5 martie 2024
Chisinau
Varia

Svetlana Coandă: pedagog de vocaţie şi activist sindical

Loading
Varia Svetlana Coandă: pedagog de vocaţie şi activist sindical
Svetlana Coandă: pedagog de vocaţie şi activist sindical

svetlana-coanda

 

Toamna, când culegem roadele pământului, o omagiem şi pe colega noastră Svetlana Coandă, doctor habilitat în filosofie, specialist marcant în istoria fi­losofiei şi, în special, în istoria filosofiei naţionale, care culege frumoase roade profesionale. Accentuăm în mod deosebit că pentru Svetlana Coandă filosofia este cel mai fidel prieten, iar principala călăuză în viaţă este aportul concret şi permanent la dezvoltarea filosofiei.

 

Svetlana Coandă se manifestă în cel mai strălucit mod în domeniul didactico-ştiin­ţific. Prelegerile dumneaei sunt ţinute cu multă dăruire de sine, fiind o adevărată de­lectare pentru studenţi, masteranzi şi doc­toranzi.

Acestea denotă un înalt profesionalism, competenţă, cunoştinţe profunde care, de fapt, reflectă o stofă de filosof demnă de in­vidiat. În activitatea sa didactico-ştiinţifică, Svetlana Coandă este axată pe originalitate, actualitate, pe modul interactiv de predare a materiei, care necesită căutări permanente, noi interpretări, metodici şi soluţii.

În domeniul ştiinţific, Svetlana Coandă se manifestă ca un cugetător şi cercetător profund, demonstrând multă experienţă şi măiestrie, idei inovatoare şi originale, aces­tea fiind orientate spre explorarea celor mai actuale teme şi aspecte ale filosofiei. Drept confirmare sunt lucrările didactico-ştiinţifi­ce publicate (circa 130), inclusiv două mo­nografii, mai multe lucrări ştiinţifico-meto­dice, materiale didactice, articole publicate în ediţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. În acest context evidenţiem, în mod special, lucrarea „Valori filosofice naţionale în con­text european”, precum şi teza de doctor habilitat, care, de fapt, reprezintă o sinteză a investigaţiilor realizate.

Activitatea ştiinţifică prodigioasă a Svet-lanei Coandă se manifestă în mod conclu­dent şi prin participarea activă la semina­rele ştiinţifice de profil: „Istoria filosofiei” şi „Ontologie şi gnoseologie” la Universitatea de Stat din Moldova; „Filosofia socială şi Is­toria filosofiei” în cadrul AȘM, precum şi ca membru şi preşedinte al consiliilor știinţifice specializate.

De asemenea, accentuăm faptul că Svetlana Coandă îndeplineşte la un nivel calitativ înalt un mare volum de muncă di­dactico-ştiinţifică cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii, fiind coordonator ştiinţific al tezelor de licenţă, de master şi de doctorat, iar rezultatele sunt dintre cele mai frumoase, studenţilor fiindu-le formate dexterităţi şi deprinderi de cercetare ştiinţifică necesare. În scopul propagării permanente a filosofiei româneşti, Svetlana Coandă participă activ la numeroase conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prezentând rapoarte şi co­municări actuale şi originale.

Pe lângă activitatea didactico-ştiinţifică, Svetlana Coandă este încadrată şi în mun­ca sindicală. Ea este preşedinte al biroului sindical al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM şi participă activ la organizarea diferi­telor manifestări şi activităţi sindicale. Drept exemplu este atenţia sporită acordată de ea salarizării decente a profesorilor, inclusiv a deţinătorilor de grade ştiinţifice şi, respec­tiv, participarea la protestele din primăvara anului curent, organizate de Federația Sindi­cală a Educaţiei şi Ştiinţei.

Svetlana Coandă contribuie la crearea unei atmosfere psiho-emoţionale şi morale bene­fice la facultate, manifestă un interes sporit faţă de problemele şi revendicările membri­lor de sindicat de la facultate, acordă ajutorul necesar veteranilor facultăţii, tinerilor profe­sori, organizează excursii la muzee, mănăstiri şi alte locuri interesante din Moldova etc.

Pentru activitatea sa, Svetlana Coandă a fost distinsă cu Diploma Guvernului Repu­blicii Moldova, cu Medalia „Universitatea de Stat din Moldova”, cu diplome şi premii din partea USM, a Ministerului Educaţiei, a Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a FSEȘ.

Cu prilejul atingerii vârstei împlinirilor, îi dorim Svetlanei Coandă noi realizări în do­meniul ştiinţifico-didactic şi în activitatea sindicală, succese în propagarea filosofiei româneşti şi în educarea tineretului, precum şi, îndeosebi, multă, multă sănătate, o viaţă frumoasă şi îmbelşugată alături de cei dragi.

 

Dumitru CĂLDARE,

doctor habilitat în filosofie,

preşedintele comitetului sindical al salariaţilor USM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand