9 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul la grevă: baza juridică și protagoniștii

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul la grevă: baza juridică și protagoniștii
Dreptul la grevă: baza juridică și protagoniștii
bihon.ro

Unii salariați susțin că dreptul la grevă este garantat, alții spun că greva poate fi interzisă. Suntem activiști sindicali și dorim să aflăm ce spune legea în acest sens: care poate fi scopul grevei, cine are dreptul să participe și pentru cine sau în ce cazuri greva este in­terzisă?

Vladimir Țarălungă și Anatol Gusev, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul la grevă este un drept constituțional recunoscut prin art. 45 din Constituție. Această normă constituțională dispune că grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării intereselor pro­fesionale cu caracter economic și social ale salariaților.

Alin. (2) al art. 362 din Codul muncii (CM) prevede că greva poate fi declarată doar în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților și nu poate urmări scopuri politice. În prealabil, însă, trebuie să fie epuizate toate căile de soluționare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere prevăzute de CM.

Constituția stabilește expres că subiecți (participanți) ai grevei pot fi numai salariații. Un aspect al dreptului la grevă îl constituie corelația dintre grevă și anumite situații sau anumite perioade de timp, sau prestarea anumitor servicii etc.

În sensul celor expuse, aducem drept exemplu prevederile alin. (1) al art. 369 din CM, care interzice organizarea și desfășurarea grevei în perioada calamităților naturale, a izbucnirii epidemiilor, pandemiilor, precum și în perioada stării de urgență, de asediu sau de război.

Ținem să menționăm că determinarea calamităților naturale cu declararea stării de urgență (ca un ansamblu de măsuri de ordin inclusiv economic, social și de menținere a ordinii publice tem­porar declarate în anumite localități sau pe întreg teritoriul ta­rii), în timpul căreia este interzisă desfășurarea grevelor, se face în conformitate cu prevederile Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93/2007.

Izbucnirea epidemiilor sau a pandemiilor, în timpul cărora este interzisă desfășurarea grevelor, este determinată ținând cont de dispozițiile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. Alin. (2) al art. 369 din CM dispune că nu pot par­ticipa la grevă: personalul medico-sanitar din spitale și serviciile de asistență medicală urgentă; salariații din sistemele de alimen­tare cu energie și apă; salariații din sistemul de telecomunicații; salariații serviciilor de dirijare a traficului aerian; persoanele cu funcție de răspundere din autoritățile publice centrale; colabo­ratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept și securitatea statului, judecătorii instanțelor judecătorești, salariații din unitățile militare, organizațiile sau instituțiile Forțelor Armate; salariații din unitățile cu flux continuu; salariații din unitățile care fabrică producție pentru necesitățile de apărare a țării.  Aceste sti­pulări ale CM au o formulare de interdicții absolute.

Alin. 3 al art. 369 din CM dispune că Nomenclatorul unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și a sindica­telor. Prin urmare, asemenea nomenclator, care indică unitățile, sectoarele și serviciile ai căror salariați nu au dreptul de a parti­cipa la grevă este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656 din 11.06.2004.

În cazul în care greva este interzisă conform alin. (1) și (2) al art. 369 din CM, conflictele colective de muncă se soluționează de organele de jurisdicție a muncii, conform legislației în vigoare.

Constituția prevede, în art. 45 alin. (2), că legea stabilește condițiile de exercitare a dreptului la grevă, precum și răspun­derea pentru declanșarea nelegitimă a grevelor. După cum s-a menționat, baza juridică de realizare a dreptului la grevă o consti­tuie art. 45 din Constituție, iar condițiile respective sunt stabilite de CM (art. 362-367 ș. a.).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand