3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cu gândul la iarna viitoare: alocațiile pentru căldură acordate nevoiașilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cu gândul la iarna viitoare: alocațiile pentru căldură acordate nevoiașilor
trm.md

trm.md

 

Am auzit că familiile nevoiașe beneficiază de anumite facilități la încălzire. Care sunt condițiile și unde aș putea să mă adresez în problema dată?

 

Grigore Avădănii, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/21 din 10.10.2013, cu modi­ficările și completările ulterioare, persoanelor defavorizate, cu loc permanent de trai în Chișinău, al căror venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a depășit suma de 3000 de lei per persoană, beneficiază de compensații pentru plata resur­selor energetice în sezonul de încălzire.

Venitul global al unei persoa­ne sau familii constituie venitul mijloacelor obținute sub formă bănească (salariul de la locul de munci de bază și prin cumul), din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestațiile soci­ale (pensii, burse, alocații, plăți compensatorii etc.), precum și din alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate și sub formă de transferuri bănești ale membrilor familiilor care lucrează în afara hotarelor Republicii Moldova. La calcularea venitului global al fa­miliei se iau în considerație toate persoanele cu viza de domiciliu pe adresa solicitantului.

Astfel, se compensează cheltu­ielile suportate în sezonul de în­călzire, după cum urmează:

 

• pentru încălzirea centralizată cu agentul termic și pentru apa caldă (40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare);

• pentru gazele naturale și energia electrică folosite la în­călzirea autonomă și producerea apei calde; pentru lemnele și căr­bunii folosiți la încălzire în perioa­da rece a anului (450 de lei lunar pentru o familie);

• pentru gazele naturale, ener­gia electrică, lemne și cărbune, folosite la încălzire în perioada rece a anului de către pensionarii solitari (900 de lei lunar).

Nu se acordă compensații pentru coloanele tranzitorii din apartamentele deconectate de la încălzirea centralizată.

Cererea privind compensarea cheltuielilor se depune:

• la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, indiferent de forma de propri­etate a fondului locativ, de că­tre cetățenii sectoarele Botani­ca, Centru, Râșcani, Buiucani ale mun. Chișinău;

• la gestionarii fondului locativ sau la Pretura sectorului Ciocana care locuiesc în acest sector și

• la primăriile orașelor, sate­lor (comunelor) din componența municipiului Chișinău – de către cetățenii din teritoriile respective.

La cerere se anexează urmă­toarele acte:

• buletinul de identitate (copie) sau pașaportul de tip vechi;

• adeverința de naștere a copi­ilor (copie);

• certificatul de căsătorie (co­pie);

• certificatul despre compo-nența familiei, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau de primăriile orașelor, satelor (co­munelor) din componența muni­cipiului Chișinău;

• certificatul privind tipul de încălzire și alte servicii de care beneficiază solicitantul, eliberat de întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ sau de primărie, de către cooperative­le pentru construcții de locuințe, asociațiile de proprietari ai locuin-țelor privatizate, asociațiile de co­proprietari în condominiu, de în­treprinderile ce au la balanță fond locativ și cămine;

• facturile despre plata energi­ei termice (energiei electrice) sau gazelor naturale pe ultima lună până la depunerea cererii (copii);

• extrasul din contul personal sau cartea de imobil, eliberate de către gestionarul fondului locativ, indiferent de forma de proprieta­te, sau primăriile orașelor, sate­lor (comunelor) din componența mun. Chișinău;

• actul ce confirmă venitul be­neficiarului potențial pentru anul precedent, eliberat de către In­spectoratul Fiscal de sector sau certificatul de șomer, eliberat de Agenția Teritorială pentru Ocupa­rea Forței de muncă;

• alte documente ce confirmă necesitatea compensării cheltuie­lilor și statutul de familie defavori­zată social (certificatul eliberat de către Direcțiile asistență socială teritoriale privind categoria și mă­rimea prestațiilor sociale de care beneficiază persoana). Actele se eliberează gratis.

Persoanele neangajate în câm­pul muncii sau cele care nu au avut venituri în anul precedent vor prezenta documentele care să confirme că au deținut statutul de șomer.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand