7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Nuanţe legate de moştenire

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Nuanţe legate de moştenire
Sfatul avocatului. Nuanţe legate de moştenire
dreamgeek.ro

dreamgeek.ro

 

Soţul a decedat cu trei ani în urmă. Am rămas sin­gură cu copilul, care este deja major. Soţul nu a lăsat testament  în timpul vieţii. În termen de şase luni, după cum prevede legea, am depus împreună cu fiul la notar actele pentru acceptarea succesiunii. După căsătorie, am construit o casă, care a fost înregistrată pe numele nostru, al meu și al soțului. Împreună am procurat şi un teren, dar în contractul de vânzare-cumpărare am fost indicată drept cumpărător doar eu. Respectiv, la notar nu am spus nimic despre acest teren.Am hotărât să vând acest teren şi am comandat la organul cadastral actele necesare.

În extrasul din registru eliberat o fost indicat bunul dat în proprietatea mea şi a soţului în devălmăşie. În asemenea situaţie nu pot vinde pământul, până nu re­zolv problemele cu actele.

Este oare corect ca să fie indicat proprietar şi soţul, dacă acesta nu este parte a contractului şi ce să fac mai departe cu actele pe teren şi să nu pierd cumpărătorul?

 

Maria Murzenco, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

Oficiul cadastral teritorial a înregistrat corect şi dreptul de proprietate al soţului asupra terenului.

Potrivit prevederilor legii, bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietăţii în devălmăşie. Sunt proprietate în devălmăşie a soţilor bunuri­le care au fost dobândite din ziua încheierii căsătoriei până în ziua încetării acesteia. Deci, soţul, chiar dacă nu este indi­cat în actul de dobândire cu titlu oneros al bunului în pro­prietatea celuilalt soţ în timpul căsătoriei, devine coproprietar în virtutea legii.

În conformitate cu aceste prevederi legale, registratorul din cadrul organului cadastral teritorial, la înregistrarea drep­tului de proprietate asupra bu­nurilor imobile, având acces la datele personale deţinute de către ÎS „REGISTRU”, verifică starea civilă a persoanei şi face menţiunea corespunzătoare în registrul bunurilor imobile.

Nu trebuie decât să mergeţi cu extrasul eliberat la notarul care gestionează dosarul de moştenire deschis după dece­sul soţului dvs. şi să solicitaţi perfectarea actelor necesare moştenirii cotei defunctului din bunurile proprietate comu­nă în devălmăşie. Cota–parte din teren a soţului decedat va fi moştenită în cote egale de către dvs. şi fecior.

Urmează să depuneţi o ce­rere la 

notar pentru separarea cotei persoanei decedate din bunul  comun. Notarul va în­tocmi un act de determinare a cotelor.

Ulterior, cereţi notarului să vă perfecteze certificatele de moştenitor legal, pe care le veţi depune la organul cadastral te­ritorial pentru înregistrare.

Pentru economisirea timpu­lui, cereţi registratorului să vă perfecteze concomitent extra­sul şi certificatul de evaluare, necesare înstrăinări bunului imobil. Nu uitaţi nici faptul că trebuie să obţineți un certificat de la organul fiscal teritorial ce confirmă achitarea impozitului pe imobil.

După perfectarea acestor acte, puteţi înstrăina terenul dvs. Dacă, pentru simplificarea procedurilor şi formalităţilor, dvs. sau feciorul veţi decide să renunţaţi la moştenire în favoarea celuilalt, situaţie des întâlnită, trebuie să cunoaşteţi consecinţele ce survin potrivit legii.

Astfel, moştenitorul poate renunţa la succesiune în fo­losul altor moştenitori testa­mentari sau legali în termen de şase luni din data deschide­rii succesiunii, chiar dacă a ac­ceptat succesiunea prin intrare în posesiune. Nu se permite renunţarea parţială la succesi­une sau acceptarea parţială a succesiunii, sub condiţie sau pe un termen anumit. Dacă moş­tenitorul renunţă la o parte din moştenire sau formulează o anumită condiţie, se consideră că renunţă la moştenire. Nu se admite renunţarea la succesiu­ne după ce moştenitorul a de­pus la notarul de la locul des­chiderii succesiunii declaraţia de acceptare a moştenirii.

Referitor la cumpărător, ca să nu îl pierdeţi, vă recomand să îi propuneţi plata unei arvu­ne pentru garantarea încheierii ulterioare a contractului. Per­fectaţi un acord scris, opţional, cu autentificare notarială, pri­vind plata arvunei. Este nece­sar de indicat expres că suma este transmisă ca arvună şi nu ca avans.

Avansul este plata unei părţi din preţul bunului şi se restituie cumpărătorului, dacă eşuează încheierea contractu­lui. În cazul arvunei, dacă, pen­tru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămâne celei­lalte părţi. Dacă, pentru neexe­cutarea contractului, răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească ce­leilalte părţi dublul arvunei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand