8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Acuzat illegal

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Acuzat illegal
Sfatul avocatului: Acuzat illegal
lege

ournetcdn.net

 

Fiind implicat într-un accident rutier, din motiv că un pasager a fost traumat, am plecat imediat cu acesta să îl duc la spital. Despre acest fapt l-am anunţat pe şo­ferul automobilului lovit şi ne-am înţeles să ne întâl­nim mai târziu la poliţie pentru documentarea cazului. Anunţarea poliţiei a rămas pe seama sa. Apoi am mers la poliţie, unde un colaborator al Inspectoratului Naţi­onal de Patrulare a examinat cazul şi a constatat că din vina mea s-a produs accidentul. În final mi s-au întoc­mit două procese-verbale cu privire la contravenţie: unul pentru încălcarea regulilor circulaţiei rutiere cu aplica­rea unei amenzi şi puncte de penalizare şi altul pentru părăsirea locului accidentului rutier.Am încercat să îi explic inspectorului de patrulare că am fost forţat de situaţie să duc persoana de urgenţă la spital şi nu intenţionam să părăsesc locul accidentului rutier ca să evit răspunderea, dar nu am fost auzit.Care este procedura legală în aşa situaţii? 

M. Lenţa, mun. Chişinău

 

Din păcate, cazuri similare celui descris de către dvs. se întâmplă foarte des, în spe­cial din motivul pregătirii profesionale necorespunză­toare a unor colaboratori ai Inspectoratului Naţional de Patrulare.

Dacă dvs. aveţi obiecţii la constatarea vinovăţiei în în­călcarea regulilor circulaţiei rutiere care a provocat acci­dentul rutier, atunci puteţi în termen de 15 zile calendaris­tice de la data aducerii la cu­noştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie să depuneţi contestaţie adresată judecă­toriei în a cărei rază teritori­ală activează autoritatea din care face parte agentul con­statator. Contestaţia poate fi făcută la procesul-verbal cu privire la contravenţie şi de­cizie, dar şi la fiecare în par­te.

Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face par­te agentul constatator şi fap­tul dat suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicate prin proces-verbal. În cel mult trei zile de la data depunerii contestaţiei, agen­tul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosa­rul cauzei contravenţionale. Persoana care face contes­taţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contra­venţionale nu plăteşte taxă de stat.

Referitor la transportarea persoanei traumate de către dvs. la spital şi plecarea de la locul accidentului rutier, este 

o situaţie interpretabilă.

Potrivit pct. 12 din Regu­lamentul circulaţiei rutie­re conducătorul de vehicul implicat într-un accident în traficul rutier este obligat să oprească imediat vehicu­lul semnalizându-l în modul stabilit; să nu schimbe pozi­ţia vehiculului şi a obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului în tra­ficul rutier; să acorde primul ajutor, să cheme ambulanţa în cazul în care în accident au fost cauzate traumatisme persoanelor, iar dacă aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgenţă – să asigure trans­portarea persoanei traumati­zate la cea mai apropiată uni­tate medicală cu un vehicul de ocazie ori cu propriul vehicul, să declare la unitatea medica­lă identitatea sa, prezentând permisul de conducere sau alt act, precum şi certificatul de înmatriculare a vehiculu­lui, ulterior să revină la locul accidentului; să elibereze ca­rosabilul deplasând vehiculul pe acostament ori cât mai aproape de bordura trotua­rului, atunci când în urma ac­cidentului nu sunt persoane decedate şi/sau traumatizate, iar prezenţa pe carosabil a ve­hiculului implicat în accident face dificil sau blochează tra­ficul rutier; să marcheze locul iniţial al vehiculului, obiec­telor ce ţin de accident şi a persoanei traumatizate, dacă se impune schimbarea poziţi­ei acestora pentru acordarea primului ajutor, transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medicală sau pentru elibera­rea carosabilului; să asigure, pe cât posibil, păstrarea ur­melor, precum şi ocolirea lo­cului accidentului; să anunţe despre accident poliţia şi să rămână pe loc până la sosi­rea lucrătorilor de poliţie; să nu consume băuturi alcoolice sau droguri, precum şi să nu administreze medicamente preparate în baza acestora până nu va fi supus testării alcoolscopice, sau, după caz, examinării medicale şi recol­tării probelor biologice.

Părăsirea locului acciden­tului rutier se permite pentru transportarea persoanei trau­matizate la cea mai apropia­tă unitate medicală şi pentru eliberarea carosabilului, dacă vehiculul implicat în accident face dificil sau blochează tra­ficul rutier.

Legislatorul nu defineşte cazurile de urgenţă, respec­tiv, rămâne la decizia fiecăru­ia aprecierea cazului ca „de urgenţă” şi să asigure trans­portarea imediată la spital a persoanei rănite.

Deci, dvs. aţi procedat co­rect, în limitele legii, dar urma, totuşi, să reveniţi la locul acci­dentului rutier, potrivit Regu­lamentului circulaţiei rutiere.

Privitor la procesul-verbal cu privire la contravenţie pen­tru părăsirea locului acciden­tului rutier, urmează să îl con­testaţi în mod obligatoriu.

În conformitate cu preve­derile art. 243 din Codul con­travenţional, se sancţionează părăsirea de către persoana vinovată a locului în care s-a produs accidentul rutier, dacă fapta nu constituie infrac-țiune. Deci, este obligatoriu ca persoana acuzată de comite­rea acestei contravenţii să în­trunească calitatea obligatorie – să fie vinovată.

Întocmirea procesului-ver­bal cu privire la contravenţie în acest temei la data produ­cerii accidentului rutier este ilegală, or este încălcat princi­piul prezumţiei nevinovăţiei.

Potrivit prevederilor art. 21 din Constituţia Republicii Mol­dova, orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vino­văţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces ju­diciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. În mod similar, potrivit prevederilor art. 375 din Codul contraven­ţional, persoana acuzată de săvârşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de lege – în temeiul unei ho­tărâri executorii prin care se declară vinovată de comiterea unui delict. Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decât în conformitate cu le­gea, iar interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii contravenţio­nale sunt interzise.

Prin procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru încălcarea regulilor circulaţiei rutiere s-a constatat vinovăţia dvs., inclusiv de producerea accidentului rutier ca conse­cinţă cu stabilirea pedepsei în limitele prevăzute de lege.

Dar decizia prin care aţi fost recunoscut vinovat devine executorie doar la expirarea termenului de 15 zile prevă­zut de lege pentru depunerea contestaţiei.

Respectiv, doar la expirarea acestui termen sau la data de­venirii definitive a hotărârii sus-menționate, agentul constata­tor putea să vă întocmească procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru părăsirea locului accidentului rutier.

În cazul dvs., urmează să depuneţi contestaţie adresată judecătoriei în a cărei rază te­ritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator în termen de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoştinţă a faptu­lui încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Invocaţi în susţinerea re­cursului drept temei de anu­lare a procesului-verbal şi a deciziei de sancţionare lipsa calităţii de subiect – persoană vinovată, calificativ obligatoriu pentru tragerea la răspundere contravenţională a persoanei în temeiul art. 243 din Codul contravenţional. De asemenea, insistaţi pe necesitatea pe mo­ment a transportării persoanei rănite la spital şi că a fost un caz de urgenţă.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand