4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Suspendarea relațiilor de muncă la inițiativa angajatului

Loading
Cititorii ne scriu Suspendarea relațiilor de muncă la inițiativa angajatului
Suspendarea relațiilor de muncă la inițiativa angajatului
isystems.bg

Pe motivul că nivelul de salarizare este mic, salaria­tul a depus cerere pe numele angajatorului prin care a solicitat suspendarea relațiilor de muncă în funcția deținută până la angajarea prin cumul la o altă funcție, cu un salariu mai mare în aceeași unitate. Vă rog să-mi spuneți ce prevede legislația în asemenea caz?

Ala Cotruță, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Reglementările legale cu privire la suspendarea contractului individual de muncă constituie un mecanism de întrerupere tem­porară a activității de muncă a salariatului.

În conformitate cu art.75, alin. (2) din Codul muncii (CM), sus­pendarea contractului individual de muncă presupune suspenda­rea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale (salariu, sporuri, alte plăți) de către angajator. Prin urmare, sus­pendarea contractului individual de muncă constituie, de facto, întreruperea temporară a principalelor efecte ale acestui act juri­dic, adică a prestării muncii stipulate (în contractul individual) și a plății acesteia.

Legislația dispune că suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în circumstanțe ce nu depind de voința părților, prin acordul acestora sau la inițiativa uneia dintre părți.

Art. 78, alin. (1) din CM stabilește cazurile în care contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului. Și anume, în caz de: concediu pentru îngrijirea copilului în vâr­stă de până la patru ani; concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certifi­catului medical; ocupare a unei funcții elective în autoritățile pu­blice, în organele sindicale sau în cele patronale; neachitare sau achitare parțială, cel puțin două luni consecutive, a salariului sau a altor plăți obligatorii; condiții de muncă nesatisfăcătoare din punct de vedere al protecției muncii; din alte motive prevăzute de legislație.

Este de observat că motivul suspendării contractului individual de muncă indicat în conținutul întrebării adresate (nivelul de sala­rizare este mic), nu este specificat  în dispoziția art.78, alin. (1) din Codul muncii.

În același timp, norma data (art.78 alin.(1) lit.f) din CM) admite suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa salaria­tului din alte posibile motive prevăzute expres de legislația muncii (adică, mai exact, de actele normative ce reglementează raporturi­le de muncă), ci nu din oricare motive sau considerente ce nu sunt stipulate de rigorile/normele legale în vigoare.

La actele normative în vigoare ce pot prevedea alte posibile motive (decât cele specificate în art.78 alin.(1) CM) privind sus­pendarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatu­lui, se referă actele juridice de toate nivelurile invocate în art.4 din CM, inclusiv actele normative emise la nivel de unitate, cum ar fi contractele colective de muncă.

Norma art.30 alin.(1) din CM dispune că contractual colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi sociale în unitate.

Prin urmare, suspendarea contractului individual de muncă privitor la funcția pe care o deține respectivul salariat, în temeiul art.78 alin.(1) lit.f) din CM, e posibilă din punct de vedere juridic, doar cu condiția că un astfel de motiv este stipulat, cel puțin, în contractul colectiv de muncă sau într-un alt act normativ la nivel de unitate.

Dacă un asemenea motiv nu este prevăzut în contractul colec­tiv de muncă, atunci angajatorul poate iniția procedura de opera­re a completărilor de rigoare în acest sens în contractul respectiv sau, după caz, poate recurge la elaborarea și emiterea unui act normativ la nivel de unitate aparte ce reglementează în fond toate aspectele/motivele ce țin de suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului în cadrul unității concrete.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand