13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Actele anexate la cererea de chemare în judecată. Înregistrarea sindicatului ca persoană juridică

Loading
Cetăţeanul şi legea Actele anexate la cererea de chemare în judecată. Înregistrarea sindicatului ca persoană juridică
Actele anexate la cererea de chemare în judecată. Înregistrarea sindicatului ca persoană juridică
adresare-in-judecata

Foto: romanialibera.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Actele anexate la cererea de chemare în judecată

 

guestion

Ce acte urmează să fie anexate la cererea de chemare în judecată și care sunt consecințele în cazul în care, din anumite motive, nu a fost dat curs cererii?

 

Valeria Antonescu, Chișinău

 

La cererea de chemare în judecată, potrivit art. 167 din Codul de procedură civilă, se anexează:

a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscri­suri, certificate în modul stabilit, într-un număr egal cu numărul de pârâţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rând de copii pentru instanţă. Dacă înscrisurile sunt făcute în­tr-o limbă străină, instanţa poate dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;

b) dovada de plată a taxei de stat;

c) documentele care certifică circumstanţele pe care reclaman­tul îşi întemeiază pretenţiile şi copiile de pe aceste documente pen­tru pârâţi şi intervenienţi, dacă aceştia nu dispun de ele;

d) documentele care confirmă respectarea procedurii de solu­ţionare prealabilă a litigiului, dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor;

e) documentul ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

În cazul în care se constată că cererea a fost depusă în judecată fără a se respecta forma și cuprinsul cererii (art. 166 CPC) şi fără a anexa actele necesare la cerere (art. 167, alin. (1), lit. a), b), c) şi e) CPC), judecătorul emite, în cel mult cinci zile de la repartizarea cererii, o  încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicând per­soanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.

Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen toa­te cerinţele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se con­sideră depusă la data prezentării iniţiale în judecată. În caz con­trar, ea nu se consideră depusă şi, împreună cu  actele anexate, se restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs (art. 171 din CPC).

 

Înregistrarea sindicatului în calitate de persoană juridică

 

guestion

Ce documente trebuie prezentate pentru înregistra­rea sindicatului în calitate de persoană juridică?

 

Alexandru Țuțu, Bălți

 

Legislaţia prevede două modalităţi de înregistrare a sindicatului în calitate de persoană juridică. Potrivit art. 10 din Legea sindica­telor, sindicatul la nivel naţional-ramural şi naţional-interramural obţine calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării lui de către Ministerul Justiţiei.

Organizaţia sindicală primară, centrul sindical ramural teritori­al şi centrul interramural teritorial dobândesc statutul de persoa­nă juridică potrivit statutelor centrelor sindicale naţional-ramura­le sau naţional-interramurale.

Pentru înregistrarea sindicatelor sunt prezentate următoarele documente:

a) cerere semnată de conducătorul organului sindical;

b) copia statutului, în două exemplare;

c) hotărârea adunării (conferinţei) privind întemeierea sindica­tului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand