11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Realităţi şi perspective. Majorarea salariilor pedagogilor, un prim pas spre soluţionarea problemelor cadrelor didactice

Loading
Social Realităţi şi perspective. Majorarea salariilor pedagogilor, un prim pas spre soluţionarea problemelor cadrelor didactice
Realităţi şi perspective. Majorarea salariilor pedagogilor, un prim pas spre soluţionarea problemelor cadrelor didactice

dialog

 

Dialog constructiv între Ministe­rul Educației, Culturii și Cercetă­rii (MECC) și Federația Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei. Astfel a fost catalogată întrevederea de lucru desfășurată recent, la care au parti­cipat conducerea Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatului din Moldova (CNSM), a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi peste 60 de cadre didactice din teritoriu, preşedinţi ai organelor sindicale te­ritoriale din domeniu.

 

Potrivit preşedintelui Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, aceas­tă întrevedere trebuie să întărească dialogul cu MECC pentru a depăşi problemele exis­tente în ramura educației și științei. Liderul sindical s-a pronunțat pentru întreprinderea unor acțiuni cât mai rapide de susținere a salariaților.

În debutul întrunirii, conducerea Fede-rației a trecut în revistă toate acțiunile în­treprinse în ultima perioadă în vederea majorării salariilor lucrătorilor din domeniul educației, remarcând prevederile noului sis­tem de salarizare conform căruia salariile cadrelor didactice vor fi majorate cu 11,3%, începând cu 1 septembrie 2017.

„Cu regret, nu am dobândit nici pe de­parte ceea ce am revendicat, dar este de menţionat faptul că actualul Guvern a mani­festat o deschidere faţă de eforturile federa­ţiei noastre, atât în cadrul celor şapte şedin­ţe tripartite, cât şi la întrunirea cu premierul Pavel Filip. După mine, acţiunile federaţiei noastre în prima jumătate a anului 2017 au avut un rezultat important. Guvernul a pur­ces destul de serios la elaborarea unui nou concept de salarizare a bugetarilor şi cred că este de așteptat şi o nouă lege a salarizării în viitorul apropiat”, a spus Ion Bulat, prim-vicepreședinte al FSEȘ.

 

Salariile și deficitul de cadre: cauză și efect

 

În şirul problemelor pomenite de Ion Bu­lat se regăseşte şi deficitul de pedagogi. Po­trivit prim-vicepreședintelui FSEȘ, în total, în țară ar mai fi nevoie de încă circa două mii de cadre didactice de toate nivelurile.

„La capitolul respectiv salutăm intenţia guvernării de a redresa situaţia prin adop­tarea noului nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialiştilor din învăţământul superior, unde s-a păstrat do­meniul de formare a profesorilor. Printre încercările de a soluționa problemele se regăsește și modificarea Codului educaţi­ei în partea ce ţine de pregătirea cadrelor didactice pentru treapta învăţământului preşcolar şi a celui primar cu studii medii de specialitate în cadrul instituţiilor de învă­ţământ profesional tehnic”, a mai spus Ion Bulat.

Reprezentanții Federației au salutat intenția 

Guvernului de a redresa situația în domeniul educației și și-au exprimat des­chiderea pentru un parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în noua sa componență, care este în proces de refor­mare.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și-a exprimat acordul cu li­derii sindicali în ceea ce privește necesita­tea imperioasă de îmbunătățire a activității cadrelor didactice, inclusiv prin majorarea salariilor, chemând, totodată, la solidarizare cu angajații din alte domenii, precum cei din cultură sau asistența socială, care, deocam­dată, nu au beneficiat de astfel de majorări.

„Din întâlnirile pe care le-am avut până acum cu pedagogii, am înţeles că a fost o comunicare dificilă între minister şi cadrele didactice, una insuficientă. Această decizie de majorare a salariului cu 11,3%  a fost o decizie complicată din punct de vedere fi­nanciar pentru Guvern. Acesta este un prim pas în soluţionarea acelor solicitări cu care vin pedagogii”, a spus Monica Babuc.

Oficialul s-a referit concret şi la o serie de alte probleme din domeniu, acumulate în urma întâlnirilor pe care le-a avut cu colec­tivele pedagogice, precum lipsa cadrelor, în special a celor tinere, numărul mic la admi­tere la specializările pedagogice, reanimarea colegiilor cu profil pedagogic ș. a., care, de asemenea, necesită a fi soluționate conco­mitent cu majorarea salariilor.

„Peste 42 la sută din pedagogii din Mol­dova sunt pensionari. Nu spun asta pentru că nu i-am accepta sau nu ne-am închina în faţa experienţei acestora. De foarte multe ori cred şi sunt sigură că aceşti oameni au încă foarte multe de spus copiilor, dar tendinţa este una care ne îngrijorează şi ne determi­nă să gândim asupra modului cum trebuie să abordăm specializările pedagogice. Cum trebuie să facem, pentru că chiar şi în acest an admiterea ne arată că cele mai puţin so­licitate specialități sunt cele pedagogice. Sunt chestii care ne pun pe gânduri”, a spus Monica Babuc.

În context, Monica Babuc a dat asigu­rări că va promova un dialog constructiv și permanent între minister și sindicatele de ramură.

În cadrul discuțiilor cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, liderii sindicali din te­ritoriu au adresat mai multe doleanțe și au evocat problemele stringente din dome­niu, precum ar fi motivarea angajaților din educație prin plafonarea salariilor, optimiza­rea instituțiilor de învățământ, lipsa cadrelor didactice și migrația elevilor, problema ges­tionării instituțiilor de învățământ preșcolar, dorința unei conlucrări eficiente cu ministe­rul, debirocratizarea muncii pedagogilor ș.a.

În context, preşedintele CNSM, Oleg Budza, și-a manifestat speranța că această întrevedere va pune bazele unui proces efi­cient de dialog permanent dintre autorități și sindicaliștii din educație și a pledat pentru reformarea sistemului de salarizare în sfera bugetară.

„Trebuie să ne ascultăm unii pe alții şi pe mine mă bucură că a început un dialog foar­te constructiv. Cei care stau la cârmă, care discută cu colectivele pedagogice, cu mem­brii de sindicat, trebuie ascultaţi. Fără o sa­larizare decentă nu se mişcă în ţara noastră nimic şi 42 la sută dintre pensionarii profe­sori care sunt astăzi în sistem sunt nu pentru că ar vrea tare să muncească, pentru că au şi ei multiple probleme de sănătate, dar o fac pentru că pensia este mică şi nu le ajunge de trai”, a spus Oleg Budza.

Cei prezenți la întrevedere au mai dis­cutat despre perspectivele legate de do­tarea instituțiilor de învățământ, motivarea tinerilor de a veni și a munci în sistemul educațional, ultimele modificări ale Codului educației, conceptul privind sistemul unitar de salarizare, subiecte legate de optimizări și lichidări ale instituțiilor educaționale și sarcinile liderilor sindicali în contextul refor­melor.

„În condiţiile în care dorim să avem o ţară prosperă, o ţară cu un viitor, este necesar ca noi să avem cadre bine pregătite, astfel ca să asigure o schimbare la toate nivelurile. Suntem preocupaţi de modul în care sala­riaţii sunt remuneraţi nu doar în sistemul educaţional, dar în toate domeniile. Vreau să vă spun că există probleme în salarizare nu doar în educaţie, ci în toate domeniile şi noi suntem preocupaţi să revizuim această politică de salarizare, astfel încât să avem un sistem echitabil, transparent, bazat pe per­formanţă în salarizarea tuturor angajaţilor. Sigur, dvs. spuneţi că această majorare este una nesemnificativă, dar vreau să aduc sigu­ranţa că majorările care se fac sau recalcu­larea salariului în sistemul educaţional sunt unele care vă avantajează mult, ţinând cont de faptul că avem domenii unde salariul este foarte mic”, a spus Anastasia Oceretnîi, viceministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Ce vor profesorii

 

Amintim că, în ianuarie anul curent, pro­fesorii au iniţiat acţiuni de protest. Aceştia au cerut egalarea lefurilor pentru categoria I de salarizare, care în prezent se cifrează la 1.700 de lei, cu valoarea minimului de existenţă; majorarea salariului personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%; majo­rarea indemnizaţiilor unice acordate tineri­lor specialişti: tinerii cu studii medii speciale să primească 50.000 de lei, iar cei cu studii superioare – 70.000 de lei. FSEȘ a mai solici­tat reducerea normei didactice pentru tine­rii specialişti, în primii trei ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie, dar și recalcularea anuală a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul mun­cii și majorarea cuantumului burselor de studii cu 20%.

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Științei are în jur de 120 de mii de membri.  Po­trivit datelor FSEȘ, salariul de bază pentru profesorii din categoria I de salarizare este de o mie de lei. Aceștia mai primesc o serie de sporuri de aproximativ 700 de lei. Sala­riul mediu brut prognozat pentru catego­riile 1-6 de salarizare în anul 2017 este de 1.776 lei, în timp ce minimul de existență, potrivit situaţiei de la 1 octombrie 2016, constituia 1.813 lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • antisistem
    28.08.2017

    Bla-bla-bla… Diaree verbala a sindicatelor noastre, care-s sindicate doar cu numele. In orice tara cu oameni destoinici astfel de sindicate ar fi ramas fara membri…

  • Gabi
    28.08.2017

    Nu poate fi vorba de o majorare consistenta, totusi tendinta de crestere da o speranta ca e posibil sa se schimbe lucrurile spre bine.

Citește și
slot thailand