19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Atribuţiile de serviciu în contractul individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Atribuţiile de serviciu în contractul individual de muncă
contract-individual

Foto: urlopojcowski.info

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Atribuţiile de serviciu, prevăzute în contractul individual de muncă

 

guestion

Cum sunt stabilite atribuţiile de muncă ale sala­riatului la încheierea contractului individual de muncă?

 

Vladimir Bradu, Nicolae Bargan,

membri de sindicat, Chişinău

 

Atribuţiile de muncă ale salariatului sunt determinate în cea mai mare măsură de specialitatea, calificarea, funcţia, care au fost sau au constituit obiectul negocierii contractului individual de muncă. Atri­buţiile, ca şi locul de muncă, rămân, de regulă, neschimbate pe toată perioada acţiunii contractului de muncă.

Conform art. 50 al Codului muncii, angajatorul nu are dreptul să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu este prevăzută în contractul individual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Excepţiile sunt indicate în art. 104, alin. (2) al Codului muncii. Este vorba despre dreptul angajatorului de a atrage la muncă suplimentară salariaţii fără acordul lor în două cazuri: pentru efectua­rea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru preîntâmpinarea ori înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie sau a unei cala­mităţi naturale; pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna funcţionare a serviciilor de apro­vizionare cu apă şi energie electrică, de canalizare, poştale sau tele­comunicaţii şi informatică, a căilor de comunicaţii şi a mijloacelor de transport în comun, a instalaţiilor de distribuire a combustibilului.

Atribuţiile de muncă ale salariatului constituie obiectul negocie­rilor părţilor contractului individual de muncă. În acelaşi timp, în­ţelegerea părţilor referitor la atribuţiile de muncă predetermină o complexitate de drepturi şi obligaţiuni care trebuie să decurgă din prevederile legislaţiei. De caracterul acestor atribuţii sau al lucrului exercitat de către salariat depinde retribuirea muncii, durata zilei de muncă, durata concediilor anuale plătite etc.

La determinarea drepturilor şi obligaţiilor de muncă, părţile tre­buie să pornească de la prevederile articolelor 9 şi 10 ale Codului muncii, de la Regulamentul de ordine interioară, de la anumite reguli tehnice, instrucţiuni şi de la Contractul colectiv de muncă.

În contract, se va ţine cont şi de Clasificatorul Ocupaţiilor din Re­publica Moldova care stabileşte denumirile ocupaţiilor, adică profe­siilor şi funcţiilor practicate de populaţia activă a Republicii Moldova, şi clasificarea lor în grupe după nivelul de omogenitate din punct de vedere al activităţii desfăşurate.

Actul defineşte noţiunea de „ocupaţie”, „funcţie” şi „profesie”. În sensul Clasificatorului, ocupaţia este o activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta o sursă de existenţă. Ocuparea unei persoane poate fi expri­mată prin funcţia sau profesia exercitată de aceasta.

Funcţia este o activitate desfăşurată de o persoană într-o ierar­hie funcţională de conducere sau executare. Profesia este complexul de cunoştinţe obţinute prin studii şi prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiec­telor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Toate funcţiile şi profesiile indicate în Clasificator sunt specificate în anumite grupe majore.

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova este aplicat la toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile din economia naţio­nală. Pe baza caracteristicilor specificate în clasificator se determină obligaţiile sau atribuţiile de bază ale salariaţilor. Abaterile de la aceste specificări, care nu contravin legislaţiei, se concretizează în contrac­tul individual de muncă.

În această ordine de idei, alin. (2) al art. 49 al Codului muncii in­terzice stabilirea pentru salariaţi, prin contractul individual de mun­că, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand