21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Eficiența activităţii organizaţiilor sindicale primare

Loading
Fără categorie Eficiența activităţii organizaţiilor sindicale primare
Eficiența activităţii organizaţiilor sindicale primare
organizatii-sindicale-primare

Foto: vocea.md

Recent, Institutul Muncii a desfăşurat cercetarea sindi­cală cu genericul „Organizaţia sindicală primară: eva­luarea capacităţilor de reprezentare şi apărare a mem­brilor de sindicat”. Cercetarea a avut scopul de a evalua capacităţile actuale ale organizaţiilor sindicale primare, a elabora un caiet de sarcini în vederea modernizării ca­pacităţii organizaţiilor sindicale primare, determinată de factori externi şi interni, de a susţine conceptual pro­cesul de racordare graduală a activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile dialogului social european.

 

 

Evaluarea capacităţilor orga­nizaţiilor sindicale primare s-a dovedit a fi un lucru deloc uşor. Procesul de evaluare presupu­ne, printre altele, existenţa unor criterii, proceduri şi instrumente de evaluare. În această ordine de idei, practica şi uzanţele sindica­telor din Moldova în domeniul evaluării organizaţiilor sindicale primare se rezumă, în linii mari, la proceduri de dare de seamă, concursuri, şedinţe ale comitete­lor sindicale şi la afirmaţii de tipul „eficienţa sindicală se atestă prin numărul contractelor colective de muncă negociate, numărul membrilor de sindicat, disciplina plăţii cotizaţiei de membru”.

Bineînţeles, cel mai indicat evaluator al organizaţiei sindi­cale primare sunt membrii de sindicat, ca subiecţi constituanţi ai organizaţiei, iar evaluarea rea­lizată din această perspectivă re­prezintă o procedură de autoeva­luare a proceselor şi rezultatelor activităţii organizaţiei sindicale, constituită de/din aceşti mem­bri, în scopul apărării drepturi­lor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale mem­brilor lor.

Evaluarea externă a organiza­ţiilor sindicale primare, realizată de către federaţii, confederaţii sau de către o instituţie speciali­zată vizează aspecte generale sau specifice ale activităţii şi constă în cunoașterea stării fenomenu­lui, a activităţii și a rezultatelor acesteia, însoţită de aprecierea situaţiei constante pe baza unor criterii, în scopul ameliorării ei.

 

g_cnsm

Organizaţiile sindicale primare nu au suficiente capacităţi de reprezentare şi apărare a membrilor de sindicat

 

Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova a coman­dat Institutului Muncii această cercetare pornind de la prezum­ţiile că, la momentul actual, orga­nizaţiile sindicale primare nu au suficiente capacităţi de reprezen­tare şi apărare a membrilor de sindicat, iar modificarea structu­rii economiei Republicii Moldo­va şi evoluţia relaţiilor de muncă pe piaţa muncii, modificările ce vor interveni în activitatea sindi­catelor, în legătură cu apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, determină necesi­tatea unor modificări de organi­zare-funcţionare a organizaţiilor sindicale primare.

Astfel, cercetarea a constituit o procedură de constatare şi di­agnoză generală a stării de fapt a organizaţiilor sindicale primare, la etapa actuală, oferind suges­tii de ameliorare şi prognoze de dezvoltare a organizaţiilor sindi­cale. În lipsa unor criterii expli­cite de evaluare a activităţii or­ganizaţiilor sindicale primare, în procesul cercetării, au fost stu­diate practicile sindicatelor din unele ţări europene şi ale celor din Rusia în domeniul evaluării activităţii organizaţiilor sindica­le primare şi au fost elaborate sugestii pentru un eventual con­cept şi metodologie de evaluare a eficienţei organizaţiilor sindicale din RM.

 

Soluții novatoare de dinamizare a activităţii sindicale

 

Criteriile de evaluare a or-ganizațiilor sindicale din Mol­dova se referă: la abilitatea or­ganizaţiei de a mobiliza eficient salariaţii şi de a exercita presiuni; la pragurile cantitative legate de rezultatele alegerii în foruri de reprezentare a lucrătorilor ori la datele despre numărul de mem­bri şi calculele densităţii sindica­le; la structuri şi alte capacităţi.Tot în cadrul cercetării, au fost identificate şi sintetizate, într-un Ghid de bune practici sindica­le, cele mai relevante şi eficien­te activităţi şi acţiuni sindicale. Accesul la bunele practici este o metodă eficientă, prin care pot fi sprijinite organizaţiile sindicale să-şi îmbunătățească activitatea. Cunoașterea bunelor practici ofe­ră prilej de reflecție și pot genera soluții novatoare de dinamizare a activităţii sindicale.

În cadrul cercetării, au fost studiate opiniile membrilor de sindicat şi ale experţilor sindicali cu privire la chestiunea moderni­zării sindicatelor din Moldova.

Astfel, respondenții consideră că, în condițiile actuale, sindica­tele trebuie să îndeplinească ur­mătoarele funcții: să reprezinte interesele salariaților în cadrul negocierilor cu administrația (33%), să organizeze și să infor­meze angajații referitor la apă­rarea drepturilor și intereselor profesionale (29%), să contribu­ie la excluderea conflictelor la în­treprindere (21%), să soluționeze probleme de producere, împreu­nă cu administrația (17%).

În opinia experților partici­panţi la cercetare, pentru eficien­tizarea activității organizațiilor primare, sindicatele din Repu­blica Moldova trebuie să se pre­ocupe de studierea modelelor şi bunelor practici; să elaboreze un model propriu, relevant situaţiei din prezent şi viitor; să întreprin­dă acţiuni în vederea profesiona­lizării activităţii sindicale şi ridi­cării nivelului de profesionalism al resurselor umane ale sindica­telor; să promoveze politici de „întoarcere” spre membrul de sindicat; să devină un barometru al societăţii civile.

Materialele cercetării le puteţi găsi pe: institutulmuncii.md.

 

Liliana POSȚAN,

dr., șefa Departamentului cercetări al Institutului Muncii

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi