3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Sesizare către Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Loading
Social Sesizare către Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Stimate domnule preşedinte, stimaţi membri ai comisiei!

newsline.md

I. Reprezentanţii salariaţilor din cadrul IPNA Compania „Telera­dio–Moldova” sesizează, în mod repetat, comisia de profil asupra unor chestiuni de ordin public în activitatea Consiliului de Observa­tori (CO) al IPNA Compania „Teleradio–Moldova”.

La 09.02.2007, prin Hotărârea nr.1/3,  CO, fără vreo expertiză ju­ridică, fără consultarea organelor ierarhic superioare, a societății civile, îşi aprobă propriul regulament. Regulamentul dat, prin pris­ma Codului Audiovizualului, denotă o depăşire vădită a atribuţiilor stabilite, uzurpare a puterii.

Prin Hotărârea nr. 19 din 6 aprilie 2015, CO include în mod au­toritar, în schema de încadrare (schema personal) aparatul admi­nistrativ pentru anul 2015 a IPNA Compania „Teleradio–Moldova”, unitatea de secretar al Consiliului de Observatori.  Astfel de funcţie de conducere de nivelul I, de facto, a devenit subalternă angajato­rului şi cu dreptul de a semna hotărâri, cum ar fi la angajarea preşe­dintelui, a directorilor RD, TV etc.

Art. 56 p.7 din Codul Audiovizualului stabileşte: CO se întruneşte în şedinţe de căte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite (art. 58).

„Găselniţa” dată  permite CO, fără mustrări de conştiinţă, convo­carea şedinţelor de trei ori pe lună, cu  includerea în ordinea de zi  a chestiunilor ce depăşesc atribuţiile stabilite. Salariaţii instituţiei au constatat că organizarea şedinţelor constituie un motiv de corupţie. Chestiunile puse în discuţie, după aprobare, se consideră imperati­ve, pentru angajator, deşi contravin Constituţiei țării, Codului mun­cii, Codului Audiovizualului, Contractului colectiv de muncă, altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

Angajatorul, la emiterea unor acte normative de ordin intern, nu face trimitere la legislaţia Republicii Moldova, dar la hotărârile CO, care nu au statut de legi, de acte normative.

 

II. Participarea unui membru al CO, la trei şedinţe lunare, pentru 8 ore de „muncă”, este remunerată cu 14 mii de lei.

Nealegerea secretarului CO, conform prevederilor Codului Audi­ovizualului, participarea la şedinţe a membrilor CO, pauzele de ceai, cafea, apă, închirierea birourilor, asigurarea tehnică şi uztilizarea ei, curentul electric, serviciile sanitare, încălzirea în perioada rece, alte servicii, angajatorul e obligat să le achite din bugetul compani­ei, adică a statului, mai bine de 2 mln. de lei anual. La întrebarea adresată angajatoarei care e eficacitatea utilizării acestei sume, am primit următorul răspuns: Informaţia dată tine de competenţa CO.

Concluzie: Angajatorul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, cu aparatul administrativ, s-a transformat într-un birou de pregătire a materialelor pentru şedinţele CO, pentru a satisface cerinţele aces­tui organ de supraveghere a cadrului juridic în domeniul audi­ovizualului.

 

III. Conform art. 64, p.1 din Codul Audiovizualului, Parlamentul garantează finanţarea sigură şi corespunzătoare a necisităţilor de activitate ale companiei, iar  la aprobarea bugetului anual se mai „taie” câteva zeci de milioane, minus 2 milioane din sursele extrabugetare pentru „susţinerea activităţii CO”. Cum s-ar putea proceda la renovarea tehnicii depăşite, a mijloacelor de transport uzate, la renovarea şi reparaţiile capitale ale imobilului, îmbunătăţi­rea  condiţiilor de muncă şi odihnă ale  angajaţilor, salarizarea, alte servicii de menire socială?

 

IV. Preşedintele Comisiei parlamentare de profil a sesizat, în luna mai 2015,  Consiliul de Observatori cu privire la soluţionarea ches­tiunilor puse în discuţie. La ora actuală, reprezentanţii salariaţilor nu cunosc ce s-a întreprins. Poate Dvs. cunoaşteţi?

 

V. La 26.06.2017, în numele reprezentanţilor, ne-am adresat către preşedintele CO cu solicitarea de a organiza o întâlnire de ordin informaţional, consultativ asupra respectării legislaţiei muncii din Republica Moldova, Contractului colectiv de muncă, a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. Cu regret, şi de data aceasta Consiliul de Observatori a dat dovadă de neseriozitate, refuzând să respecte legislaţia muncii, Legea cu privire la petiţii.

 

În baza celor expuse, cerem:

  1. Anularea regulamentului Consiliului de Observatori.
  2. Anularea hotărârilor CO cu semnătura persoanei nemandata­te de către Parlamentul Republicii Moldova.
  3. Organele abilitate cu dreptul de control să informeze opinia publică asupra corectitudinii utilizării banilor publici.

 
Hotărârea dată a fost adoptată cu votul a 12 membri ai Consiliu­lui sindical ramural, prezenţi la şedinţa din 7 septembrie 2017.
 

Cu respect, Simion CIOBANU, 

preşedintele Consiliului sindical ramural al salariaţilor membri de sindicat

din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand