26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Partenerii sociali îşi dezvoltă capacităţile în domeniul negocierilor colective

Loading
Fără categorie Partenerii sociali îşi dezvoltă capacităţile în domeniul negocierilor colective
Partenerii sociali îşi dezvoltă capacităţile în domeniul negocierilor colective

parteneri-sociali

 

Reprezentanţii parteneri­lor de dialog social din ra­ioanele ţării noastre par­ticipă, în prezent, la un ciclu de seminare axate pe dezvoltarea capacităţilor necesare pentru a partici­pa eficient la procesul de transpunere a directivelor Uniunii Europene în legis­laţia naţională.

 

„Un şir de directive UE trebuie să fie implementate în ţara noas­tră în perioada 2016-2017. Este vorba despre anumite modificări în Codul muncii, în Legea salari­zării, cea a securității și sănătății în muncă şi în alte acte norma­tive. Pentru aprobarea lor, vom desfăşura un proces permanent de consultări şi negocieri colecti­ve. Este important să identificăm potenţialele riscuri pentru a nu permite înrăutăţirea condiţiilor de muncă şi de trai ale salaria­ţilor”, a menţionat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldo­va, în cadrul unui recent seminar cu tema „Negocierile colective pentru partenerii sociali din te­ritoriu”, desfăşurat la Institutul Muncii din capitală.

Oleg Budza a remarcat că este necesar ca, la nivel teritorial, dia­logul social să devină mai vizibil.

„Suntem criticaţi că nu prea este auzită vocea partenerilor so­ciali din teritoriu, nu sunt primi­te bine criticile la adresa Comisi­ei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Considerăm însă că trebuie să ne concen­trăm pe împuternicirea nu doar a acestei comisii. Ne-am convins nu o singură dată că o parte din probleme poate fi soluţionată la nivel de ramură, de branşă şi de teritoriu”, a subliniat preşedinte­le CNSM.

Oleg Budza a mai adăugat că, în prezent, prevederile conven­ţiilor şi ale contractelor colective de muncă nu sunt acceptate de unele entităţi. Conform legisla­ţiei şi practicii din ţările Uniunii Europene, aceste norme, care sunt negociate şi încheiate de partenerii sociali, au putere de lege pentru toate unităţile.

 

Capacităţi insuficiente

 

La rândul său, Leonid Ceres­cu, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, a menţionat că, în ca­drul unui proiect realizat în ulti­mul timp, în raioanele republicii au fost create noi structuri patro­nale, numărul total al cărora este acum de 12. Sub aspect adminis­trativ şi legal, acestea nu sunt subordonate CNPM.

„Îmi pare rău că structurile patronale teritoriale sunt relativ pasive. Am dori ca acestea să-şi apere, promoveze interesele în cadrul negocierilor cu autoritățile publice locale”, a afirmat Leonid Cerescu.

Preşedintele CNPM a adăugat că, 

potrivit legii, solicitarea uneia dintre părţi de a fi iniţiate nego­cieri colective nu poate fi respin­să de partenerii de dialog social bipartit sau tripartit.

În opinia sa, societatea moldo­venească nu este încă destul de bine pregătită pentru a crea şi a activa în astfel de structuri, la fel şi partenerii sociali de nivel local şi central. Pe de altă parte, Vale­riu Berlinschi, secretarul Comi­siei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a precizat că seminare similare au mai fost organizate anterior, cu suportul sindicatelor şi al patronatelor, în toate raioanele ţării noastre. To­tuşi, din cauza schimbării frec­vente a persoanelor antrenate în desfăşurarea dialogului social, activităţile respective sunt nece­sare în permanenţă.

În prezent, în ţara noastră, la nivel teritorial, există exemple în care dialogul social funcţionea­ză eficient, dar şi cazuri în care negocierile colective nu au loc, pe motiv că actorii implicaţi în acest proces nu cunosc suficient legislaţia în domeniu, a apreciat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM.

 

Sindicatele

sunt cele mai bine

pregătite în materie de dialog social

 

În consecinţă, toate părţile do­resc să fie organizate mai multe seminare la nivel zonal, pentru ca reprezentanţii partenerilor so­ciali din teritoriu să fie mai bine familiarizaţi cu formele, proce­durile şi metodele de desfăşurare a negocierilor colective.

„Sindicatele au un rol impor­tant în purtarea dialogului social. În opinia mea, ele sunt cele mai bine pregătite în această materie. În cadrul vizitelor efectuate prin raioanele republicii, se remarcă faptul că, acolo unde partenerii sociali au parte de instruiri, dia­logul social este mai eficient”, a apreciat Sergiu Sainciuc.

Unul dintre subiectele discu­tate în cadrul seminarului de la Chişinău a vizat rolul parteneri­lor sociali în implementarea di­rectivelor UE. În ceea ce priveşte sindicatele, lor le revine misiu­nea de a monitoriza, împreună cu reprezentanţii societăţii civi­le, felul în care este transpusă în viață legislaţia naţională, dar şi implementate la modul practic directivele europene, în special, cele din domeniul muncii, în nu­măr de aproximativ 40.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com