7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale

Loading
Social Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale
Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale
gov.md

gov.md

 

Activitatea comitetelor secto­riale pentru formare profesi­onală ar putea să-şi ia avânt, după ce a fost elaborat un pro­iect de lege cu privire la aces­tea, iar autorităţile europene şi-au asumat angajamentul de a acorda suport pentru spori­rea funcţionalităţii lor.

 

Guvernul a aprobat, la începu­tul acestei săptămâni, un proiect de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profe­sională. Documentul are ca scop crearea cadrului juridic necesar pentru funcţionarea acestor co­mitete. Proiectul stabileşte misi­unea, regulile de constituire, de funcţionare şi finanţare, inclusiv din contribuţiile statului, precum şi raporturile dintre stat şi comi­tete.

Noile entităţi au rolul de a pro­mova interesele pieţei forţei de muncă, dezvoltarea profesiilor şi a profesioniştilor, pornind de la necesităţile angajatorilor, a men­ţionat Stela Grigoraş, ministra Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei. Prin proiectul în cauză, aces­tor asociaţii le este atribuit statut de utilitate publică.

Comitetele vor urmări dezvol­tarea de parteneriate sociale la nivel de ramuri ale economiei, în vederea sprijinirii învăţământu­lui profesional tehnic, inclusiv a instruirii duale şi a formării con­tinue a specialiştilor, a corelării procesului de formare profesio­nală cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Comitetele sectoriale vor fi create de organizațiile sindicale şi cele patronale. Membrii acestora vor putea iniția, coordona și par­ticipa la elaborarea standardelor ocupaționale pentru învățământul profesional tehnic, precum și la revizuirea standardelor existente în economia națională.

Structurile respective vor par­ticipa la 

formarea unui sistem de suport informaţional şi analitic pentru învăţământul profesional tehnic, pornind de la necesităţile pieţei muncii.

În același timp, noile entități vor participa la elaborarea Cadru­lui Național al Calificărilor, vor avi­za curriculumurile de studii și vor înainta propuneri privind actuali­zarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Instituirea comitetelor secto­riale este stipulată de strategia naţională de atragere a investi­ţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, precum şi de Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pe anii 2013-2020, care prevede crearea de comitete sectoriale în 12 domenii de specializare. Reali­zarea acestui indicator va asigura obţinerea în 2017 a unui suport bugetar din partea Uniunii Eu­ropene pentru reforma învăţă­mântului profesional tehnic de 2,3 mln. de euro.

Una din sursele de finanţare a comitetelor sectoriale este buge­tul de stat. Necesarul de mijloace financiare a fost estimat şi plani­ficat în cadrul strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu în cuantum de 5,4 mln. de lei, a mai precizat Stela Grigoraş.

Conform documentului, toate proiectele de acte normative ce reglementează formarea conti­nuă și învățământul profesional tehnic vor fi consultate în mod obligatoriu cu reprezentanţii co­mitetelor sectoriale.

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand