13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Activitatea inspectorilor de muncă, periclitată de unele instituţii ale statului?

Loading
Social Activitatea inspectorilor de muncă, periclitată de unele instituţii ale statului?
Activitatea inspectorilor de muncă, periclitată de unele instituţii ale statului?
inspectia-muncii

Foto: evz.ro

Republica Moldova riscă să fie sancţionată pe motiv că nu se conformea­ză dispoziţiilor Convenţiei nr.81 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Prin ratificarea, în 1995, a acestui document, ţara noastră s-a angajat să le asigure inspectorilor de muncă dreptul de a intra pe teritoriul întreprinderilor la orice oră de zi sau de noapte, fără a anunţa în prealabil angajatorul.

 

În prezent, acest lucru este îngrădit însă de prevederile Legii nr. 131 privind contro­lul de stat asupra activităţii de întreprin­zător. În consecinţă, inspectorii de muncă sunt puşi în situaţia de a trece pe lângă şantiere unde se vede cu ochiul liber că lu­crătorii muncesc în condiţii de risc sporit de accidentare, fără a putea interveni pen­tru a proteja oamenii.

Ruxanda Glavan, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a menţionat, în cadrul celei mai recente şedinţe a Comi­siei naţionale pentru consultări şi negoci­eri colective, că OIM a fost sesizată despre această contradicţie. Mai mult, reprezen­tanţii acestei structuri internaţionale au informat deja autorităţile moldoveneşti despre faptul că prevederile Legii 131 nu corespund dispoziţiilor Convenţiei 81.

„Faptul că aceşti inspectori nu pot efec­tua controale inopinate ne interesează mai mult sub aspectul muncii fără forme legale, a copiilor, al securităţii în muncă, pentru că avem cifre alarmante în acest sens, e catastrofă”, a accentuat în context Ruxanda Glavan.

Totodată, există şi o decizie a Curţii Su­preme de Justiţie care este aproape echi­valentă cu o lege şi care specifică faptul că prevederile Legii 131 nu trebuie aplicate în cazul Inspectoratului de Stat al Mun­cii. În legătură cu aceasta, reprezentanţii Ministerului Muncii au iniţiat proceduri de rezolvare a problemei în cauză pe cale juridică, a adăugat ministrul.

 

g_social

Dacă în 2015 nu va fi modificată această lege, ţara noastră va fi sancţionată

 

În acelaşi timp, chiar dacă legislaţia în vigoare nu va fi schimbată, inspectorii de stat ai muncii sunt în drept să efectu­eze controale inopinate. De asemenea, în caz că angajatorul va decide să meargă în instanţă în baza Legii 131, tot el va pierde procesul, pentru că va fi pusă în aplicare decizia sus-menţionată a CSJ, a constatat Ruxanda Glavan.

 

Controverse ministeriale

 

„Noi nu considerăm necesară modifica­rea Legii 131”, a declarat în cadrul aceleiaşi şedinţe Octavian Calmîc, viceministru al Economiei. „Noi propunem să fie elabora­te modificări legate de prevederile respec­tive, dar prin prisma altor norme”.

Acelaşi viceministru a concretizat că în ţara noastră există zeci de instituţii de stat cu funcţii de control, care fac o presiune enormă şi abuzivă asupra sectorului pri­vat. Prin aceste controale nu este combă­tută însă în nici un fel economia informa­lă, ci, dimpotrivă, agenţii economici sunt împinşi în spaţiul ilegal.

Pe de altă parte, Legea 131 a fost elabo­rată cu participarea unor experţi externi, finanţaţi de Banca Mondială. „Au fost pre­luate cele mai bune experienţe internaţi­onale, inclusiv din spaţiul european. De aceea, n-o să găsiţi în ţările europene nici o structură care ar efectua controale. Lucrul lor de bază este preîntâmpinarea şi profi­laxia încălcării legislaţiei”, a dat asigurări viceministrul.

Vorbitorul a mai opinat că Legea 131 „corespunde perfect” angajamentelor asu­mate de ţara noastră pe plan internaţional, iar juriştii de la Ministerul Economiei au pregătit şi remis părţilor interesate co­mentarii în acest sens.

 

Concluzia experţilor independenţi

 

Ala Lipciu, coordonatoarea naţională a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a specificat că, în urma demersului făcut de reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a fost creată o comisie de experţi independenţi. Aceştia sunt din ţările membre ale OIM, iar după ce au examinat problema, au ajuns la con­cluzia că Legea 131 contravine Conven-ţiei 81.

„Nu pun la îndoială competenţa Băn­cii Mondiale sau calitatea legii respecti­ve. S-ar putea însă ca expertiza preluată de ţara noastră să vină din state care nu au ratificat Convenţia 81”, a remarcat Ala Lipciu.

Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova va trebui să vină cu un răspuns la demersul pe care l-a făcut Biroul Interna­ţional al Muncii în baza concluziei la care au ajuns experţii independenţi, a constatat Ala Lipciu.

 

Opinii ale partenerilor sociali

 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat că reprezentanţii sindicatelor sunt interesaţi ca dreptul inspectorilor de muncă de a efectua controale inopinate să nu fie îngrădit, iar salariaţii să fie prote­jaţi.

„Este vorba despre o procedură foarte simplă de ajustare a legislaţiei şi noi con­siderăm că această problemă poate fi so­luţionată în scurt timp. În acest fel, ţara noastră se va conforma deciziei respective a Organizaţiei Internaţionale a Muncii”, a menţionat Oleg Budza.

Leonid Cerescu, preşedintele Confede­raţiei Naţionale a Patronatului din Mol­dova, a remarcat că structura pe care o reprezintă nu este împotriva realizării sco­purilor pe care le are Inspectoratul de Stat al Muncii. El a propus să fie creat un grup de experţi care să examineze suplimentar problema în cauză şi să o rezolve.

 

Mărul discordiei

 

Dumitru Stăvilă, directorul Inspectora­tului de Stat al Muncii, a dat asigurări că angajaţii instituţiei pe care o conduce nu au făcut niciodată abuz în efectuarea con­troalelor. Mai mult, în opinia sa, inspecto­rii de muncă sunt de un real folos anga­jatorilor. Or, e mai puţin costisitor atunci când este respectată legea, sunt prevenite accidentele de muncă şi îmbolnăvirile pro­fesionale, decât atunci când apar astfel de situaţii şi trebuie remediate.

Dumitru Stăvilă a arătat că, pe de o par­te, plenul CSJ a stabilit, la finele anului trecut, pentru toate instanţele de judecată să aplice în mod prioritar prevederile con­venţiilor nr. 81 şi 129 ale OIM în raport cu Legea 131. Pe de altă parte, însă, Legea 131 conţine o prevedere ce oferă angajatorului dreptul să nu permită  efectuarea verifică­rilor, să cheme poliţia şi să elimine inspec­torii de muncă de pe teritoriul întreprin­derii, dacă cel puţin un punct mic din acest act juridic nu este întrunit de controlori.

Într-o măsură oarecare, Legea 131 a dez­organizat Inspectoratul de Stat al Muncii”, a declarat Dumitru Stăvilă.

 

Riscul de sancţiune, iminent

 

Membrii Comisiei tripartite au votat un proiect de hotărâre prin care recomandă Ministerului Economiei să urgenteze pro­cesul de amendare a Legii 131, în scopul înlăturării contradicţiilor acesteia cu dis­poziţiile Convenţiei 81. Contradicţiile ţin de excluderea activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii de sub acţiunea legii în cauză.

La o şedinţă organizată recent în acest scop, părţile au insistat asupra aceloraşi poziţii care i-au determinat pe reprezen­tanţii sindicatelor să sesizeze OIM asupra acestei probleme.

De menţionat că în prezent Legea 131 stabileşte condiţii stricte de efectuare a controalelor inopinate. Totuşi, aceste pre­vederi nu se răsfrâng asupra activităţii in­spectorilor fiscali şi a lucrătorilor vamali.

Ion Preguza, şeful Departamentului juridic al CNSM, a precizat că, dacă Gu­vernul nu va elimina această contradicţie, în raportul anual al OIM va fi menţionat faptul că ţara noastră nu se conformează dispoziţiilor Convenţiei 81. Iar acest lucru ar putea afecta imaginea ţării noastre pe plan extern.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand