind mai presus de orice.

 

Sergiu IURCU,
consilier superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand