13 iulie 2024
Chisinau
Social

Avantajele legislaţiei UE pentru consumatorii moldoveni

Loading
Social Avantajele legislaţiei UE pentru consumatorii moldoveni
Avantajele legislaţiei UE pentru consumatorii moldoveni

 

 

consumatori

Foto: brasovevents.ro

În Republica Moldova, ca la nimeni: deși se zice că clientul întotdeauna are dreptate, situaţia consumatorului nu este una de invidiat! Oriunde mergi să cumperi sau să comanzi ceva, eşti brutalizat. Nu ştii cui să te plângi. Au fost create atâtea autorităţi publice de protecţie a consumato­rilor, încât consumatorul păgubit este dezorientat. Chiar dacă prinde o adresă corectă, producătorul, vânzătorul sau prestatorul de servicii vi­novat va fi greu de pedepsit, greu de obligat să compenseze daunele pri­cinuite. Deoarece, precum afirmă autorii unui studiu realizat de Expert–Grup, Republica Moldova are o legislație complexă, aş mai adăuga eu, infectă, în domeniul protecției consumatorilor. În timp ce capacitățile sistemului din ţară – judecători, funcţionari publici, membri ai autorită­ţilor de control, consumatori, ONG-uri etc. – sunt limitate.

 

 

Şanse pentru recuperarea prestigiului știrbit

 

Singura şansă de reabilitare a consumăto­rului autohton ne-o oferă, în opinia Expert– Grup, sistemul de protecţie a consumătorilor din Uniunea Europeană, fiind indicat drept unul model în lume. Prin implementarea Acordului de Asociere RM–UE, spun ana­liştii acestei organizaţii, consumatorul au­tohton va avea acces la o varietate mai mare de produse, la prețuri decente, iar drepturile lui vor fi respectate cu adevărat.

Concepută în spiritul protejării intereselor consumatorului, rezultă din studiul Expert–Grup, legislația UE garantează protecția juridică pentru persoana care cumpără pro­duse cu defecte sau care nu sunt conforme caracteristicilor din actele de însoţire. Toate mărfurile, cu excepția celor alimentare, au o garanție de doi ani. În situaţia în care un produs cu termenul de garanție valabil se strică din cauza unei defecțiuni la momentul procurării, sunteţi în drept să cereți repara­rea lui. Dacă defecţiunea nu poate fi înlătu­rată într-un termen rezonabil, atunci puteți solicita rambursarea sumei achitate sau o reducere de preț.

Mai mult ca atât, intervine al doilea nivel de protecție a drepturilor consumatorului, asigurarea garanțiilor comerciale de către vânzător. Pe când, în Republica Moldova, doar producătorul poate oferi o garanție ce include o perioadă de 3-12 luni, iar vânză­torul poate da doar o garanție minimă. Este adevărat că marii producători mondiali ofe­ră o garanție minimă de doi ani, în special, pentru produsele electrocasnice, automobi­le, tehnică grea.

Cât priveşte soluționarea litigiilor dintre consumator şi producător, prestator de ser­vicii, vânzător, se precizează că punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Asocie­re RM-UE ce ţin de protecția consumatoru­lui va oferi căi de soluționare a problemelor, fără implicarea instanțelor de judecată, prin proceduri de soluționare alternativă, care sunt ieftine și rapide prin modul de executa­re, mai simple. Unde mai pui că aceste pro­ceduri sunt aplicabile atât pentru litigiile cu caracter național, cât şi pentru cele de natu­ră transfrontalieră.

 

Acces la informaţiile despre produsele alimentare din ţările UE

 

Legislația UE privind siguranța alimente­lor garantează consumatorilor un nivel înalt de protecție pentru toate produsele alimen­tare comercializate în ţările din comunitate la toate etapele de producere şi distribuire. Sunt organizate controale ce vizează igiena alimentară, sănătatea și bunăstarea anima­lelor, sănătatea plantelor și riscul de con­taminare a alimentelor. Scopul principal al acestora este de a asigura accesul tuturor consumatorilor din ţară la alimente pure, de înaltă calitate și la prețuri rezonabile, comer­cializate pe o piață deschisă și transparentă, pentru toate gusturile și toate buzunarele. Deci, urmare a implementării Acordului de Asociere, consumatorul moldovean va putea conta şi el pe același grad de protecție.

Odată cu asocierea RM la UE, va creşte nivelul de siguranță și calitate a alimentelor graţie faptului că va fi posibilă reacționarea rapidă la prezenţa produselor periculoase pe piață internă. Aceasta, pentru că ţara noas­tră va face parte din sistemul de alertă rapi­dă al UE RAPEX6, care informează inspec­torii din toate statele membre cu privire la măsurile luate de către un stat membru în ce priveşte un produs periculos. În acest mod, produsul notificat prin RAPEX de către un stat membru este retras de pe piața altor țări din UE. Adică, normele de siguranță stricte aplicate pe un teritoriu mai larg, la un grad mai mare de siguranță, vor avea efect direct pentru consumatorul autohton.

 

Protecţie pentru categorii noi de consumatori

 

Ajustarea legislaţiei naţionale la rigorile UE va face posibilă protecția unor noi ca­tegorii de consumatori, cum ar fi apărarea drepturilor în sectorul financiar, de asigu­rări și pensii. Or, până acum, băncile comer­ciale din ţară dictau în mod abuziv condiţiile de creditare. În timp ce contractele de cre­dit pentru consum, după model european, conţin în mod obligatoriu, pentru consuma­torii cu sume cuprinse între 250 de euro și 75.000 de euro, informații clare privind rata anuală a dobânzii. Detaliile privind toate ta­xele și obligațiile față de instituția de credit sunt aduse la cunoștința consumatorului înainte de semnarea contractului. Consu­matorul are dreptul de a desface contractul în termen de 14 zile de la semnarea lui, fără nici o justificare.

Am scris şi noi în repetate rânduri că sis­temul de pensii din Moldova este unul ne­transparent, ce nu asigură un echilibru în relaţia dintre beneficiar, contribuții și be­neficii ulterioare. De unde rezultă că drep­turile beneficiarilor de pensii sunt ignorate. De acum înainte, reformarea acestui sistem, asigurarea transparenței utilizării fonduri­lor bugetului de asigurări sociale se va rea­liza prin prisma protecției drepturilor con­sumatorilor.

 

Mărfurile cu informaţie eronată nu-şi au loc pe piaţă

 

consumatori-2

Foto: vocea.md

Astăzi, când mergi la un supermarket sau la piaţa pentru a cumpăra, să zicem, un pro­dus alimentar, ni se oferă o informaţie foar­te zgârcită despre marfă, doar referitor la preţ, iar uneori şi aceasta lipseşte. Aproape că nu se scrie nimic despre data producerii, termenul valabilităţii etc. Pe când normele UE prevăd ca prețul de vânzare să fie indicat clar și ușor de identificat. Acest lucru le per­mite consumatorilor să compare cu ușurință prețurile din mai multe magazine.

În afară de aceasta, normele UE ga­rantează informarea corectă cu privire la compoziția și calitățile nutriționale esențiale ale produselor. Etichetarea permite identi­ficarea corectă a modului de producere a alimentelor, în special, a celor bio, a produ­selor de calitate sau a mărfurilor alimentare fabricate în condiţii speciale (pasteurizare, tratare la frig etc.). Informațiile care atenţi­onează consumatorul, în scop comercial, că un produs conține substanțe benefice pen­tru sănătate, în special adaosurile alimenta­re, hrana pentru bebeluși, vor fi autorizate numai după ce au fost evaluate și aprobate de comitetele științifice de experți. Iar pro­dusele cu informații greşite vor dispărea treptat de pe piață.

 

Este nevoie de implicarea societăţii civile

 

Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM, este de părere că, de bună seamă, asocierea RM la UE oferă multiple oportu­nităţi din perspectiva protecţiei consumato­rilor moldoveni. Deoarece, precizează dum­nealui, în ţara noastră sistemul de protecţie a consumatorilor nici nu funcţionează. Chiar dacă au fost create anumite instituţii publi­ce abilitate cu o astfel de funcţie, nu se văd rezultatele activităţii lor: nu este controlată calitatea produselor, certificatele de origine a mărfurilor, corectitudinea preţurilor etc., acestea sunt corupte, ca şi alte structuri de control ale statului.

El regretă lipsa implicării societăţii civile în procesul de protecţie a consumatorilor. Or, după cum explică dumnealui, în ţările UE activează o mulţime de agenţii de pro­tecţie a consumătorilor, fondate de către societatea civilă, care fac concurenţă institu­ţiilor publice abilitate cu asemenea drepturi. Câtă vreme nu vor funcţiona aceste două in­strumente, conchide Nicolae Suruceanu, nu vom avea un sistem eficient de protecţie a locuitorilor ţării în calitatea lor de consuma­tori de mărfuri şi de servicii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand