11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Măsuri de protecţie a lucrătorilor din țară pe timp de caniculă

Loading
Без рубрики Măsuri de protecţie a lucrătorilor din țară pe timp de caniculă
Măsuri de protecţie a lucrătorilor din țară pe timp de caniculă
craiovaforum.ro

craiovaforum.ro

 

Starea caniculară poate genera o serie de riscuri termice pentru salariaţi, iar legislaţia în vigoare obligă angajatorii să ia mai multe măsuri de protecţie a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv de prevenire a riscurilor profesionale. În acest an, angajaţii din ţara noastră nu au avut parte încă de vreme caniculară, dar, în corespundere cu pronosticuri­le meteorologilor, această situaţie ar urma să se schimbe.

 

Elena Carchilan, şefa Inspec­toratului Sindical de Muncă, a precizat că riscurile la care sunt expuşi lucrătorii în sezonul es­tival sunt variate şi se pot mani­festa sub formă de șoc termic, insolație, deshidratare, arsuri so­lare și nu numai. Acestea pot avea consecințe grave asupra persoa­nelor expuse.

Conform Legii securităţii şi să­nătăţii în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pen­tru prevenirea riscurilor profesio­nale. Cât priveşte riscurile termice determinate de starea caniculară, pentru a fi prevenite, este necesar să fie realizate un şir de măsuri.

Nu în ultimul rând, printre acestea se numără modificarea regimului de muncă, ceea ce pre­supune, între altele, organizarea unor pauze de reciclare, scurtarea timpului de muncă sau încetarea proceselor de muncă în orele cu temperaturi maxime.

Pentru promovarea securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor expuși anumitor riscuri termice în peri­oada caniculară, este necesar ca 

aceştia să fie asiguraţi cu echipa­ment de protecție adecvat, inclu­siv pentru protejarea capului şi a corpului, aprovizionați cu apă po­tabilă, de la doi până la patru litri pentru fiecare persoană pe dura­ta  unui schimb de muncă. Aceste măsuri se conţin în Normele pen­tru elaborarea şi realizarea măsu­rilor de protecţie a muncii nr. 40 din 16.08.2001.

Totodată, fiecare dintre lucră­tori trebuie să ţină cont de mai multe lucruri. Este vorba despre o îmbrăcăminte corespunzătoare, despre o hidratare adecvată, evi­tarea situaţiilor în care angajaţii se află vreme îndelungată în soa­re. Totodată, trebuie să se ştie că, pe timp de arşiţă, este contrain­dicat să facem sport în soare. De asemenea, pe caniculă este reco­mandat să se bea peste doi litri de apă pe tot parcursul unei zile.

Şi reprezentanţii Inspectoratu­lui de Stat al Muncii aduc la cu­noştinţa angajatorilor faptul că pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor expuşi la ris­curile termice în perioada canicu­lară este necesar să fie luate mai multe măsuri.

Dumitru Stăvilă, directorul In­spectoratului de Stat al Muncii, a precizat că, în anii trecuţi, nu au existat sesizări de la salariaţi că ar munci în condiţii de caniculă, iar angajatorii nu ar întreprinde mă­surile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă. În caz că ar fi parvenit astfel de petiţii, problemele semnalate ar fi fost verificate.

Dumitru Stăvilă a adăugat că, acum, în corespundere cu legis­laţia în vigoare, în cadrul controa­lelor efectuate în baza petiţiilor, inspectorii de muncă examinează numai problemele abordate în acestea. Şi dacă sunt semnalate anumite nereguli care nu sunt legate de caniculă, sunt verificate doar problemele ridicate de pe­tiţionar.

 

 

 

Меры по защите отечественных работников в знойную пору

 

Знойная погода грозит работникам термическими шоками. Действующее законодательство обязывает работодателей предпринимать меры по обеспечению безопасности и здо­ровья работников, в том числе по предупреждению про­фессиональных рисков. В нынешнем году работники нашей страны еще не сталкивались с сильной жарой, но по про­гнозам синоптиков, она нас ждет в ближайшее время.

 

Начальник Инспекции труда профсоюзов Елена Каркилан со­общила, что риски, которым ра­ботники подвергаются в летнее время, самые разнообразные, и могут проявляться в виде теп­лового шока, солнечного удара, обезвоживания, солнечных ожо­гов и т. д., что чревато серьезны­ми последствиями.

Как гласит Закон об охране здоровья и безопасности тру­да, работодатель обязан при­нять меры, необходимые для ох­раны здоровья и безопасности труда работников, включая пре­дупреждение профессиональ­ных рисков. Что касается тепло­вых рисков вследствие знойной погоды, чтобы их предотвратить, необходимо предпринять опре­деленные меры.

К ним относится, не в послед­нюю очередь, изменение графи­ка работы. Это предполагает, в частности, организацию перио­дических перерывов, сокраще­ние рабочего времени или пре­кращение рабочих процессов в часы, когда температура воздуха наиболее высокая.

Для обеспечения охраны здо­ровья и безопасности труда ра­ботников, которые подвергают­ся определенным термическим рискам во время знойной пого­ды, им необходимо 

обеспечить надлежащие средства защиты, в том числе головные уборы и одежду, а также питьевую воду из расчета 2-4 литра на каждого человека в течение рабочей сме­ны. Эти меры содержатся в Нор­мах № 40 от 16.08.2001 по разра­ботке и реализации мероприя­тий по охране труда.

В то же время каждый из ра­ботников должен учитывать не­сколько моментов. Речь идет о соответствующей одежде и обу­ви, об адекватном питьевом ре­жиме, об исключении ситуаций продолжительного пребывания

на солнце. При этом следует знать, что во время знойной по­годы противопоказано занимать­ся спортом на солнце. Также в жару рекомендуется выпивать более двух литров воды на про­тяжении всего дня.

И представители Государственной инспекции труда доводят до сведения работодателей, что для обеспечения безопаснос­ти и здоровья работников, под­верженных рискам тепловых уда­ров в летний период, необходи­мо принять ряд мер.

Думитру Стэвилэ, директор Го­сударственной инспекции труда, уточнил, что в прошлые годы не поступало жалоб от работников на то, что им приходится рабо­тать в слишком жарких условиях, а работодатели не предпринима­ют необходимые меры для обес­печения охраны здоровья и бе­зопасности труда. Если бы такие жалобы поступали, они были бы обязательно расследованы.

Думитру Стэвилэ добавил, что теперь, в соответствии с действу­ющим законодательством, в ходе проверок, совершаемых по жа­лобам, инспекторы труда рас­сматривают исключительно про­блемы, которые затронуты в них. И в случае сигналов об опреде­ленных нарушениях, которые не связаны с жарой, проверяются только факты, указанные заяви­телем.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand