25 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Bibliotecile din Republica Moldova vor activa în baza unor noi reguli

Loading
Cultura Bibliotecile din Republica Moldova vor activa în baza unor noi reguli
Bibliotecile din Republica Moldova vor activa în baza unor noi reguli
noi.md

Activitatea bibliotecilor va fi reglementată de noi pre­vederi legislative aprobate recent de Guvern. Docu­mentul prevede ajustarea cadrului legal existent la capitolul biblioteconomie și știința informării.

Proiectul de lege oferă clarita­te noțiunii de „bibliotecă”. Astfel, este propus ca element de noutate noțiunea de „bibliotecă științifică” și sunt expuse în redacție nouă noțiunile: „centru bibliotecono­mic” și „document de bibliotecă”. Modificările urmăresc, de ase­menea, diversificarea activităților bibliotecilor conform tendințelor de modernizare și transformare a societății.

Astfel, noua redacție a Legii permite Bibliotecii Naționale să exercite funcția de Centru Național de Digitalizare, ceea ce înseamnă că oricine, interesat să digitizeze patrimoniul cultural local, terito­rial sau pagini din istoria raională ori locală – un album de fotogra­fii, microfilme și microfișe, alte tipuri de documente și publicații, se va adresa Bibliotecii Naționale, dotată cu două scanere perfor­mante, inclusiv un scaner ro­bot și altul pentru microfilme și microfișe.

De asemenea, Biblioteca Națională va asigura și funcționarea Rezervei Naționale de Publicații – ceea ce înseamnă că bibliote­cile publice din localități și raioane își vor putea completa colecțiile de carte cu titluri noi sau cele lipsă în instituțiile lor, făcând o solicitare Bibliotecii Naționale.

Centrul Național de Statistică al Bibliotecii Naționale va oferi, la rândul său, date relevante și informații segmentate pe diverși indicatori. Se propune ca, prin intermediul acestuia, să fie am­plificată componenta de colectare a datelor cu referire la activitatea caselor de cultură, a școlilor de muzică, de artă plastice și a formațiilor artistice din țară.

„Sistemul biblioteconomic național este unul care a rezistat și s-a fortificat în timp, unul dintre cele flexibile în acest areal ge­ografic și care a dat dovadă de reziliență și empatie, sensibile la nevoile beneficiarilor. Cum ar fi, de exemplu, ajutorul la accesa­rea compensațiilor iarna trecută, asistență pentru refugiați, supor­tul cetățenilor în asimilarea noilor tehnologii etc. Sunt sigur că mo­dificarea Legii cu privire la Bibli­oteci va consolida rolul acestora în serviciul public și va contribui mai departe la edificarea și dez­voltarea durabilă a unei societăți reziliente, informate, incluzive și democratice”, a menționat minis­trul Culturii, Sergiu Prodan.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand