30 mai 2024
Chisinau
Social

Accidentele de muncă din ramura industriei uşoare, în scădere

Loading
Social Accidentele de muncă din ramura industriei uşoare, în scădere
Accidentele de muncă din ramura industriei uşoare, în scădere

insustria-usoara-seminar

 

În anul 2016, în ramura indus­triei uşoare s-au înregistrat şase accidente de muncă, cu trei mai puţine decât în anul 2015. Scăderea numărului de accidente de muncă s-a produs ca urmare a instruirii membrilor de sindicat, a anunţat Nadejda Rusnac, pre­şedinta Federaţiei Sindicate­lor Lucrătorilor din Industria Uşoară (FSLIU), în cadrul unui seminar. La seminar au partici­pat 14 membri ai comitetelor pentru securitatea şi sănăta­tea în muncă de la întreprin­derile din branşă – tehnologi, maiştri, şefi de secţie, şefi de echipe.  

 

Liderul sindical a menţionat că organizaţia pe care o conduce acordă o atenţie deosebită îmbu­nătăţirii condiţiilor de muncă ale angajaţilor, membri de sindicat. Potrivit sursei citate, în urma di­alogului social dintre sindicate şi administraţia întreprinderilor, an­gajatorii din industria uşoară au virat în anul trecut 8,6 mln. de lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Deoarece multe dintre întreprinderile din domeniu au peste 70 de ani, la ele s-a schim­bat utilajul, sistemul de ventilare a aerului. La fiecare dintre cele 11 întreprinderi afiliate federaţiei, salariaţii sunt instruiţi, o dată la trei ani, cum să prevină acciden­tele de muncă.

„Conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 – XIV din 10 iulie 2008, la întreprinde­rile din branşă au fost create şi activează 11 comitete pentru se­curitate şi sănătate în muncă, cu 35-40 de membri, reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor. O dată în trimestru, membrii co­mitetelor respective se convoacă pentru a verifica cum se execută planul anual de prevenire şi pro­tecţie şi pentru a înlătura lacunele în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea angajaţilor. Totodată, se elaborează un plan de acţi­uni pentru următoarele trei luni. Reprezentanţii comitetelor par­ticipă activ la 

controlul privind respectarea cerinţelor de securi­tate şi sănătate în muncă, înain­tează propuneri de prevenire a accidentelor de muncă şi a boli­lor profesionale. Dar există încă multe rezerve la acest capitol”, a apreciat Nadejda Rusnac.

 

Evaluări făcute de experți din România

 

Liderul sindical a adăugat că FSLIU organizează un concurs cu genericul „Cel mai bun reprezen­tant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”. Competiţia se desfăşoară între reprezentanţii organizaţiilor sindicale primare din ramură. „Federaţia acordă o atenţie deosebită evaluării ris­curilor ocupaţionale la întreprin­derile din branşă. La toate între­prinderile au fost efectuate astfel de evaluări, iar la SA „Ionel” şi SA „Artima” evaluarea riscurilor ocupaţionale s-a desfăşurat la un nivel înalt, de către experţi din România. Prin intermediul comi­tetelor pentru securitate şi sănă­tate în muncă, vom putea reduce şi în continuare numărul acciden­telor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, inclusiv cu incapaci­tate temporară de muncă”, a sub­liniat preşedinta Federaţiei Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Uşoară.

Igor Ciloci, director-adjunct al Inspectoratului de Stat al Mun­cii, a prezentat la seminar noile reglementări în domeniul secu­ritatea şi sănătatea în muncă, responsabilităţile personalului implicat în activităţi de prevenire a accidentelor de muncă, cum se evaluează riscurile profesionale, despre răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, civilă şi materială în caz de producere a unui accident de muncă.

La finele seminarului, respon­sabilii pentru securitate şi sănăta­te în muncă de la întreprinderile din ramura industriei uşoare au primit certificate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand