8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor
Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor
spokoino.ru

spokoino.ru

 

Eu deţin în proprietate un autoturism de care mă folosesc zilnic.

Acum câteva zile, am fost stopat de către colabora­tori ai Inspectoratului Naţional de Patrulare, care mi-au comunicat că automobilul este dat în urmărire în baza încheierii unui executor judecătoresc şi urmează a fi ridicat. A fost telefonat executorul judecătoresc, care a sosit în scurt timp şi mi-a spus că a fost înain­tată o acţiune în judecată împotriva mea şi instanţa de judecată a emis o încheiere de aplicare a seches­trului pe bunurile mele în vederea asigurării acţiunii. Mi-a fost înmânată şi o încheiere a executorului jude­cătoresc cu dispoziţia identică din încheierea judecă­torească. După întocmirea procesului verbal, autotu­rismul a fost ridicat, sigilat şi transmis spre păstrare creditorului.

Consider că nu există temeiuri legale de reţinere a automobilului meu în continuare şi acesta urmează să-mi fie restituit. Cum să procedez în cazul dat?

 

Marian Revenco, mun. Chişinău

 

Într-adevăr, ridicarea auto­mobilului în condiţiile expuse este greşită. Executorul jude­cătoresc are împuternicirile stabilite de lege şi îşi exercită activitatea în strictă confor­mitate cu legea. La prezenta­rea documentului executoriu, acesta este obligat să acţio­neze doar în limitele expuse în document şi nu le poate depăşi în lezarea drepturilor sau a intereselor debitorului sau ale altor persoane.

Dacă în încheierea instanţei de judecată nu este prevăzută decât aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului în vede­rea asigurării acţiunii, atunci ridicarea bunurilor cu trans­miterea acestora creditorului-reclamant constituie o depă­şire a limitelor procedurii de executare, or nu a fost pusă în executare o asemenea mă­sură.

Mai mult ca atât, chestiu­nea dată nu a fost dispusă nici prin însăşi încheierea execu­torului judecătoresc, fapt care denotă caracterul ilegal al procesului-verbal de ridicare a automobilului.

Referitor la ridicarea mijlo­cului de transport, Codul de executare conţine prevederi clare. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 72 din Codul de executare, exe­cutorul judecătoresc este în drept să 

dispună anunţarea în urmărire şi reţinerea  mijloace­lor de transport. Mijloacele de transport sunt date în urmări­re de executorul judecătoresc prin emiterea unei încheieri. În temeiul încheierii de anunțare în urmărire a mijlocului de transport, posesorul acestuia poate fi înlăturat de la con­ducere de către colaboratorii organului afacerilor interne, iar mijlocul de transport poa­te fi reţinut până la predarea acestuia către executorul ju­decătoresc sau către persoana împuternicită de acesta.

În speţă, contrar acestor prevederi legale, nu a fost dispusă anunţarea în urmări­re şi reţinerea automobilului dvs. Or, în partea dispozitivă a încheierilor care v-au fost prezentate nu au fost indicate expres aceste acţiuni.

Consider că, în cadrul apli­cării măsurilor de asigurare a acţiunii, este inadmisibilă ridicarea bunurilor supuse sechestrului de la pârât cu transmiterea lor spre păstrare reclamantului sau unor terţe persoane, or limitarea dreptu­lui de proprietate este admisă doar în cazuri strict prevăzute de lege.

Examinarea cauzei civile în instanţa de judecată poate dura mai mult timp şi se poa­te finaliza inclusiv cu respin­gerea cererii de chemare în judecată.

Deci, privarea de posibilita­tea de a vă folosi de bunul ce vă aparţine cu drept de pro­prietate pe tot parcursul de­rulării procesului, prin prisma celor expuse mai sus, capătă un caracter ilegal.

Este suficientă determi­narea bunurilor pârâtului în volumul în care acoperă va­loarea pretenţiilor din acţiu­ne cu interzicerea înstrăinării acestora, or măsura dată va asigura executarea unei even­tuale hotărâri de admitere a cerinţelor reclamantului.

Potrivit prevederilor art. 118 alin. 5 din Codul de exe­cutare, procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor poate fi contestat în instanţa de judecată în ter­men de şapte zile de la data întocmirii sau comunicării lui, după caz.

Contestaţi în termen pro­cesul-verbal de ridicare a automobilului, invocaţi ar­gumentele expuse mai sus şi cred că instanţa de judecată va lua o hotărâre corectă şi vă va restabili drepturile lezate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand