21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Aplicarea sancţiunilor disciplinare. Mecanism juridic de protejare a drepturilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Aplicarea sancţiunilor disciplinare. Mecanism juridic de protejare a drepturilor
Aplicarea sancţiunilor disciplinare. Mecanism juridic de protejare a drepturilor
legislatie

Foto: legestart.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Aplicarea sancţiunilor disciplinare

 

guestion

Este oare în drept angajatorul să aplice din start sanc­ţiune disciplinară sub formă de mustrare aspră faţă de salariat sau mai întâi de avertisment, mustrare?

 

Rodica Coşcodan, Chişinău

 

Dispoziţia conținută în alin. (1) al art. 206 din Codul muncii enu­meră sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate de către angajator faţă de salariat pentru încălcarea disciplinei de muncă, şi anume: a) avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art. 86, alin. (1), lit. g)-r) din Codul muncii). Însă, la aplicarea sancţiunii disciplinare faţă de salariat, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise (con­secinţele negative pentru activitatea unităţii etc.), precum şi alte cir­cumstanţe obiective, potrivit alin. (5) al art. 206 din Codul muncii. Or, legislaţia nu condiţionează strict aplicarea consecventă a sanc­ţiunilor disciplinare, adică mai întâi avertisment, mustrare, mustrare aspră şi apoi concedierea.

Mecanism juridic de protejare a drepturilor

 

guestion

Prin ce se deosebeşte contractul colectiv de muncă de convenţia colectivă?

 

Vladimir Tufan, Chişinău

 

Legislaţia muncii conţine prevederi care fac distincţie între con­tractul colectiv de muncă şi convenţia colectivă. Astfel, contractul colectiv este un act juridic destinat reglementării raporturilor colec­tive de muncă la nivel de unitate şi este încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator. Or, contractul colectiv de muncă constituie cel mai eficient mecanism juridic de protejare a drepturilor şi interese­lor salariaţilor care au avut reprezentanţi la negocierea şi încheierea acestuia.

Convenţia colectivă constituie, de asemenea, un act juridic, însă de parteneriat social, şi este încheiată la nivel de teritoriu, de ramu­ră şi naţional. Prin convenţie colectivă se stabilesc doar principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă. Aceasta este încheiată de către reprezentanţii partenerilor sociali de nivel teri­torial, naţional şi de ramură. Convenţia colectivă este un act juridic multilateral (ca excepţie, poate îmbrăca forma unui act juridic bi­lateral). Sfera de acţiune a convenţiei colective este mai extinsă în comparaţie cu cea a contractului colectiv de muncă.

Distincţiile existente între contractul colectiv de muncă şi con­venţia colectivă se conţin în articolele 30-38 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand