14 iunie 2024
Chisinau
Social

„Agroindsind” își consolidează eforturile pentru a face față provocărilor din domeniu

Loading
Social „Agroindsind” își consolidează eforturile pentru a face față provocărilor din domeniu
„Agroindsind” își consolidează eforturile pentru a face față provocărilor din domeniu
Vovea poporului

Federația Națională a Sindicate­lor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Mol­dova a organizat, pe 26 aprilie, Conferința Educațională cu gene­ricul „Debutul realizării direcțiilor prioritare de activitate FNSAA-2023, adoptate de Consiliul Gene­ral din 21.12.2022”. La eveniment a participat și o delegație a Federației Naționale a Patronatelor din Agri­cultură și Industria de Prelucrare, condusă de președintele Valeriu Mironescu.

În luare sa de cuvânt, Vasile Mămăligă, președintele Federației „Agroindsind”, a ținut să menționeze că, în perioada ianua­rie – aprilie 2023, Centrul FNSAA și-a con­centrat eforturile preponderent pentru a asigura metodic, organizatoric și partici­pativ deciziile și angajamentele trasate de Congresul VIII al FNSAA.

 

Pentru prosperarea întreprinderilor din complexul agroindustrial este extrem de importantă dezvoltarea parteneriatului social

 

Totodată, Vasile Mămăligă a subliniat că activitatea Centrului FNSAA pentru semestru întâi al anului 2023 a fost orien­tată spre implementarea direcțiilor priori­tare, cum ar fi: crearea premiselor pentru modernizarea Federației „Agroindsind”, pentru depășirea situațiilor complicate de moment, acordarea suportului metodic subdiviziunilor, dezvoltarea relațiilor de parteneriat la nivel central și ramural, pro­movarea intereselor în raport cu structurile administrației publice centrale și dezvol­tarea relațiilor cu organizațiile sindicale internaționale.

Vasile Mămăliga s-a referit și la avanta­jele funcționării dialogului social între an­gajator și sindicat la nivel de întreprindere, teritoriu, de ramură și la nivel național.

„Pentru prosperarea întreprinderilor din complexul agroindustrial, este extrem de importantă dezvoltarea parteneriatului social la nivel de unitate, teritoriu, branșă și ramură. Doar prin funcționarea dialogului social eficient se poate menține coeziunea, pacea socială și stabilitatea în colectivul de muncă. Totodată, părțile pot contribui la evitarea și aplanarea extrajudiciară a con­flictelor individuale și colective de muncă. E posibilă stoparea muncii nedeclarate, astfel fiind eliminată concurența neloia­lă a forței de muncă. Se pot crea condiții decente de muncă și infrastructura rurală care să elimine exodul intern și extern al forței de muncă din mediul rural. Doar în comun cu sindicatele, prin negocierea și semnarea contractelor colective de muncă, a convențiilor teritoriale și ramurale poate fi asigurată forța de muncă organizată, fără cheltuieli suplimentare din partea angaja­torului, sporind responsabilitatea și gradul de implicare a angajaților în activitatea economică a întreprinderii”, a mai specifi­cat președintele Federației „Agroindsind”.

De menționat că participanții la Conferință, analizând în mod obiectiv activi­tatea desfășurată de Centrul FNSAA, au ajuns la concluzia că Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” are toate șansele să schim­be situația spre bine și să se reinstaleze mai temeinic pe traseul FNSAA 2022-2027 – „Spre un sindicat combativ, modern şi consolidat” și să transforme FNSAA într-o adevărată Citadelă de protecție sigură a fi­ecărui membru de sindicat.

 

Migrația masivă a forței de muncă de la sate la orașe, precum și migrația externă, are un impact negativ enorm asupra agriculturii

 

În cadrul evenimentului, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” și Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria de Prelucrare au semnat un Apel comun adresat asociațiilor profesionale, administrațiilor întreprinderilor și sindica­telor din agricultură și din industria de pre­lucrare.

În Apel se menționează că situația creată în agricultură și în industria de prelucrare, în contextul multiplelor provocări din ultima perioadă (calamități naturale, pandemie, lipsa piețelor de desfacere, subvenționare insuficientă, războiul din Ucraina), are un impact negativ enorm asupra ramurii, prin migrația internă masivă a forței de muncă de la sate la orașe, precum și migrația ex­ternă.

„Sarcina primordială a partenerilor so­ciali la nivel național, ramural, teritorial și de unitate economică constă în stoparea acestui proces prin: investiții în infrastruc­tură; crearea condițiilor decente de muncă; atragerea tineretului; remunerarea atractivă a muncii; subvenționarea ramurii la nivelul țărilor vecine; promovarea dialogului social anticriză și a mecanismelor de solidaritate, pentru a proteja veniturile și locurile de muncă din ramura agroalimentară, inclusiv măsuri de protecție a locurilor de muncă, măsuri de finanțare pentru a contracara această criză, ținând cont de procesele de tranziție echitabilă.

Este de menționat existența unui cadru legal (Codul muncii al Republicii Moldova, Legea privind organizarea, funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi ne­gocieri colective, a comisiilor pentru con­sultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial), care permite realizarea parteneriatului social prin:

  1. negocieri colective privind elaborarea proiectelor de contracte colective de mun­că şi de convențiile colective şi încheierea acestora pe baze bi- sau tripartite, prin in­termediul reprezentanților parților parte­neriatului social;
  2. participarea la examinarea proiec­telor de acte normative şi a propunerilor ce vizează reformele social-economice, la perfecționarea legislației muncii și la asigu­rarea concilierii civice;
  3. consultări reciproce (negocieri) în problemele ce țin de reglementarea rapor­turilor de muncă;
  4. participarea reprezentanților parților parteneriatului social în procesul de soluționare extrajudiciară a conflictului co­lectiv de muncă.

În contextul celor expuse, facem Apel de solidarizare către principalii actori ai Di­alogului social din ramura noastră, fiindcă numai consolidând eforturile vom face față serioaselor provocări cu care se confruntă azi sectorul agroindustrial”, se arată în do­cumentul semnat de cei doi parteneri so­ciali.

De menționat că, în cadrul Conferinței, Federația Națională a Sindicatelor din Agri­cultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova a semnat un Acord de colaborare cu sindicatele din România care fac parte din Confederația Națională a Sindicatelor „Cartel ALFA”: Federația Națională Sindicală „CERES”, Federația Sindicală a Veterinarilor din România, Sindicatul Național din Îmbunătățiri Fun­ciare, Federația Națională a Sindicatelor APIA.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand