Model de contract de formare profesională continua

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 11.07.2018

   

Un proiect de convenţie co­lectivă (nivel naţional) cu pri­vire la modelul contractului de formare profesională con­tinuă a fost aprobat, recent, de Comitetul Confederal al CNSM. Documentul va fi re­mis Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colecti­ve, pentru examinare și pro­movare.

 

Documentul a fost elaborat în scopul asigurării condiţiilor ne­cesare pentru aplicarea corectă și uniformă a prevederilor Codului muncii referitoare la încheierea contractelor de formare profesi­onală continuă.

Modelul de contract elaborat de reprezentanţii sindicatelor a fost coordonat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Socia­le, Ministerul Economiei și Infras­tructurii, Inspectoratul de Stat al Muncii și Confederația Națio-nală a Patronatului din Republi­ca Moldova şi a fost susținut de aceste instituții. Modelul respec­tiv de contract urmează a fi re­comandat spre utilizare tuturor unităților, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

În conformitate cu prevederile art. 

216, alin. (3) și (4) din Codul muncii, angajatorul are dreptul să încheie un contract de forma­re profesională continuă cu orice salariat al unității. Contractul de formare profesională continuă se încheie în formă scrisă, este un act adițional la contractul indivi­dual de muncă și este reglemen­tat de legislația muncii și de alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de prevederile din Codul muncii ce reglementează garanțiile și compensațiile acor­date salariaților care urmează, la inițiativa angajatorului, cursuri de formare profesională. Totodată, autorii documentului au pornit şi de la stipulările ce stabilesc cla­uzele minime ce urmează a fi in­cluse într-un contract de formare profesională continuă.

Încheierea convenției în cauză va avea ca efect: perfecționarea cadrului de reglementare a ra­porturilor de muncă, asigurarea condiţiilor necesare pentru apli­carea corectă și uniformă a pre­vederilor Codului muncii referi­toare la încheierea contractelor de formare profesională conti­nuă, respectarea  drepturilor și a intereselor legale ale ambelor părți ale raporturilor de muncă.

Textul modelului contractului de formare profesională continuă este constituit din următoarele compartimente: obiectul con­tractului, durata acestuia, drep­turile și obligațiile părților, modi­ficarea și încetarea contractului, răspunderea părților, dispoziții finale şi datele de identificare ale părților.

Convenţia colectivă (nivel na­ţional) cu privire la modelul con­tractului de formare profesională continuă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.