4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Modul de confirmare a stagiului de cotizare

Loading
Cetăţeanul şi legea Modul de confirmare a stagiului de cotizare
Modul de confirmare a stagiului de cotizare
freepik.com

Modul de confirmare a stagiului de cotizare este stabilit în Regula­mentul privind modalitatea de cal­culare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (Hotărâ­rea Guvernului nr. 165/2017).

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Stagiul de cotizare realizat până la introducerea evidenţei indivi­duale de asigurări sociale (până la 1 ianuarie 1999) se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte documente eliberate în modul sta­bilit.

În urma introducerii eviden­ţei individuale de asigurări sociale (după 1 ianuarie 1999), stagiul de cotizare se confirmă în baza datelor din contul personal de asigurări so­ciale al persoanei asigurate.

În lipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă include înscrieri incorecte şi imprecise sau lipsesc înscrisurile re­spective despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare ade­verinţele, extrasele din ordine, con­tul personal al angajatului în care se reflectă salariul calculat lunar, sche­ma de încadrare şi alte documente ce conţin informaţii referitoare la perioada de muncă.

Perioada de desfăşurare a mun­cii individuale realizată până la 1 ianuarie 1999 se include în stagiul de cotizare în baza documentelor privind plata contribuţiilor de asi­gurări sociale.

Avocaţii, auditorii, notarii, între­prinzătorii individuali se raportează la categoriile de persoane ce des­făşoară activitate independentă și, la solicitarea pensiei, trebuie să confirme activitatea prin certificate privind plata contribuţiilor de asi­gurări sociale, eliberate de organe­le teritoriale de asigurări sociale.

Perioada de muncă realizată până la 1 ianuarie 1999 în propriile gospodării ţărăneşti (de fermier) a membrilor acestora  şi a cetăţeni­lor a căror muncă a fost folosită în bază de contract se confirmă prin înscrierile din carnetul de muncă şi/sau din documentele ce confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

Activitatea de creaţie a mem­brilor uniunilor de creaţie realizată până la 1 ianuarie 1999 se confirmă prin adeverinţele privind perioada de achitare a contribuţiilor de asi­gurări sociale.

Temei pentru includerea în sta­giul de cotizare a perioadelor re­alizate până la 1 ianuarie 1999 în baza contractelor civile servesc cer­tificatele eliberate de patron, care confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale şi contractul cu menţiunea patronului despre înde­plinirea sarcinii.

Durata incapacităţii temporare de muncă survenită în perioada de muncă se stabileşte în baza docu­mentelor eliberate de la locul de muncă respectiv sau de instituţia medicală.

Perioada de îndeplinire a servi­ciului militar în termen sau cu ter­men redus se confirmă prin înscri­erile respective în livretele militare sau în adeverinţele de recrutare eliberate de centrele militare, sta­tele majore şi instituţiile fostelor ministere de forţă unionale şi repu­blicane, adeverinţele eliberate de instituţiile de arhivă şi curative mi­litare, notiţele despre serviciul mili­tar introduse în carnetul de muncă conform documentelor.

Participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității terito­riale și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992 se confirmă prin legitimație de veteran de război de model nou și certificat, cu indicarea perioadei de participare la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Repu­blicii Moldova, eliberate de către Ministerul Apărării.

Perioada de rezidențiat (inter­natura și secundariatul clinic) în învățământul postuniversitar obli­gatoriu se confirmă prin diploma de licență sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidențiat.

Perioada de studii în instituţiile de învăţământ superior de zi de  până la 1 ianuarie 1999 se confirmă prin diplomă sau prin certificat de arhivă cu privire la perioada şi ab­solvirea studiilor.

În stagiul de cotizare se ia în considerare întreaga perioadă de studii la secţia de zi, cu excepţia anilor în care a fost repetat același curs de studiu.

Perioada îngrijirii unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoa­ne care a depășit vârsta de 75 de ani se confirmă de organele terito­riale de asigurări sociale de la do­miciliul persoanei îngrijite în baza:

  1. cererii şi buletinului de iden­titate ale persoanei care a efectuat îngrijirea. Pentru persoanele care locuiesc împreună cu persoana ce necesită îngrijire nu se solicită alte acte;
  2. confirmării depuse de că­tre persoana îngrijită, iar în caz de imposibilitate (deces, sănătate șubredă), de către membrii familiei acesteia sau a actului de constata­re a circumstanţelor reale (pentru persoanele care locuiesc separat de persoana care necesită îngrijire);
  3. documentelor ce confirmă faptul şi durata invalidităţii (pen­tru invalizii de gradul I şi copiii in­valizi) şi vârsta (pentru persoanele de vârstă înaintată şi pentru copiii invalizi).

În calitate de documente ce confirmă invaliditatea pot fi accep­tate: cotorul/certificatul medical de încadrare în grad de invalidita­te, eliberat de Consiliul Republican de Expertiză Medicală a Vitalității (CEMV), iar în cazul copiilor inva­lizi – concluziile medicale eliberate de centrele medicale consultati­ve sau alte documente de arhivă ce confirmă statutul de copil inva­lid.

Perioada de îngrijire a unui co­pil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator, până la angajarea în func­ţia de asistent personal, se confirmă prin documente ce demonstrează încadrarea copilului/persoanei în gradul de dizabilitate severă:

  1. pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 ianuarie 2013 – certificatul medical eliberat de Consiliul (cen­trul) medical consultativ; sau
  2. începând cu 1 ianuarie 2013 – cotorul eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Diz-abilității și Capacității de Muncă (CNDCM) de încadrare în dizabili­tate severă;
  3. acte confirmative eliberate de către Direcţia de asistenţă socia­lă de la locul de trai, prin care se confirmă faptul îngrijirii, precum şi angajarea în funcția de asistent personal, adeverinţa de naştere a copilului, a persoanei cu diza-bilitate severă şi, după caz, deci­zia de instituire a tutelei sau curatelei.

Perioada îngrijirii copiilor se stabileşte prin documentele care certifică naşterea copilului (adeve­rinţa de naştere) şi împlinirea de către copil a vârstei de trei sau opt ani (adeverinţa de căsătorie, adeve­rinţa de deces, adeverinţa organe­lor fondului locativ etc.).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand