19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Ce trebuie să facă cetățeanul dacă îi este îngrădit accesul la propriul dosar medical?

Loading
Cetăţeanul şi legea Ce trebuie să facă cetățeanul dacă îi este îngrădit accesul la propriul dosar medical?
dosar-medical

Foto: iocn.ro

Aş vrea să cunosc dacă sunt obligaţi medicii să-mi permită accesul la fişa mea medicală care a fost întocmită în timp ce am urmat un trata­ment într-o instituţie medicală. De câte ori am cerut de la personalul medical acest lucru, m-au tratat cu refuz, spunându-mi că nu este permis. Care sunt drepturile mele şi cum aşputea obţi­ne acces la dosarul meu medical?

 

Tudor Melnic, mun. Chişinău

 

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat
viorikagrecu@gmail.com

Este important ca bene­ficiarii serviciilor de sănă­tate să cunoască nu numai că într-adevăr dispun de dreptul de acces la dosarul medical, dar şi că acesta le poate fi util pentru a solicita opinii medicale alternative, recomandări de la alţi spe­cialişti.

Legea cu privire la drep­turile şi responsabilităţile pacientului consfinţeşte asi­gurarea dreptului pacien­tului la informare, iar acest drept trebuie să fie asigurat de autorităţile sistemului de sănătate de toate nivelurile, de către organizaţiile medi­co-sanitare şi farmaceutice, de către medicul curant şi alţi specialişti în domeniu care participă la tratamen­tul pacientului, de către or­ganizaţiile de asigurări în sănătate.

Prestatorii de servicii de sănătate asigură accesul nelimitat al pacientului, al re­prezentatului său legal (al rudei apropiate) la infor­maţia privind propriile date medicale, la rezultatele şi la dosarele cu investigaţii, la tratamentele şi îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la externa­re. Pacientul poate obţine copia oricărei părţi din pro­priile date şi dosare medica­le în timpul tratamentului său în staţionar sau ambula­toriu. Deoarece se interzice scoaterea dosarului medical original din localul institu­ţiei medicale, aceasta este obligată, prin intermediul medicului curant sau al ad­ministratorului, după caz, al persoanei responsabile numite, să elibereze pacien­tului copiile solicitate.

Dacă pacientul doreşte informaţia din dosarul me­dical după un anumit timp, atunci modalitatea de eli­berare a dosarelor medicale este reglementată de Instruc­ţiunea Ministerului Sănă­tăţii, adoptată prin Ordinul nr. 303 din 06.05.2010.

Informaţiile medicale se prezintă pacientului perso­nal, iar pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani şi cele declarate inca­pabile sau cu capacitate de exerciţiu limitată – repre­zentanţilor lor legali (rudelor apropiate), informând concomitent pacientul în măsu­ră adecvată capacităţii lui de exerciţiu.

Pentru obţinerea informa­ţiilor medicale, solicitantul va depune, la secretariatul instituţiei, cererea de elibe­rare a dosarului medical. Ce­rerea este însoţită de copia de pe buletinul de identita­te a solicitantului sau de pe acte care denotă reprezenta­rea persoanei. Solicitantului i se eliberează copia tuturor filelor incluse în dosarul me­dical.

 

Citește și: Care ar fi consecințele semnării consimţământului pentru tratament?

 

Dacă instituţia medicală refuză oferirea informaţiei din dosarul medical, aceasta este obligată să emită o de­cizie motivată de refuz, care poate fi atacată în instanţa de judecată dacă solicitantul nu este de acord cu aceasta. Există însă într-adevăr ca­zuri motivate. De exemplu, instituţia medicală poate re­fuza să ofere informaţie terţi­lor dacă pacientul în privinţa căruia se solicită informaţia a cerut păstrarea confidenţi­alităţii informaţiei.

Instituţiile medicale sunt obligate să garanteze confi­denţialitatea informaţiilor ce ţin de secretul medical al pacienţilor. Iar încălca­rea acestei prevederi atrage după sine răspundere disci­plinară, ceea ce nu exclude răspunderea civilă, adminis­trativă sau penală.

Un acces mai liber la in­formaţia din dosarele me­dicale îl au organe de drept, procuraturile sau instanţe­le judecătoreşti, în limitele competenţei lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand