14 iunie 2024
Chisinau
Social

Bune practici de utilizare a echipamentelor de protecţie

Loading
Social Bune practici de utilizare a echipamentelor de protecţie
Bune practici de utilizare a echipamentelor de protecţie
protectia-muncii

Foto: sindicate.md

 

Reprezentanţii întreprinderilor de construcţii sunt îndemnaţi să apli­ce bunele practici privind utilizarea echipamentelor individuale de pro­tecţie. Un îndrumar menit să-i ajute pe aceştia să identifice mai uşor in­strumente de bune practici în aceas­tă materie a fost editat, recent, de Federaţia „Sindicons”.

 

Tudor Rusu, specialist principal în se­curitatea şi sănătatea în muncă în cadrul aceluiaşi sindicat de ramură, a precizat că îndrumarul în cauză oferă informaţii şi exemple axate pe punerea în aplicare a Di­rectivei europene privind echipamentele individuale de protecţie. Echipamentele în cauză sunt elemente necesare pentru asigu­rarea unei bune gestionări a riscurilor pen­tru sănătate şi securitate în muncă pe par­cursul tuturor etapelor de realizare a unui proiect de construcţie.

Domeniul construcţiilor este unul dintre cele mai importante sectoare de activitate, dar şi dintre cele mai periculoase. De aceea, executorii sarcinilor de muncă sunt expuşi în permanenţă unei game variate de ris-curi de accidentare şi îmbolnăviri profesi­onale.

Reducerea numărului de accidente de muncă şi a incidenţei îmbolnăvirilor în sec­torul construcţiilor este un element esenţial pentru crearea unui mediu de lucru sigur, sănătos şi de o mai bună calitate. Pentru atingerea acestor obiective, este esenţială contribuţia tuturor părţilor interesate, inclu­siv a angajatorilor, lucrătorilor şi reprezen­tanţilor acestora, furnizorilor, companiilor de asigurări, autorităţilor publice, precum şi a clienţilor, proiectanţilor, managerilor de proiect, coordonatorilor etc.

Reprezentanţii „Sindicons” susţin că, pe parcursul ultimilor ani, au reuşit să

rezolve un şir de probleme legate de securitatea şi sănătatea în muncă. Drept dovadă serveşte faptul că, pe parcursul anului 2014, la unită­ţile unde activează comitetele sindicale pri­mare afiliate Federației „Sindicons” nu s-au produs accidente de muncă.

 

Factorii ce generează riscuri

 

Şi inspectorii de muncă, atât ai statului, cât şi cei ai sindicatelor, constată că acest sector are o pondere importantă din punct de vedere economic, al ocupării forţei de muncă, precum şi al riscului de accidentări şi îmbolnăviri profesionale. Datele statisti­ce arată, de asemenea, că rata accidentelor de muncă şi cea a bolilor profesionale este alarmant de ridicată în cazul lucrătorilor din sectorul construcţiilor.

Statisticile din ultimii şapte ani mai de­notă că probabilitatea ca muncitorii din con­strucţii să devină victime ale unor accidente ce duc la decese este de două-patru ori mai mare decât în cazul lucrătorilor din alte do­menii. În medie, în sectorul construcţiilor sunt înregistrate anual peste 25 de accidente de muncă grave, ce necesită mai mult de trei zile de absenţă de la serviciu.

Printre factorii care contribuie la creşte­rea acestor riscuri se numără nivelul scăzut al pregătirii profesionale, al instruirii în ma­terie de securitate şi sănătate în muncă atât la angajare, cât şi periodică, mediul de mun­că variat şi caracterul sezonier al muncii. Din acelaşi şir de factori fac parte schimba­rea frecventă a locaţiei, asigurarea insufici­entă sau lipsa echipamentului individual de protecţie adecvat sarcinilor de muncă şi ce­rinţelor de securitate şi sănătate, ponderea mare a lucrătorilor fără forme legale etc.

 

Evaluarea echipamentului de protecţie

 

În acest îndrumar sunt abordate aspecte legate de evaluarea factorilor de risc la lo­curile de muncă şi componenţa echipelor de evaluare, identificarea potenţialelor pericole de accidentare şi îmbolnăviri profesionale, crearea comitetelor pentru securitate şi să­nătate în muncă. Autorii lucrării au acor­dat atenţie şi aspectelor legate de protecţia individuală, colectivă şi integrată, precum şi cerinţelor minime pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individu­ale de protecţie la locul de muncă, tipurile acestora, descrierea şi modul de evaluare a lor. Lucrarea este destinată coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în mun­că, persoanelor cu atribuţii în acest dome­niu, muncitorilor şi serviciilor interne de protecţie şi prevenire din cadrul întreprin­derilor.

Natalia Cozlova, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul Federaţiei „Sindicons”, a apreciat că, pe parcursul ultimilor ani, situaţia privind asigurarea cu echipament individual de protecţie a muncitorilor de la întreprinderile de construcţii ce fac par­te din organizaţii sindicale primare afiliate acestei federaţii este în proces continuu de îmbunătăţire. Ea a remarcat că persoanele de conducere de la aceste unităţi se orien­tează spre achiziţionarea unor echipamente de protecţie care să dispună de certificate de calitate şi să fie conforme normativelor eu­ropene spre care tinde şi ţara noastră.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand