22 iunie 2024
Chisinau
Social

Amnistierea unor deținuți este inoportună petimpdepandemie

Loading
Social Amnistierea unor deținuți este inoportună petimpdepandemie
Amnistierea unor deținuți este inoportună petimpdepandemie
agora.md

Ministerul Justiției consideră inoportună promovarea am­nistiei sau a grațierii pentru eliberarea unor persoane din detenție, în scopul reducerii riscului de răspândire a COVID-19 în instituțiile penitenciare. Acest lucru se menționează în mesajul de răspuns la recoman­darea Avocatului Poporului, cu privire la eliberarea anumitor categorii de deținuți, pentru a se reduce aglomerația în peni­tenciare și a preveni răspândi­rea infecției de COVID-19 în lo­curile privative de libertate.

„Ţinând cont de complexitatea pro­blemei abordate şi de efectele nemij­locite pe care le-ar putea produce emi­terea unei decizii în sensul promovării politicii de depopulare masivă a insti­tuţiilor penitenciare, în vederea pre­venirii răspândirii infecţiei COVID-19 în mediul penitenciar, asupra scopului pedepsei penale, opiniei societăţii civi­le şi pericolul pe care îl prezintă asupra securităţii statului, la etapa actuală nu se consideră a fi oportună promovarea amnistiei sau graţierii pentru eliberarea masivă a persoanelor din detenţie”, se arată în răspunsul oferit de Ministerul Justiției Oficiului Avocatului Poporului.

„În prezent, în Republica Moldo­va funcţionează remediul naţional de soluţionare a plângerilor privind con­diţiile de detenţie care afectează grav drepturile condamnatului, implemen­tat din 1 ianuarie 2019. Acest remediu oferă dreptul persoanelor aflate în de­tenţie de a se adresa în instanţele de judecată naţionale pentru a beneficia de compensaţii echitabile (prin redu­cerea termenului de detenţie sau prin încasarea despăgubirilor în formă bă­nească) pentru condiţii precare de de­tenţie. Mai mult decât atât, Curtea Eu­ropeană a Drepturilor Omului a statuat că acest remediu constituie o redresare adecvată în cazul condiţiilor materiale precare de detenţie şi respectiva for­mă de redresare constituie un avantaj incontestabil de a contribui la rezol­varea problemei suprapopulării prin accelerarea eliberării din penitenciar a persoanelor deţinute (cazul Stella şi alţii versus Italia, cererea nr. 49169/09, şi cazul Draniceru împotriva Republicii Moldova, cererea nr. 31975/15)”.

În răspunsul parvenit de la Minis­terul Justiției se spune că în perioada epidemiei „au fost întreprinse măsurile de rigoare pentru a minimaliza con­tactul cu exteriorul în scopul prevenirii răspândirii infecției în instituțiile peni­tenciare, dar și pentru a garanta exer­citarea drepturilor de către persoanele aflate în detenție”.

Astfel, se anunță că, prin ordinul mi­nistrului Justiției nr. 50 din 12.03.2020, în cadrul sistemului administrației penitenciare a fost instituit un regim special (ulterior, prelungit până la data de 16 iunie 2020) și a fost inițiat pro­cesul de testare la infecția COVID-19 a deținuților care întrunesc criteriile de definiție a cazului suspect, pentru izo­larea promptă a cazurilor confirmate, acordarea asistenței medicale cores­punzătoare şi efectuarea imediată a anchetei epidemiologice.

„De asemenea, pe perioada stării de urgență în sănătatea publică, declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Ex­traordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, examinarea cauzelor penale, inclusiv a demersurilor privind emiterea şi prelungirea mandatelor de arestare şi a chestiunilor ce ţin de exe­cutarea pedepselor în privința persoa­nelor private de libertate sunt efectua­te doar prin intermediul sistemului de teleconferință sau în spațiile corespun­zătoare la sediile instituțiilor penitenci­are, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate, iar acțiunile de urmărire penală  în privință persoane­lor private de libertate se realizează la sediul instituției penitenciare”, se arată în scrisoare.

„În partea ce ţine de depopula­rea instituţiilor penitenciare şi crea­rea premiselor pentru îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor materiale de detenţie, menţionăm că acestea repre­zintă obiective prioritare, fapt pentru care Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul executării pe­depselor penale, a promovat constant proiecte privind umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismelor de asigurare a drepturilor persoanelor aflate în detenţie. Potrivit datelor sta­tistice, ca rezultat al umanizării politicii penale, promovate de autorităţi, nu­mărul populației din penitenciare s-a redus considerabil în ultimii ani. Spre exemplu, la 1.01.2020, în penitenciarele din ţară se aflau 6716 persoane, cu 274 mai puține față de aceeași data a anu­lui 2019 și cu 919 deținuți mai puțini, față de 1 ianuarie 2018”, se arată în răspunsul Ministerului Justiției, oferit Oficiului Avocatului Poporului.

Anterior, Avocatul Poporului a re­comandat Ministerului Justiției să facă uz de toate mijloacele disponibile ca să ofere alternativă detenției, pentru a reduce supraaglomerarea din peniten­ciarele din țară în contextul epidemiei. Ombudsmanul a propus să se acorde o atenție specială deținuților cu sănă­tatea precară, persoanelor în vârstă care nu reprezintă o amenințare pen­tru societate și celor acuzate pentru săvârșirea unor infracțiuni mai puțin grave. În opinia Avocatului Poporului, reducerea populației din penitenciare este indispensabilă pentru a asigu­ra implementarea eficientă a regle­mentărilor sanitare în condițiile unei posibilități și capacități reduse în spita­lul penitenciar.

Totodată, Avocatul Poporului, Mi­hail Cotorobai, se adresează populației și autorităților cu îndemnul de a lua măsurile necesare pentru ameliorarea situației privind COVID-19. „Respectând recomandările medicilor, respectați dreptul altor persoane la viață și să­nătate. Din cauza lipsei de disciplină și a iresponsabilității, am ajuns la 402 îmbolnăviri pe zi și vom putea rămâne mult timp o țară din zona roșie, închisă pentru toată lumea din jur. Experiența altor state, care au atins rezultate fa­vorabile în contracararea COVID-19, ar putea fi edificatoare pentru Republica Moldova”, susține Mihail Cotorobai.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand