7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Ceaiul de la ora 10. „Doar prin negocieri putem obține lichidarea restanțelor salariale și majorarea retribuțiilor”

Loading
Social Ceaiul de la ora 10. „Doar prin negocieri putem obține lichidarea restanțelor salariale și majorarea retribuțiilor”
Ceaiul de la ora 10. „Doar prin negocieri putem obține lichidarea restanțelor salariale și majorarea retribuțiilor”

singeocad

 

Invitații VP reprezintă un sindicat cu un număr de membri nu chiar mare, dar foarte activ și viabil. Fără să ezi­te, au spus „da” invitației lansate de ziarul „Vocea poporului” de a veni la Clubul de dialog. La o ceașcă de ceai, sindicaliștii din domeniul cadastrului, geologiei și geodeziei au fost deschiși și sinceri. De această dată, invitații Clubului de dialog au fost Galina Frumusache, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Domeniul Cadas­trului, Geologiei și Geodeziei „SINDGEOCAD”, Nadejda Caba, președinta comitetului sindical de la  Întreprinderea de stat „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”, Marina Procopi, membră a comitetului sindical de la Agenția Relații Funciare și Cadastru, Ecaterina Homin, președinta comitetului sindical de la Întreprinderea de stat „Ingeo­cad”, Grigore Cravcenco, președintele comitetului sindical de la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău.

Galina Frumusache a făcut o prezentare generală a Federației „SINDGEOCAD”, care include salariați de la o auto­ritate publică centrală și cinci întreprinderi de stat. Agenția Relații Funciare și Cadastru este fondatorul  întreprin­derilor  ÎS „IPOT”, ÎS „Prosol”, ÎS „Cadastru”, ÎS „Ingeocad”, precum și al întreprinderii „EHGEOM”. Toți salariații care își desfășoară activitatea în această branșă sunt legați de una dintre cele mai importante valori ale oricărui stat – pământul. Per total, Federația „SINGEOCAD” întrunește 61 de organizații sindicale primare. 

 

– Care sunt principalele probleme cu care se confruntă salariații de la între­prinderile din ramură? Cum încearcă liderii sindicali să soluționeze aceste probleme?

 

Galina Frumusache: Sindicatele reac-ționează prompt la problemele care apar,  nu  le lăsăm să se agraveze, le soluţionăm prin negocieri și dialog cu administraţia în­treprinderilor. Una  dintre problemele strin­gente ține de restanțele la salariu în două întreprinderi din ramură. E vorba de ÎS „Pro­sol” și ÎS „EHGEOM”.

Nadejda Caba: Întreprinderea este la autogestiune și desfășoară activități de protecție a solurilor prin restabilirea ferti­lităţii solului şi îmbunătăţirea calităţii lui, măsuri de conservare și antierozionale. În prezent, restanțele salariale ale întreprinde­rii față de cei 135 de angajați se cifrează la 800 de mii de lei. Mijloacele financiare alo­cate din bugetul de stat întreprinderii sunt în scădere în fiecare an. În 2008, au fost efectuate lucrări pe întreg teritoriul Repu­blicii Moldova, în valoare de 76 mln. de lei, 2009 a fost pentru întreprindere un an fără buget, iar în 2010 au fost executate lucrări în valoare de 10 mln. de lei. Cele mai multe lucrări din ultima perioadă au fost realizate în anul 2013, în valoare de 24 mln. de lei. Pentru anul 2016, s-au prevăzut doar 9 mln. de lei, dar, din păcate, aceste mijloace sunt insuficiente. Se întreprind mai multe măsuri pentru a evita disponibilizarea angajaților, una dintre ele fiind concediile neplătite. În anul trecut, 27 de salariați au fost nevoiți să opteze pentru  concedii neplătite pentru o perioadă de două-trei luni. Încă trăim cu speranța că statul va înțelege că suntem o întreprindere necesară, care ar putea ajuta statul, oamenii. Pentru că ați văzut câte case au fost inundate în ultima perioadă, una din cauze fiind faptul că râurile și lacurile nu au fost curățate. Iar specialiștii noștri ar putea oferi soluții în multe cazuri. Încercăm să identificăm resurse financiare nebugeta­re, agenții economici care ar avea nevoie de serviciile Întreprinderii „Prosol”.

Pentru noi, sindicaliștii, e un progres fap­tul că 

am reușit să micșorăm datoriile la sa­larii până la 800 de mii de lei în anul curent. În calitate de lider sindical, pe parcursul a șapte ani, am negociat cu patru directori de întreprindere. Dialogul a fost unul con­structiv, am susținut și promovat cu argu­mente în fața administrației inițiativele ce țin de apărarea intereselor salariaților. Am făcut tot posibilul ca să realizăm  preve­derile Contractului colectiv de muncă. Se întâmpla că achitam cu întârziere ajutorul material la plecarea în concediu anual de odihnă, dar oricum aceste plăți se alocau. În prezent, angajaților filialelor le-au fost achi­tate toate restanțele salariale, iar cele mai mari datorii la salarii sunt pentru angajații aparatului central al întreprinderii. În anul 2010, la întreprinderea „Prosol” activau 360 de angajați, iar în prezent sunt doar 135.  Pleacă o bună parte dintre tinerii specialiști, la multe filiale au rămas doar pensionari, în mare parte. Rămân tot mai puțini specialiști în domeniu.

 

– Dar sunteți înzestrați cu tehnică mo­dernă?

 

Nadejda Caba:  Si asta e o problemă. Dispunem de utilaj, dar acesta este unul învechit. Tehnică performantă s-a procurat tocmai în anul 2008.

 

– Care este motivația dumneavoastră, ce este atractiv pentru salariații în ra­mură? 

 

Galina Frumusache: Cu certitudine, specialiștii buni pot fi atraşi mai întâi de toate cu un salariu decent. Personalul din ramură este unul profesionist, cu experiență în domeniu, în prestarea serviciilor de ca­litate populației,  ceea ce le creează  și  satisfacție morală de la activitatea pe care o desfășoară. Cei care au activat în dome­niu mai bine de 20-30 de ani au speranța că lucrurile se vor schimba spre bine. E re­gretabil faptul că în astfel de condiții pleacă tinerii, fluctuația cadrelor tinere este mare. În opinia noastră, rolul statului este semni­ficativ în susținerea, promovarea și dezvol­tarea întreprinderilor din ramură, care au un rol important în economia țării. Fieca­re întreprindere  din domeniu, pentru a fi competitivă pe piaţă, caută propriile surse de dezvoltare. Ne bucură multe prevederi negociate pentru salariați în contractele co­lective de muncă, parteneriatul și dialogul dintre administrație și sindicate, diversita­tea activităților desfășurate pentru salariați.

Ecaterina Homin: „Ingeocad” este o întreprindere mică, ce își desfășoară acti­vitatea în domeniile: geologiei, geodeziei, cartografiei și prospecțiunilor geologice pentru construcții. La întreprindere activea­ză în jur de 80 de persoane, deși la fonda­re, în 1978, erau 500 de salariați. Singurele mijloace din bugetul de stat sunt alocate pentru delimitarea hotarului dintre Ucrai­na și Republica Moldova, în anul curent se va finaliza acest proiect. În rest, întreprin­derea este una în permanentă căutare de noi surse de finanțare, de noi servicii,  fiind una competitivă pe piaţă. În prezent, este în derulare un proiect mare de cartografi­ere, pentru o perioadă de trei ani, finanțat de Norvegia. În cadrul acestui proiect, specialiștii noștri întocmesc hărți pentru în­treaga Europă. Grație proiectului respectiv, am procurat tehnică nouă, astfel că o parte dintre specialiștii noștri au oportunitatea de a asimila tehnologii avansate geodezice, fotogrammetrice şi informaţionale şi de a prelucra datele în software modern. Anual, din bugetul de stat se alocă mijloace pentru activitatea întreprinderii, ne dorim ca aceste sume să fie  mai  mari.  Cu toate acestea, salariile se achită la timp, fără întârziere.  Conform Contractului colectiv de muncă, achităm premii de 50% din salariu.

Grigore Cravcenco: Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău este cea mai mare filială de producere a Întreprinderii de stat „Ca­dastru”, cu 175 de salariați. Totodată, aici e cea mai mare organizație sindicală primară, două treimi dintre angajați sunt membri de sindicat și tot două treimi sunt femei. Dacă la alte întreprinderi salariul se achită cu în­târziere sau este mic, noi ne bucurăm că nu avem restanțe. Salariul se achită la data de 10 a fiecărei luni. Desigur că, în condițiile creşterii continue a prețurilor, ne dorim o majorare a salariului. Acest fapt este sus-ținut în permanență și de administrație.  Însă,  în condițiile existente, deocamdată nu ne putem permite o majorare. În prezent, salariul mediu la întreprindere este 6.500 de lei. Există oportunitatea ca persoana să ridi­ce un salariu mai mare în corespundere cu intensitatea muncii evaluate, conform Con­tractului  colectiv de muncă, pornind de la volumul  lucrărilor executate. Însă vreau să accentuez că activitatea registratorului cere o responsabilitate enormă, de aceea nu ne axăm pe volum, ci pe calitate. Fiindcă chiar și o mică greșeală mecanică poate duce la urmări grave, putând să lipsească cetățeanul de drepturile sale asupra imobilului.

Galina Frumusache: Desigur, fiind sin­gura sursa de existență, ar fi binevenit ca mărimea salariului să ne permită o acoperire a tuturor cheltuielilor vitale. Dar la ora actu­ală, dacă facem o comparație cu alte branșe ale economiei naționale, fiind în proces de restructurare în domeniu, mizăm pe faptul că reformele ne vor asigura o stabilitate, un salariu decent, vor fi păstrate locurile de muncă. Se creează o nouă agenție de ser­vicii  publice, iar ÎS „Cadastru” va fuziona cu alte întreprinderi de stat.

 

– La fuzionare vor fi reduceri de cadre?

 

Galina Frumusache:  Conducerea în­treprinderii  și sindicatele optează pentru evitarea disponibilizărilor. Se va face tot po­sibilul ca angajații să se regăsească în noua structură, personalul fiind unul profesionist, cu abilități, iar unii ar putea fi recalificați. Asta este dorința noastră.

 

– Totuși, există și varianta B, cu re­duceri de cadre, care nu tot timpul se anunță public?

 

Galina Frumusache: Sindicatele vor asi­gura respectarea drepturilor salariaților în procesul de reducere a cadrelor, conform prevederilor Codului muncii.

Grigore Cravcenco: Ideea de recalifica­re este una  acceptabilă, binevenită pentru situația de azi. În funcţie de abilități, de specificul activității desfășurate în prezent, de spectrul serviciilor care urmează să fie prestate de  noua entitate, ar putea fi recali­ficate diferite categorii de specialiști. Nu au existat cazuri când persoanele să fie elibe­rate din funcție neîntemeiat. Luptăm pentru a păstra locurile de muncă.

Galina Frumusache: Și aici un rol impor­tant îl au sindicatele. În fiecare organizație sindicală sunt lideri cu experiență, bine instruiți, care pot face față problemelor care apar la locul de muncă. Aceşti lideri pot conta pe susţinerea Federației „SINDGEO­CAD” și a CNSM.  Nu excludem că în activi­tate uneori apar situații de conflict personal dintre conducător și salariat.  Este dificil să le depășești,  dar, până  la urmă, datorită implicării sindicatelor, persoanele nu sunt disponibilizate.

Grigore Cravcenco:  Ne bucură faptul că sindicatele se simt în ramură, în fiecare organizație sindicală primară. Precum s-a relatat mai sus, un rol important în teritoriu îl au liderii de sindicat. Pentru a-i pregăti, a-i face lideri puternici, parteneri cu verticali­tate, beneficiem de instruiri, de training-uri organizate de federație și de CNSM.

 

– Există factori de risc nocivi în branșă?

 

Galina Frumusache: Sunt unele cate­gorii de salariați care activează în condiții nefavorabile, cum ar fi cei din arhive. Dar în prezent tot fondul de documente pe suport de hârtie se scanează, trecem la circuitul electronic al actelor, astfel încât persona­lul de la arhivă nu se va afla într-un mediu nociv, cu praf, microbi. Am beneficiat de suportul statului la digitizarea arhivelor ca­dastrale teritoriale.

 

– Sunt și persoane care muncesc în soa­re, la 35-38 de grade Celsius?

 

Galina Frumusache: Da, este vorba de inginerii cadastrali, dar acești salariați pot să-și programeze descinderile în teritoriu, ca urmare a comunicării dintre client și co­laborator.

Grigore Cravcenco: Suntem mai puțin flexibili decât  firmele private și nu putem obliga salariații noștri să iasă la muncă sâmbăta. Nu avem dreptul să ieșim în teren după ora 17.00. Salariații care se deplasează în raza orașului Chișinău o fac cu mijloace­le de transport public, iar în suburbii – cu transportul de serviciu.

Galina Frumusache: Contractele co­lective de muncă de la întreprinderile din ramură prevăd achitarea cheltuielilor de transport pentru descinderile în teritoriu la executarea obligațiilor de serviciu.

Grigore Cravcenco: Purtăm negocieri pentru ca salariații să iasă la muncă și în ziua de sâmbătă, asta pentru a mări pro­centul gradului de satisfacție a populației privind calitatea serviciilor noastre, până la 85%. Anterior, am activat la Oficiul Cadastral Teritorial Anenii Noi,  gradul de satisfacție a clienților era de 60 la sută, era foarte greu să ridicăm acest indice până la 85%.

Marina Procopi: Salariații Agenției Relații Funciare și Cadastru sunt funcționari publici, lucrători de birou. Cea mai mare problemă este salarizarea. Nici nu știu dacă mai are rost să discutăm despre retribuțiile lunare ale funcționarilor publici. Avem o fluctuație mare a cadrelor, în special, în ceea ce privește tinerii. Anual, anunțăm 20 de con­cursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante și doritori de a se angaja nu prea sunt, din păcate. Același concurs se repetă de cinci ori și prea puțini vin să depună dosarele. Avem și succese – colaborarea eficientă între două generații de funcționari, cei cu experiență aplică și câștigă proiecte Twinning, cu finanțare din partea Uniunii Europene, iar cei tineri le implementează și dezvoltă rea­lizarea Infrastructurii de date spațiale (IDS), care, conform practicii internaționale, indică existența unor efecte pozitive economice, fi­nanciare şi sociale asupra unei ţări, proporția cheltuieli-beneficii fiind de aproximativ 4:1.

 

– Cum încercați să atrageți tinerii specialiști?

 

Marina Procopi: Dacă mediul privat cere experiență de muncă, agenția pe care o reprezint nu solicită la angajare un CV impresionant. Tinerii au parte de deplasări peste hotare, în Suedia, Japonia, Polonia, Norvegia, unde ei acumulează experiență. Din păcate, tinerii specialiști activează un an, doi la noi, apoi optează pentru un loc de muncă mai bine remunerat.

 

– Cum decurge dialogul social dintre sindicate și administrație în ramura pe care o reprezentați?

 

Galina Frumusache:  La toate întreprin­derile avem contracte colective de muncă, iar la nivel de ramură – Convenția colectivă până în anul 2016, care este valabilă și pen­tru următorii ani. Aceasta denotă că există un dialog social eficient. Conținutul con­tractelor de muncă ne bucură cu prevederi negociate (zile suplimentare la concediu pentru personalul din producție, timp ofe­rit  părinților pentru a frecventa  instituțiile de învățământ, ciclul primar, asigurarea facultativă a salariaților, diferite garanții și compensații). Purtăm permanent negoci­eri pentru a îmbunătăți contractele. Toate activitățile desfășurate de sindicate la nivel de ramură sau unitate sunt susținute de administrație. Conform Convenției la nivel ramură, negociem cu conducătorii remune­rarea liderilor sindicali de la întreprinderi, dar vom reveni la chestiunea respectivă după reformele ce se vor implementa. Toto­dată,  am cerut ca salariații, membri de sin­dicat, care nu au fost în concediu medical pe parcursul unui an, să beneficieze de zile su­plimentare la concediu. Salariaţii din dome­niu, în special, cei care lucrează la calculator, au dreptul la o pauză tehnică de 15 minute. La ÎS „Cadastru”, membrii comitetului sindi­cal au două zile adăugătoare la concediu. Inginerii cadastrali sunt asigurați cu echipa­mente individuale de protecție, salariații de la ÎS „Cadastru” sunt aprovizionați cu apă potabilă pe parcursul anului din banii între­prinderii. Totodată, angajații întreprinderii respective, care sunt membri de sindicat, au abonamente la sălile de sport.

Nadejda Caba: La nașterea copilului, administrația Întreprinderii „Prosol” oferă un ajutor material de cinci mii lei. Tot cinci mii de lei se alocă salariatului dacă i-a mu­rit o rudă de gradul I. La jubilee de 30, 40, 50 de ani și mai mult se acordă premii de 1500-2500 lei. Chiar dacă întreprinderea se află într-o situație financiar–economică di­ficilă, toate aceste prevederi din Contractul colectiv de muncă se realizează.

Ecaterina Homin: La concediul de odih­nă anual, se achită două salarii de funcție, la jubilee – jumătate din salariul de funcție.

Galina Frumusache: În caz de boală gravă sau când boala durează mai mult de trei luni neîntrerupt,  la prezentarea actelor de confirmare, se achită ajutor material de minimum două mii de lei. Sindicatele con­tribuie la mobilizarea angajaților în oferirea suportului financiar în caz de  boli grave. Ca exemplu, toți angajații de la întreprinderea respectivă și unii din ramură au donat sala­riul de o zi familiei unui copil bolnav.

 

La finele Clubului de dialog, Galina Fru­musache a concluzionat că este important  să existe un dialog eficient cu partenerii so­ciali, pentru că doar la masa de negocieri se pot obține rezultate frumoase, se pot soluţi­ona probleme privind restanțele salariale și pot fi majorate retribuțiile  lunare.  Totodată, dânsa i-a felicitat pe salariaţii din ramură cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare:

Stimaţi colegi, lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funci­are!

Este o tradiţie frumoasă ca în fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii iulie, să sărbătorim  Ziua profesionala a lucrători­lor din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare. Cu acest prilej, vă adre­săm cele mai calde urări de bine, succese și realizări în dezvoltarea şi consolidarea ra­murii, în atingerea obiectivelor  trasate. Vă aducem sincere mulțumiri pentru munca cu abnegație a fiecăruia dintre dvs. și vă dorim multe împliniri, realizări și aprecieri.

Mult bine, sănătate, linişte și pace în fa­miliile dumneavoastră!

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand