21 mai 2024
Chisinau
Economie

Administrarea fiscală: între probleme şi perspective

Loading
Economie Administrarea fiscală: între probleme şi perspective
chivriga

Foto: viitorul.org

„În Republica Moldova, administrarea fiscală con­tinuă să rămână o proble­mă serioasă, care afectea­ză procesul de colectare a impozitelor, dar şi calita­tea mediului de afaceri”, consideră Viorel Chivriga, expert economic al IDIS „Viitorul”.

 

Expertul crede că, în pofida eforturilor autorităţilor de a îm­bunătăţi situaţia, rămân actuale o serie de probleme majore, cum ar fi procedurile de administrare ambigue şi imprevizibile, apli­carea unor sancţiuni exagerate pentru erori neesenţiale, birocra­ţia excesivă şi procedurile inefi-ciente în administrarea TVA. „De asemenea, există o serie de difi­cultăţi în soluţionarea disputelor şi a litigiilor fiscale, proceduri învechite şi durată lungă a con­troalelor şi inspecţiilor fiscale, abilităţi limitate ale personalului care activează în domeniul fiscal şi insuficienţa dialogului public-privat în domeniul politicilor fiscale. Toate aceste concluzii se regăsesc în numeroasele rapoarte de ţară şi studii realizate în ulti­mul timp”, susţine expertul.

În acelaşi timp, Viorel Chi­vriga consideră că multiplele scandaluri în care au fost impli­caţi factori de decizie din cadrul Inspectoratului Fiscal, dar şi me­todele de lucru utilizate de an­gajaţii instituţiei au ştirbit serios imaginea acesteia. „Acest lucru a distorsionat puternic comuni­carea cu principalii contribuabili din ţară, comunitatea de afaceri. Totodată, în ultimii ani, refor­mele instituţionale au încetinit. Şi asta în condiţiile în care dem­nitari declarau, la finele anului 2012, că „organele responsabile de administrarea fiscală sunt în plină reformă, iar reformele im­plică şi o schimbare de atitudine a organelor responsabile de acest domeniu”, a precizat expertul.

În opinia lui, „odată cu nu­mirea noului şef al Inspectora­tului Fiscal, care are experienţă şi cunoaşte bine domeniul, sunt vizibile unele schimbări pozitive, dar fragile”. „În prezent, este im­portant ca reformele declarate să fie realizate, instituţiile să stabi­lească un dialog permanent şi să coopereze cu mediul de afaceri, dar şi cu alţi contribuabili”, susţi­ne Viorel Chivriga.

Expertul afirmă că „îmbu­nătăţirea administrării fiscale” înseamnă o activitate mai bună a organelor de stat împuternici­te şi responsabile de asigurarea colectării depline şi în termen a impozitelor şi taxelor, a pena­lităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

De cealaltă parte, şeful Inspec­toratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, susţine că în ulti­mul timp au fost lansate o serie de acţiuni menite să micşoreze costurile suportate de contribua­bili pentru calcularea şi achitarea impozitelor.

Aceste acţiuni au scopul de a continua, îmbunătăţi şi impul­siona ritmul de dezvoltare a ad­ministrării fiscale. În context, o atenţie deosebită este acordată sporirii calităţii serviciilor pre­state contribuabililor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand