5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Pensionarii și dreptul la bilet de tratament sanatorial gratuit

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Pensionarii și dreptul la bilet de tratament sanatorial gratuit
Sfatul economistului. Pensionarii și dreptul la bilet de tratament sanatorial gratuit
tv8.md

Am lucrat în învățământ circa 50 de ani. Fiind pensionară și având probleme de sănătate după Covid-19, m-am adresat la structura teritorială de asigurări sociale pentru un bilet de tratament, dar am primit refuz, motivul fiind precum că am cotă de teren agricol. Cine se consideră veterani ai muncii și ce drepturi au aceștia? Cine are dreptul la bilete de tratament gratuite în instituțiile sanatoriale? Are dreptul la un bilet de tratament un pensionar, dacă are cotă de pământ, dar, fiind bolnav, o dă în arendă?

Angela. P., Rezina

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform art. 9 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani, veterani ai muncii sunt considerate persoanele care au fost decorate cu ordine şi medalii sau care au obținut titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori distincții departamentale şi au realizat o vechime în muncă de cel puțin 30 de ani fe­meile şi 35 de ani bărbații.

În contextul legii respective, ve­teranii muncii au dreptul la:

 • facilități fiscale conform pre-vederilor Codului fiscal;
 • asistență medicală în confor­mitate cu volumul asistenței me­dicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi la medicamente speci­fice de bază pentru bolnavi după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice en­dogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilcetonurie, după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicoma­nie, conform programelor de stat prioritare;
 • bilete de tratament sanatorial, cu excepţia persoanelor angajate şi a celor care desfășoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, o dată la trei ani în centrele de re­abilitare ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituții de acest tip, în condițiile stabilite de Guvern;
 • asigurare gratuită, conform prescripțiilor medicale, cu proteze, cârje, ghete ortopedice, cărucioa­re;
 • asigurare prioritară cu medi­camente din loturile de ajutoare umanitare;
 • plasare prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure – la deservire la domiciliu;
 • prioritate la beneficierea de servicii în instituțiile de deservire socială, de alimentație publică, în întreprinderile gospodăriei comu­nale, de exploatare a spațiului lo­cativ;
 • indemnizație pentru incapaci­tate temporară de muncă conform legislației în vigoare;
 • formare profesională şi reci-clare în sistemul de stat prin inter­mediul oficiilor de utilizare a forței de muncă de la locul de trai;
 • asigurare a accesului liber în centrele speciale de reabilitare sauîn complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;
 • vizitarea gratuită a muzeelor din Republica Moldova;
 • prioritate la înscriere în coo­perativele de construcţie a locu­inţelor, de construcţie şi exploata­re a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovă­răşirile pomilegumicole, la achizi­ţionarea materialelor pentru con­strucţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară;
 • indemnizaţie în caz de de-ces, în mărimea stabilită de Gu­vern.

Conform pct. 5 din Regulamentul privind condițiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuirea biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor (Hotărârea Guvernului nr. 190/2010), dreptul la asigurarea cu bilete de trata­ment sanatorial gratuit în centre­le de reabilitare ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip, con­form indicaţiilor medicale, îl au veteranii muncii, conform art. 9 din Legea nr.190/2003, cu excep­ţia persoanelor angajate şi a celor care desfășoară activitate de an­treprenoriat sub diferite forme (cu excepţia deținătorilor de terenuri agricole), dacă în ultimele şase luni premergătoare lunii în care a fost eliberat biletul nu au desfăşurat ac­tivitate de întreprinzător – o dată la trei ani.

Dat fiind faptul că dvs. vă în-cadrați în categoria de veteran al muncii și nu desfășurați activitate de întreprinzător, aveți tot drep-tul la bilet de tratament gratuit o dată la trei ani.

Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial, depuneți o cerere pentru a fi luată în evidență la casa teritorială de asigurări soci­ale de la locul de domiciliu.

La cerere se anexează:

 • copiile actului de identitate și a legitimației de veteran (dacă o dețineți);
 • adeverința pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e);
 • copia primei și ultimei pagini care conțin înscrieri ale carnetului de muncă;
 • suplimentar, după caz, co­pia documentului care confirmă existența ordinelor și medaliilor sau actul ce atestă vechimea în muncă.

De dreptul la asigurarea cu bi­lete de tratament sanatorial gra­tuit în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip, conform indicațiilor medicale, îl mai au:

 1. persoanele cu dizabilități de pe urma războiului – o dată în an sau, la alegere, în locul biletelor de tratament – o compensație băneas­că o dată la doi ani, în condițiile stabilite de Guvern;
 2. veteranii de război – o dată la trei ani;
 3. veteranii serviciului militar, care au fost decorați cu ordine și medalii ori care au obținut titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei URSS ori distincții de­partamentale – o dată la trei ani;
 4. veteranii organelor afaceri­lor interne, ai Centrului Național Anticorupție, ai organelor securității statutului și ai sistemului administrației penitenciare care au fost decorați cu ordine și medalii ori care au obținut titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fos­tei URSS ori distincții departamen­tale – o dată la trei ani;
 5. alte categorii de persoane, conform art. 12 din Legea nr.190/2003, – o dată la trei ani.

Biletele pentru categoriile respective se eliberează prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand