25 iunie 2024
Chisinau
Social

Agenda 2030 în vizorul tuturor partenerilor sociali

Loading
Social Agenda 2030 în vizorul tuturor partenerilor sociali
Agenda 2030 în vizorul tuturor partenerilor sociali
cancelaria.gov.md

Trecem printr-o perioadă de mari provocări în ceea ce privește dez­voltarea durabilă. Oamenii continuă să trăiască în sărăcie, există tot mai multe inegalități la nivel național și internațional. Discriminarea de gen rămâne o problemă esențială. Șomajul este la ordinea zilei, în spe­cial, în rândul tinerilor.

Proiectul „Moldova 2030” include obiective de dezvoltare durabilă pe care Republica Moldova urmează să le atingă până în 2030. În realizarea acestor obiective, rolul sindicatelor este unul esențial.

„Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova are un interes deosebit față de utilitatea Agen­dei 2030. Sindicatele au participat activ în cadrul grupurilor de lucru, create de Guvern, pentru analiza oportunităților de transpunere a celor 17 Obiective din Agenda 2030 în Republica Moldova. În mod de­osebit punem accent pe Obiecti­vul 8: Munca decentă și creșterea economică. Susținem promovarea unei creșteri economice incluzive, sustenabile, ce are la bază o anga­jare completă și productivă pen­tru toți”, a declarat Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, în cadrul conferinței „Dezvoltarea capacității sindicatelor în promovarea Obiec­tivelor de Dezvoltare Durabilă și dezvoltarea rapoartelor alternative în contextul Covid-19”.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a prezentat, în cadrul activității, Raportul CNSM privind evaluarea voluntară de alternativă în implementarea Agendei 2030 și documentul de poziție a sindicate­lor privind recomandările referitoare la implementarea Agendei 2030. Iar invitatul special, Sergejus Glovac­kas, ofițer al Biroului OIM pentru activitățile lucrătorilor pentru Euro­pa și Asia Centrală, care a venit cu recomandări speciale din partea OIM, concepe rolul sindicatelor în procesul de realizare a respectivelor obiective ca fiind unul de importanță majoră, în contextul recunoaște-rii acestora ca parteneri de încredere în dialogul social.

„Sindicatele și-au propus ca scop să participe activ la transpu­nerea celor 17 ODD-uri din Agen­da 2030 în R. Moldova. Este foarte important ca sindicatele, pentru a asigura respectarea drepturilor salariaților, să realizeze pe parcur­sul următoarei perioade monito­rizarea și să elaboreze rapoarte alternative vizând nivelul de im­plementare a Agendei 2030”, a afirmat Sergiu Sainciuc.

 

Rolul sindicatelor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă este unul esențial

 

„Sporirea capacităților sin­dicatelor de a monitoriza și a evalua aceste Obiective de Dez­voltare Durabilă va conduce la creșterea autorității sindicatelor”, a menționat în context modera­toarea evenimentului, Tatiana Ma­rian, șefa Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM.

„Rezultatele și concluziile tra­se în cadrul rapoartelor ar putea să fundamenteze inițiativele sin­dicale cu referire la elaborarea și promovarea politicilor în dome­niile economic, social, mediu și industrial”, a mai relevat Sergiu Sainciuc.

Unul din obiectivele care face parte din spațiul de interese al sindicatelor este reducerea sărăci­ei. Până în 2030, a fost luat anga­jamentul de a reduce cu cel puțin jumătate numărul de persoane care trăiesc în sărăcie.

Un alt obiectiv este implemen­tarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor necesare, inclu­siv implementarea venitului mi­nim garantat, pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vul­nerabili, până în 2030.

De asemenea, sindicatele pro­movează intens accesul universal la servicii de sănătate de calitate, inclusiv protecția riscurilor finan­ciare și accesul la medicamentele de bază și vaccinuri sigure, efici­ente, la prețuri accesibile pentru toți.

Promovarea unor politici ori­entate spre dezvoltare, care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, an­treprenoriatul, creativitatea și inovația, care încurajează, la rân­dul lor, formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mij­locii, inclusiv prin acces la servi­cii financiare, este un alt obiectiv promovat de CNSM.

Totodată, până în 2030, se așteaptă atingerea unui nivel al ocupării similar cu media țărilor din Europa Centrală și de Est și stimularea ocupării productive și a muncii decente pentru toate femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală.

Concomitent, sindicatele ur­mează să depună eforturi con­solidate pentru a fi incluse, în documentele de politici naționale și sectoriale în domeniile muncii, economic și social, prioritățile care să contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Dura­bilă și la implementarea Agendei privind Munca Decentă, inclusiv promovarea propunerilor care se conțin în Documentul de poziție al CNSM cu privire la ODD  2030 la nivel național.

Sindicatele și-au luat angaja­mentul să participe activ în cadrul grupurilor de lucru și structurilor naționale cu atribuții în imple­mentarea Obiectivelor de Dezvol­tare Durabilă 2030, să înainteze propuneri de stimulare a creșterii economiei și ocupării forței de muncă.

Acestea prevăd, între altele: Promovarea propunerilor de ex­tindere a accesului la o protecție socială echitabilă și la servicii medicale de calitate și în volum deplin; Menținerea unui dialog social funcțional pentru a asigura că interesele salariaților, membri de sindicat, vor fi promovate, iar drepturile protejate; Sensibiliza­rea opiniei publice și a membri­lor de sindicat despre importanța Agendei 2030 pentru Republica Moldova; Neadmiterea diminuării drepturilor la muncă și a celor so­cial-economice.

Vă reamintim că Republica Moldova s-a angajat, în sep­tembrie 2015, să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Dura­bilă – Agenda 2030.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand