3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Stagiul de cotizare, important pentru stabilirea pensiei anticipate

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Stagiul de cotizare, important pentru stabilirea pensiei anticipate
Sfatul economistului. Stagiul de cotizare, important pentru stabilirea pensiei anticipate
uipac.md

uipac.md

 

De mai mulți ani lucrez peste hotarele țării (am muncit legal în Polonia, Cehia, actualmente, în Germania), însă 22 de ani și ceva am lucrat în Moldova, fiind și activist sindical. Am împlinit 60 de ani și soția mi-a spus că am dreptul la pensie. E corect? Din câte cunosc, bărbații în Moldova aveau dreptul la pensie la 62 de ani. Dacă da, la calcularea pensiei se vor lua în calcul anii lucrați oficial în afara țări? Un coleg mi-a spus că va fi foarte complicat să-mi stabilesc pensia, că se va cere „certificat de viață”, ce mai este și acesta?

 

Grigore Stoian, Orhei

 

Conform Legii privind siste­mul public de pensii, nr. 156 din 14.10.1998, vârsta standard de pensionare a bărbaților în Repu­blica Moldova este de 63 de ani (începând cu 1 iulie 2017 – 62 ani și 4 luni, începând cu 1 iulie 2018 – 62 de ani și 8 luni și începând cu 1 iulie 2019 – 63 de ani), cu condiția realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.

Într-adevăr, conform prevede­rilor legale, începând cu 1 ianua­rie 2017, în Republica Moldova se acordă pensie anticipată pentru limită de vârstă. Asiguratul care a realizat stagiul complet de cotiza­re (de la 1 iulie 2017 – 33 de ani și 6 luni și de la 1 iulie 2018 – 34 de ani) poate solicita stabilirea anti­cipată a pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pen­sionare de 63 de ani pentru băr­baţi şi femei.

Astfel, bărbații care au împlinit 60 de ani și au realizat stagiul com­plet de cotizare 33 de ani (de la 1 iulie, 33 de ani și 6 luni), pot so­licita stabilirea anticipată a pensiei pentru limită de vârstă. Totodată, e de menționat faptul că, conform legislației, la calcularea stagiu­lui de cotizare nu se iau în calcul perioadele necontributive, asimi­late celor contributive, cum ar fi: perioada de îndeplinire a servi­ciului militar, perioada în care s-a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională, precum și perioade­le studiilor în instituţiile de învă­ţământ superior de zi și îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vârsta de 75 de ani, până la 1 ia­nuarie 1999.

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește 

în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă, iar la data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, la cerere, pensia se va recalcula prin adăugarea pe­rioadelor necontributive specifica­te mai sus.

Dat fiind faptul că dumnea­voastră ați activat doar 20 de ani și ceva în Moldova, nu aveți dreptul la pensie anticipată. La împlinirea vârstei de 63 de ani, aveți dreptul să solicitați acordarea pensiei pen­tru limită de vârstă.

 

Stagiile de cotizare

se însumează

și din țările cu care avem semnat Acord

de securitate social

 

În ceea ce privește anii de ac­tivitate a dvs. peste hotarele țării, moldovenii care au lucrat și au plă­tit impozite în țări precum Cehia, Polonia, Germania, Belgia, Ungaria, Portugalia, Austria, România, Tur­cia, Estonia, Lituania sau Luxem­burg, au dreptul la pensii calculate prin însumarea stagiilor de cotiza­re realizate în ambele țări. Acest lucru este prevăzut prin Acordurile în domeniul securității sociale, în­cheiate între Republica Moldova și fiecare din aceste state.

Pensia este calculată pentru perioada lucrată pe teritoriul țăriigazdă și separat pentru anii mun-ciți în Moldova. În Moldova se ține cont de salariul moldovenesc, iar în țara gazdă – de salariu ridicat acolo. Fiecare stat își aplică legea sa. Pensia se achită de fiecare stat aparte. În Republica Moldova, vâr­sta de pensionare este mai joasă decât în alte țări și cetățenii solicită să li se calculeze pensia în primul rând la noi în țară, iar ulterior în țările în care au activat.

Referitor la Certificatul de viaţă, acesta este un act care se prezin­tă la fiecare 12 luni pentru a ve­rifica dreptul la plata pensiilor în continuare. Astfel, în cazul în care cetățeanul beneficiază de pensie din Republica Moldova şi are do­miciliul/reşedinţa pe teritoriul altui stat contractant, acesta are obliga­ţia de a transmite către CNAS, la fiecare 12 luni, dar nu mai târziu de luna noiembrie a anului în curs, un certificat de viaţă completat pe formularul convenit între părţi sau după modelul prezentat pe site-ul CNAS.

În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certifi­catul de viaţă în termenul indicat, CNAS îşi rezervă dreptul de a sus­penda plata pensiei acestuia.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand