5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

DECLARAŢIA CNSM în legătură cu aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a propunerilor de modificare şi completare a Codului muncii

Loading
Без рубрики DECLARAŢIA CNSM în legătură cu aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a propunerilor de modificare şi completare a Codului muncii
DECLARAŢIA CNSM în legătură cu aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a propunerilor de modificare şi completare a Codului muncii

cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) constată cu îngrijorare că modificările şi completările la Codul muncii, aprobate de Guver­nul Republicii Moldova (la 23 iunie anul curent) şi prezentate Parlamentului spre examinare, în mod prioritar, subminează drepturile şi garanţiile sociale, economice şi de muncă ale salariaţilor; diminuează menirea socio-juridică a contractelor individuale şi colective de muncă; compromit măsurile întreprin­se de stat ce ţin de contracararea muncii la negru; afectează eficacitatea activităţii parteneriatului  so­cial; creează anumite contradicţii ale legislaţiei na­ţionale cu normele dreptului internaţional la care Republica Moldova este parte. Este regretabil fap­tul că, la elaborarea proiectului de lege pentru mo­dificarea şi completarea Codului muncii, Guvernul a ignorat experienţa partenerilor sociali (Guvern, Patronat, Sindicate) acumulată pe parcursul anilor, de a opera modificări, completări la Codul muncii prin compromis, obținut în cadrul unui grup de lu­cru creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe principii de egalitate şi parita­te a reprezentării părţilor.

 

Din păcate, această practică a partenerilor sociali a fost substituită cu cea a constituirii unui grup de lucru format din reprezentanţi ai mai multor struc­turi, inclusiv ai Camerei de Comerţ Americană, Aso­ciaţiei Oamenilor de Afaceri, Asociaţiei Businessului European, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Pro­fesionişti etc.

Sindicatele consideră inadmisibilă situația îmbu-nătățirii climatului investiţional în Republica Moldo­va pe seama diminuării drepturilor şi a garanţiilor de muncă fundamentale ale salariaţilor, încurajării folosirii muncii la negru, aprofundării fenomenului economiei informale, instaurării inechității sociale din cauza sub-reglementării raporturilor de mun­că.

CNSM, de asemenea, îşi exprimă dezacordul cu privire la intenția Guvernului Republicii Moldova de a elabora şi prezenta Parlamentului pentru adopta­re un nou Cod al muncii.

Practica modificării, completării și aplicării Co­dului muncii a demonstrat în repetate rânduri că drepturile şi interesele partenerilor sociali în sfera muncii pot fi determinate şi realizate, în măsură de­plină, prin intermediul mecanismelor legale, cum ar fi consultările și negocierile colective, or Guvernul nu a solicitat opinia Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova privind elaborarea unui nou Cod al muncii.

Prin urmare, Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova solicită Parlamentului Republicii Moldova remiterea proiectului de Lege pentru mo­dificarea şi completarea Codului muncii (nr. 216 din 27.06.2017), pentru a reveni asupra definitivării lui prin negocieri în cadrul unui grup de lucru tripar­tit, creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, sindicatele sunt ferm convinse că nu există nici un temei legal pentru ela­borarea unui nou Cod al muncii şi, prin urmare, cere neadmiterea adoptării acestuia.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand