14 iunie 2024
Chisinau
Congres

„Agroindsind” și-a reiterat strategia: „Spre un sindicat combativ, modern şi consolidat”

Loading
Congres „Agroindsind” și-a reiterat strategia: „Spre un sindicat combativ, modern şi consolidat”
„Agroindsind” și-a reiterat strategia: „Spre un sindicat combativ, modern şi consolidat”
Vocea poporului

Fruntași și activiști al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație (FNSAA), peste o sută de delegați din toate zonele Republicii Moldova, au participat, pe 12 mai, la Congresul VIII al „Agroindsind”, la care au dezbătut cele mai stringente probleme din ramură și au trasat prioritățile activității sindicale pentru perioada 2022-2027.

În raportul prezentat de președintele interimar al „Agroindsind”, Vasile Mămăli­gă, s-a pus degetul pe rană și s-au spus lucrurilor pe nume fără menajamente. Raportorul a apreciat pozitiv, în linii mari, anumite performanțe atinse de către FNSAA în perioada de referință, însă, la modul general, îndeplinirea sarcinilor ma­jore ale Cursului strategic al FNSAA o con­sideră mai puțin satisfăcătoare așteptărilor anterioare.

Liderul sindical a constatat că în peri­oada de referință Centrul FNSAA și sub­diviziunile Federației au activat în condiții extrem de complicate, provocate de un șir de „fenomene nocive”, care au avut un im­pact negativ asupra rezultatelor finale:  cri­za pandemică de Covid-19 cu consecințe fără precedent; calamitățile naturale cu efecte dramatice asupra sectorului agrar; turbulențele politice, care au destabilizat situația în țară și în ramură pe parcursul câtorva ani (demisia guvernelor, alegerile anticipate etc.); situația economică precară a celor mai multe întreprinderi din ramură, cu caracter cronic; nihilismul juridic și imix­tiunile multor angajatori, comise în raport cu sindicatele, dar și lipsa ripostei pe mă­sură din partea structurilor sindicale etc.

 

La ordinea zilei: poziția curajoasă, activă și independentă față de angajatori

 

Raportorul a mai subliniat că starea socială și economică a majorității mem­brilor de sindicat este în declin continuu, iar mulți membri de sindicat nu posedă o conștiință sindicală trainică. Totodată, Federația Agroindsind „îmbătrânește”, scade motivația apartenenței la sindicat, iar în rândurile membrilor de sindicat tot mai mult se conturează pericolul abando­nării sindicatului, FNSAA se diminuează numeric. Totodată, el a dezvăluit că majo­ritatea comitetelor sindicale nu manifestă o poziție sindicalistă curajoasă, dârză, acti­vă și independentă față de angajatori.

În dezbaterile pe marginea raportului prezentat, unii vorbitori au declarat că în rândurile conducătorilor sindicali de diferit nivel creste neîncrederea în posibilitatea schimbării stării de lucruri în Federație și în subdiviziunile ei.

După încheierea dezbaterilor, delegații la congres au votat o Rezoluție, în care se arată că forul consideră că anumite eșecuri în activitatea Federației se datorează lovitu­rii de imagine dată Federației de către fos­tul președinte și unul dintre vicepreședinții FNSAA, condamnați de instanțele de jude­cată pentru infracțiuni economice și abuz de putere. Delegații condamnă faptele ile­gale și antistatutare comise de persoanele în cauză, se detașează hotărât de compor­tamentul lor.

În același timp, Congresul apreciază la justa valoare activitatea Centrului FNSAA și a subdiviziunilor sale în perioada 2017-2022, care a adus plusvaloare Cursului Strategic reformator:

Începând cu anul 2019, Consiliul Gene­ral, Biroul Executiv și președintele interimar al Federației, precum și o parte din structu­rile FNSAA au readus pe agenda lor o parte din sarcinile Cursului Strategic al Federației: spre un sindicat combativ, modern și con­solidat și s-au inclus activ în gestionarea situației în condițiile crizei pandemice Covid-19.

 

Pilonii principali pe care trebuie să se sprijine sindicatul modern

 

În domeniul de activitate protecția muncii: se înregistrează o dinamică poziti­vă a creșterii salariului tarifar pentru cate­goria I de calificare. Practic, anual, în urma negocierilor Convenției Ramurale, au fost obținute majorări cu 14-18% ale salariu­lui tarifar pentru prima categorie de cali­ficare a lucrătorilor-membri de sindicat ai Federației „Agroindsind”.

Au fost obținute progrese în: dezvolta­rea Parteneriatului social de ramură (adre­sări comune, negocieri productive etc.); acordarea suportului metodic și practic Comitetelor Sindicale în depășirea di­sensiunilor în raport cu Administrația; li­chidarea restanțelor la salariu în peste 16 întreprinderi; câștig de cauză în litigiile ju­diciare Sindicat–Angajator etc.

La final, Congresul VIII al FNSAA „Agro­indsind” a adoptat o Adresare către mem­brul de sindicat, în care se arată:

Federația, în primul rând, este membrul de sindicat! Cei peste 16 mii de membri de sindicat ai „Agroindsind”, organizați în peste 300 de sindicate de bază, peste 20 de structuri sindicale teritoriale, uniți sub cupola Centrului FNSAA „Agroindsind”.

Congresul VIII al FNSAA este membrul de sindicat! Prin cei peste 100 de delegați la Congres, desemnați de către subdiviziu­nile Federației, din care faci parte dumnea­ta și toată armata de membri de sindicat din sector.

Membrul de sindicat este cel care poartă povara exploatării salariatului la locul de muncă și pentru care este creată organizația sindicală și Federația în între­gime.

Membrul de sindicat este Sindicatul, iar Sindicatul îi aparține.

Membrul de sindicat trebuie să condu­că sindicatul de bază, Structurile Federației și Federația în întregime prin intermediul liderilor sindicali, al comitetelor sindicale și al celorlalte organe elective până la Con­siliul General al Federației. Membrul de sindicat trebuie să-i aleagă, deci are drep­tul să le ceară activitate, să le solicite să-l informeze și să-l implice în această activi­tate. Să-i susțină în acțiunile lor orientate spre adevărata protecție social-economică și juridică a membrilor de sindicat.

Totodată, prin Rezoluția adoptată, Con­gresul consideră că pilonii principali pe care trebuie să se sprijine Sindicatul mo­dern „Agroindsind” și structurile sale sunt principiile sindicaliste fundamentale: Uni­tate, Solidaritate între membrii de sindi­cat și organizațiile sindicale, Democrație internă, Independență față de angajator, patronate, structurile statale, partide po­litice.

Congresul consideră extrem de im­portant ca membrii sindicatului, în mod conștient, să-și aleagă componența Comi­tetului sindical, liderul sindicatului și struc­turile ierarhic superioare. Să susțină aceste organe de conducere în activitatea lor, să participe activ la stabilirea și îndeplinirea sarcinilor concrete ale sindicatului și să so­licite periodic rapoarte de activitate.

Congresul, în mod special, atrage atenția fiecărui Comitet sindical asupra necesității de a avea propria agendă con­cretă de activitate, caietul de sarcini, care derivă din situațiile concrete de pe teren și hotărârile organelor elective ale FNSAA, orientate spre consolidarea sindicatului, soluționarea problemelor concrete și actu­ale cu care se confruntă membrii de sin­dicat, organizația sindicală și Federația în întregime.

Congresul VIII al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație își exprimă recunoștința pentru faptul că, în primul rând, datorită dumitale și tuturor membrilor de sindicat din sectorul agroali­mentar, în pofida schimbărilor vertiginoase și fără precedent, care se produc în lume, în țară, sector, în regiune ș. a. m. d., Federația noastră astăzi funcționează și pornește ho­tărât pe calea transformării sale în adevărat apărător al drepturilor și intereselor sindi­cale, în care rolul principal îi revine Măriei Sale – membrul de sindicat!

Congresul își exprimă încrederea că glasul său va fi auzit, înțeles de către toți membrii de sindicat din FNSAA „Agroind­sind” și îi va încuraja, mobiliza spre acțiuni curajoase, hotărâte și bine organizate în cadrul mișcării sindicale AGROINDSIND 2022-2027.

În funcția de președinte al Federației „Agroindsind” a fost ales, cu o majoritate de voturi, Vasile Mămăligă. Delegații au decis prin vot să lase doar o singură funcție de vicepreședinte, în care a fost ales Vasile Evstratii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand