18 mai 2024
Chisinau
Social

Angajatorii ar putea achita cote diferenţiate de asigurări sociale

Loading
Social Angajatorii ar putea achita cote diferenţiate de asigurări sociale
Angajatorii ar putea achita cote diferenţiate de asigurări sociale
asigurari-sociale

Foto: vocea.md

Agenţii economici ar putea să plătească, începând din 2016, cote de asi­gurări sociale diferenţiate, în funcţie de incidenţa factorilor de nocivita­te, a accidentelor de muncă, dar şi a îmbolnăvirilor profesionale. Repre­zentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au iniţiat, la insistenţa sindicatelor, modificarea metodologiei actuale de calculare a acestor contribuţii.

 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a declarat că reprezentanţii salariaţilor luptă, de cinci ani, să fie stabilite pentru angaja­tori cote diferenţiate de asigurare socială a lucrătorilor.

„Puteţi să vă închipuiţi în ce condiţii muncesc oamenii de la firmele care nu res­pectă legea. Şi cu toate că salariaţii se îm­bolnăvesc din cauza lucrului greu şi a facto­rilor de nocivitate, aceşti angajatori achită aceleaşi contribuţii de asigurări sociale ca şi cei care garantează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă”, a remarcat preşedintele CNSM.

Cu toate acestea, costurile în urma îm­bolnăvirii oamenilor care activează în astfel de unităţi sunt suportate, în principal, de angajatorii care alocă bani pentru crearea condiţiilor prevăzute de lege.

 

g_social

Contribuţiile egale de asigurări sociale generează inegalitate economică

 

„Noi nu înţelegem de ce a fost institui­tă şi este continuată această practică. Deşi conducerea Ministerului Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei a promis să opereze modificări în legislaţie, în bugetul de stat pentru 2015 astfel de schimbări nu au fost introduse”, a concretizat Oleg Budza.

 

Plăţile compensatorii

 

Reprezentanţii sindicatelor insistă, de mai mulţi ani, şi asupra faptului ca in­demnizaţia unică în caz de invaliditate sau deces, dar şi plăţile compensatorii pentru pierderea capacităţii de muncă sau a în­treţinătorului, din cauza accidentelor ce se produc în timpul serviciului, să fie achitate de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Problema e că, în prezent, multe dintre unităţile economice care nimeresc în situa­ţia de a achita astfel de plăţi devin falimen­tare. În acelaşi timp, toţi agenţii economici achită lunar contribuţii de asigurări sociale către CNAS şi, în mod corespunzător, plăţi­le compensatorii ar trebui să fie suportate de această instituţie, aşa cum se întâmplă în ţările europene, dar şi în unele state vecine.

 

Sprijin de la OIM

 

Cu referire la aceeaşi problemă, Oxana Lipcanu, coordonatoare de proiect a Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii, a menţio­nat că instituţia pe care o reprezintă oferă, în prezent, sprijin reprezentanţilor Guver­nului şi, în particular, Ministerului Muncii în elaborarea modificărilor legislative nece­sare.

„Sperăm că în curând vom avea aceas­tă metodologie nouă elaborată, ceea ce va permite Guvernului să întreprindă paşii ne­cesari în privinţa reflectării acestor contri­buţii în bugetul de stat”, a accentuat Oxana Lipcanu.

Gheorghe Țurcanu, viceministru al Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a precizat pentru „Vocea poporului” că discuţiile lega­te de modificarea sistemului actual de achi­tare de către angajatori a contribuţiilor de asigurări sociale au fost iniţiate pe la mijlo­cul lunii aprilie anul curent.

 

Etapă a discuţiilor

 

„În cadrul Ministerului Muncii există un grup de lucru care lucrează la chestiu­nile respective, acesta fiind constituit din reprezentanți ai tuturor părţilor interesate. Acum suntem la etapa de discuţii, de acu­mulare de la toţi partenerii sociali a infor­maţiilor necesare ce ţin de contribuţiile de asigurări sociale şi de necesităţile care tre­buie să fie acoperite de acestea”, a specificat viceministrul.

Gheorghe Țurcanu a menţionat că fieca­re dintre partenerii de dialog cu guvernul îşi va face cunoscută poziţia, iar specialiştii de la Ministerul Muncii vor analiza care sunt posibilităţile actuale ale statului şi dacă aceste propuneri pot fi luate în consideraţie în procesul de amendare a legislaţiei.

Modificările în cauză urmează să fie ela­borate în acest an, pentru a putea fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2016. Se preconi­zează ca, în a doua jumătate a anului curent, un proiect de modificare în acest scop a le­gislaţiei în vigoare să fie deja definitivat.

 

Proceduri birocratice

 

La etapa de discuţii axate pe elabora­rea documentului respectiv sunt antrenaţi specialişti de la toate ministerele şi depar­tamentele guvernamentale. După ce va fi elaborat un proiect de lege, acesta va fi con­sultat cu societatea civilă şi va fi făcut pu­blic şi prin intermediul paginii electronice a Ministerului Muncii.

Totodată, va fi organizată o întrunire la care vor participa reprezentanţi ai societăţii civile. În urma colectării propunerilor din partea tuturor părţilor interesate, va fi des­făşurată procedura de avizare a documen­tului de către ministere şi departamente. Ulterior, proiectul va fi prezentat guvernu­lui pentru aprobare, iar apoi parlamentului spre adoptare.

În opinia viceministrului, la etapa actu­ală, ar trebui să existe cote diferenţiate de asigurare socială a salariaţilor, în funcţie de cheltuielile pe care poate să le suporte statul în acest scop.

 

Majorarea compensaţiilor

 

Solicitat să se pronunţe pe marginea pozi­ţiei Guvernului în această problemă, Gheor­ghe Țurcanu a apreciat că scopul modifică­rilor care vor fi elaborate este de a schimba modul de calculare a contribuţiilor de asigu­rare socială din partea agenţilor economici.

Totodată, este examinată posibilitatea ca o parte a plăţilor achitate, în prezent, victi­melor accidentelor de muncă în totalitate de către angajatori să fie preluată de CNAS. Gheorghe Țurcanu a subliniat că, dacă se va constata că există posibilităţi, vor fi majorate şi contribuţiile angajatorilor pentru compen­sarea victimelor respective.

Vorbitorul a remarcat că autorităţile de resort conştientizează care sunt necesităţi­le familiilor şi de ce compensaţii ar trebui să beneficieze în cazul decesului întreţină-torului. „Noi pornim de la coşul minim de consum, de la posibilităţile de plată ale an­gajatorului şi ale statului, dar totodată ţinem cont şi de faptul că familiile care îşi pierd în-treţinătorul au nevoie să-şi crească şi să-și educe copiii. De aceea, căutăm toate posibi­lităţile existente pentru a îmbunătăţi acest sistem”, a subliniat Gheorghe Țurcanu.

Radu Drumea, şef de direcţie în cadrul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, a precizat că structura pe care o reprezintă se pronunţă pentru diferenţierea contribuţiilor de asigurare socială pentru fi­ecare întreprindere în parte, nu la nivel de ramură.

„Fiecare unitate economică, după ce îşi evaluează riscurile şi are o politică în dome­niul securităţii şi sănătăţii în muncă, nu are accidente de muncă. Astfel, dacă iau toate măsurile pentru a fi asigurată securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, angajatorii trebuie să plătească mult mai pu­ţin decât cei care nu investesc nimic în acest scop”, a opinat reprezentantul CNPM.

În viziunea sa, situaţia în care agenţii economici achită contribuţii egale, deşi unii respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, iar alţii nu, reprezintă o inegalitate economică. Astfel, dacă un angajator supor­tă cheltuieli ca să aibă salariaţi sănătoşi, iar altul nu alocă bani pentru aceasta şi angajaţii se îmbolnăvesc, atunci produsul celui dintâi e mai scump şi nu poate concura cu al celui­lalt.

Radu Drumea a apreciat că este necesar să se facă o evaluare şi să fie elaborată o metodologie pentru ca angajatorii să achite contribuţii diferenţiate de asigurări sociale. În acelaşi timp, în urma acestor modificări, povara plăţilor respective asupra agenţilor economici nu trebuie să se mărească, a sub­liniat reprezentantul CNPM.

 

Работодатели, возможно, будут платить дифференцированные взносы социального страхования

 

 

C 2016 года экономические агенты, возможно, будут платить дифферен­цированные взносы социального страхования, в зависимости от влияния вредных факторов, несчастных случаев на производстве, а также профес­сиональных заболеваний. Представители Министерства труда, социаль­ной защиты и семьи приступили, по настоянию профсоюзов, к измене­нию нынешней методологии подсчета данных взносов.

 

Председатель Национальной конфедера­ции профсоюзов Молдовы Олег Будза зая­вил, что представители работников уже пять лет борются за то, чтобы для работодателей были установлены дифференцированные взносы социального страхования работни­ков.

«Представьте, в каких условиях работают люди на фирмах, которые не соблюдают за­кон. И хотя работники болеют из-за тяжело­го труда и вредных факторов, эти работода­тели платят те же взносы социального стра­хования, что и те, которые гарантируют охра­ну здоровья и безопасность труда на рабочих местах», – отметил председатель CNSM.

Несмотря на это, затраты, в результате заболевания людей, работающих на таких предприятиях, покрываются, главным обра­зом, за счет работодателей, которые выделя­ют средства на создание условий, предусмо­тренных законом.

 

g_social

Равные взносы социального страхования приводят к экономическому неравенству

 

 

«Мы не понимаем, почему была заведе­на такая практика и почему она продолжа­ется. Хотя руководство Министерства труда, социальной защиты и семьи заверило нас ра­нее, что будут внесены изменения в законо­дательство на этот счет, в государственном бюджете на 2015 год подобных изменений нет», – уточнил Олег Будза.

 

Компенсационные выплаты

 

Представители профсоюзов уже несколь­ко лет настаивают на том, чтобы единое по­собие по инвалидности или смерти, а также компенсационные выплаты в связи с утра­той трудоспособности или кормильца в ре­зультате несчастных случаев на производ­стве оплачивались Национальной кассой со­циального страхования.

Проблема заключается в том, что в насто­ящее время целый ряд экономических еди­ниц, вынужденных выплачивать эти сум­мы, становятся банкротами. В то же время все экономические агенты ежемесячно выплачивают взносы социального страхования в НКСС и, соответственно, расходы по вып-лате компенсаций должно нести именно это учреждение, как это происходит в евро-пейских странах, а также и в некоторых со­седних государствах.

 

Поддержка со стороны МОТ

 

Касательно этого вопроса Оксана Липка­ну, координатор проекта Международной организации труда, отметила, что представ­ляемая ей структура в настоящее время ока­зывает помощь представителям Правитель­ства, и в частности Министерству труда, со­циальной защиты и семьи в разработке необ­ходимых законодательных изменений.

«Надеемся, что в скором времени у нас уже будет разработана эта новая методоло­гия, что позволит правительству предпри­нять необходимые меры для отражения этих взносов в государственном бюджете», – под­черкнула Оксана Липкану.

Вице-министр труда, социальной защиты и семьи Георге Цуркану уточнил для «Vocea poporului», что дискуссии, связанные с вне­сением изменений в нынешнюю систему выплаты работодателями взносов социаль­ного страхования инициированы в середине апреля текущего года.

 

Этап дискуссий

 

«В рамках Министерства труда, соци­альной защиты и семьи учреждена рабочая группа, которая рассматривает данные вопросы, она составлена из представителей всех заинтересованных сторон. Теперь мы нахо­димся на этапе дискуссий, накопления от всех социальных партнеров необходимых информаций, связанных с взносами соци­ального страхования и потребностями, кото­рые они должны покрыть», – уточнил вице-министр.

Георге Цуркану отметил, что каждый из партнеров по диалогу с правительством об­народует свою позицию, а специалисты Минтруда изучат нынешние возможности государства, можно ли учесть эти предложе­ния в процессе внесения поправок в законо­дательство.

Эти поправки предстоит разработать в нынешнем году, чтобы их можно было при­менять с 1 января 2016 года. Предполагается, что во второй половине текущего года соот­ветствующий проект о внесении изменений в законодательство уже будет доработан.

 

Бюрократические процедуры

 

На этапе дискуссий по разработке доку­мента привлечены специалисты всех министерств и правительственных департаментов. После разработки проекта закона, по нему будут проведены консультации с гражданским обществом, также его обна­родуют на электронной странице Министерства труда, социальной защиты и семьи.

Кроме того, будет организована встреча с участием представителей гражданского об­щества. После сбора предложений всех за­интересованных сторон, предстоит напра­вить документ министерствам и департамен­там, которые вынесут по нему свои заключе­ния. Затем проект поступит в правительство на утверждение, а кабинет министров, в свою очередь, направит его парламенту для при­нятия.

По мнению замминистра, на нынешнем этапе должны существовать дифференциро­ванные взносы социального страхования ра­ботников, с учетом расходов, которые может нести в этих целях государство.

 

Увеличение компенсаций

 

На просьбу высказаться насчет позиции правительства по данной проблеме, Георге Цуркану заявил, что цель поправок, которые будут разработаны, состоит в том, чтобы из­менить порядок расчета взносов социально­го страхования, которые выплачивают эко­номические агенты.

Также рассматривается и возможность, чтобы НКСС взяла на себя часть сумм, кото­рые в настоящее время работодатели выплачивают полностью пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Георге Цуркану подчеркнул, что если будут выяв­лены возможности, будут увеличены и взно­сы работодателей для компенсаций соответ­ствующим жертвам.

По словам нашего собеседника, профиль­ные учреждения осознают потребности се­мей и какие компенсации они должны полу­чать в связи с гибелью кормильца.

«Мы исходит из минимальной потреби­тельской корзины, платежных возможностей работодателя и государства, но при этом учитываем и тот факт, что семьям, потеряв­шим кормильца, необходимо расти и воспи­тывать детей. Вот почему мы ищем все суще­ствующие возможности, чтобы улучшить эту систему», – подчеркнул Георге Цуркану.

Начальник управления Национальной конфедерации патронатов Молдовы Раду Друмя уточнил, что структура, которую он представляет, выступает за дифференциа­цию взносов социального страхования по каждому отдельно взятому предприятию, а не на уровне отрасли.

«На предприятиях, которые оценивают риски и проводят политику в области охра­ны здоровья и безопасности труда, несчаст­ные случаи не происходят. Таким образом, если предпринимаются все меры для обеспе­чения безопасности и здоровья трудящихся по месту работы, тогда работодатели долж­ны платить значительно меньше, чем те, кто ничего не инвестирует в этих целях», – счита­ет представитель НКПМ.

По его мнению, тот факт, что экономи­ческие агенты выплачивают равные взно­сы, хотя некоторые соблюдают нормы охра­ны здоровья и безопасности труда, а дру­гие – нет, представляет собой экономиче­скую несправедливость. Так, если работода­тель несет затраты для того, чтобы его работ­ники были здоровыми, а другой не выделя­ет средства на эти цели и работники заболе­вают, тогда продукция первого дороже, и не может составлять конкуренцию продукции, которую выпускает второй.

Раду Друмя сказал, что необходимо про­вести оценивание и разработать методоло­гию для того, чтобы работодатели выплачи­вали дифференцированные взносы соцстра­хования. В то же время после этих нововве­дений бремя данных платежей на экономи­ческих агентов не должно увеличиться, под­черкнул представитель НКПМ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand