4 martie 2024
Chisinau
Social

Dreptul minerilor la pensii privilegiate ar putea fi restabilit

Loading
Social Dreptul minerilor la pensii privilegiate ar putea fi restabilit
Dreptul minerilor la pensii privilegiate ar putea fi restabilit

mineri

 

După ce au ameninţat cu pro­teste şi au expediat numeroase de­mersuri către autorităţile statului, minerii moldoveni au primit asigu­rări că dreptul lor de a se pensiona mai devreme, abrogat la începutul acestui an, ar putea fi restabilit.

 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei au anunţat, la o recentă întru­nire, organizată de Federaţia „Sin­dicons”, că au iniţiat elaborarea unei noi liste de lucrări şi profesii care oferă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii avanta­joase.

Reprezentanţii ministerului de resort au recunoscut faptul că de­cizia de a abroga dreptul în cauză al minerilor a fost luată în pripă, fără a se ţine cont şi de poziţia ce­leilalte părţi, şi de aceea au decis să revină asupra acestui subiect, a menţionat Victor Talmaci, preşe­dintele Federaţiei „Sindicons”.

În replică, Viorica Dumbrăvea­nu, viceministră a Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, a afirmat că nu ar fi vorba de o greşeală, ci de o decizie conştientă, asumată din cauza lipsei de timp şi a necesităţii ca sistemul de pensii să fie conso­lidat. Lista unităţilor de producţie, a lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul cărora se acor­dă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii avantajoase, ar fi fost abrogată şi pe motiv că nu fusese actualizată din 1992.

„Nu negăm că sunt unele con­diţii nocive în mediul de muncă al minerilor. În această listă erau re­glementate, însă, şi unele activităţi care demult nu mai puteau fi ca­racterizate prin condiţii nocive de muncă”, a remarcat Viorica Dum­brăveanu.

Cu toate acestea, în temeiul activităţilor prevăzute în lista re­spectivă, unele persoane conti­nuau să se pensioneze în condiţii privilegiate, susţine Viorica Dum­brăveanu.

Astfel, în prezent, este elabo­rată o nouă 

listă a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii avantajoase.

În acest context, specialiştii de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au solicitat de la reprezentanţii mai multor insti­tuţii şi organizaţii, inclusiv ai sin­dicatelor, să înainteze propuneri privind profesiile ce ar urma să fie incluse în noua listă.

Concomitent, este necesar să fie elaborată şi o nouă hotărâre de Guvern cu privire la atesta­rea condiţiilor nocive de muncă, a precizat Viorica Dumbrăveanu. Acest lucru va implica şi expertiza Ministerului Sănătăţii. În conse­cinţă, se va stabili dacă există sau nu factori de nocivitate în mediul de producţie şi dacă vor fi sau nu acordate condiţii speciale de pensionare.

 

Asumarea transparenţei

 

Reprezentanţii Ministerului Muncii şi-au asumat angajamen­tul de a asigura un grad sporit de transparenţă în acest proces. Ei constată însă că, până acum, grupurile interesate nu prea au dat dovadă de activism. În acelaşi timp, factorii ministeriali spun că îşi doresc să primească propuneri cât mai multe şi cât mai variate.

Astfel, unele instituţii încă nu şi-au exprimat poziţia, iar specia­liştii de la Ministerul Muncii speră că acest lucru se întâmplă pentru că ar fi efectuate unele analize mai profunde legate de problema pensiilor privilegiate. Indiferent dacă e aşa sau nu, factorii de de­cizie ministeriali dau asigurări că vor desfăşura şi un amplu proces de consultare şi de expertizare a acestui document.

Ulterior, va avea loc şi o ates­tare a condiţiilor nocive de mun­că din mine, apoi vor fi elaborate completări la Legea cu privire la sistemul de pensii. Aceasta va permite să fie reglementate, in­clusiv condiţiile de pensionare a lucrătorilor din subteran, dar şi a altor categorii de lucrători ce vor fi incluse în lista sus-menţionată.

 

Vor exista condiţii privilegiate de pensionare, darele trebuie discutate

 

„Este cert că vor fi, totuşi, con­diţii speciale de pensionare, aşa cum sunt şi acum pentru militari sau lucrătorii din aviaţia civilă. Vor exista condiţii privilegiate ce vor fi reglementate prin lege. Care vor fi ele, va trebui să discutăm”, a subliniat Viorica Dumbrăveanu.

Analizele efectuate de specia­liştii de la Ministerului Muncii au arătat că, în timp ce beneficiau de condiţii privilegiate, minerii erau puşi într-o poziţie discriminato­rie faţă de alţi salariaţi. Problema constă în faptul că ei dispun de un stagiu de cotizare la pensie mai scurt decât cei care se pen­sionează în condiţii generale. În mod corespunzător, primesc şi pensii mai mici, comparativ cu alte categorii de salariaţi.

De aceea, este necesar ca acest aspect să fie reglementat în aşa mod, încât minerii care ac­tivează în condiţii nocive, atunci când ating vârsta cuvenită, să nu fie condamnaţi la o pensie mică, din cauza stagiului insuficient de cotizare sau a salariilor proaste.

În comparaţie cu aceştia, an­gajaţii din aviaţia civilă se pensi­onează şi acum în condiţii privi­legiate. În schimb, angajatorul lor achită pentru ei contribuţii de asi­gurări sociale în mărime de 33 la sută din salariu. Respectiv, atunci când ei solicită să le fie stabilită pensia de vârstă, aceasta le asi­gură un trai decent.

 

Propuneri filtrate

 

În consecinţă, un aspect im­portant asupra căruia au atras atenţia reprezentanţii Ministeru­lui Muncii ţine de stagiul special ce va fi prevăzut în legislaţie, în scopul excluderii posibilităţii ca beneficiarii dreptului de a primi pensii în condiţii speciale să fie discriminaţi sub aspectul mărimii acestora.

De asemenea, cei care vor pre­zenta propuneri au fost îndemnaţi să mai filtreze categoriile ce vor intra în lista respectivă, pentru ca aceasta să nu includă şi lucrători care nu merită să se pensioneze în condiţii privilegiate.

„Vom elabora mecanismul de atestare a locurilor de muncă şi vom purcede la întocmirea cadru­lui normativ. Poate vor exista şi aici anumite diferenţieri, în func­ţie de condiţiile care vor fi ates­tate. Nu ştim încă, dar aşteptăm propunerile, ca să vedem cum va arăta această listă”, a concluzio­nat Viorica Dumbrăveanu.

 

Poziţia sindicatelor

 

În cadrul aceleiaşi întruniri, Po­lina Fisticanu, şefa Departamen­tului protecţie social-economică al CNSM, a precizat că reprezen­tanţii sindicatelor au făcut parte din grupul de lucru pentru elabo­rarea conceptului de reformare a sistemului de pensii. Acest docu­ment nu a inclus însă prevederi legate de unificarea condiţiilor de pensionare şi pentru cei care lucrează în prezenţa factorilor de nocivitate.

Mai mult, nici în proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii, la etapa avizării de către părţile interesate, nu era prevăzu­tă abrogarea prevederilor legate de vârsta privilegiată de pensio­nare a persoanelor antrenate la lucrări caracterizate prin condiţii grele şi nocive.

Cu toate acestea, în momentul prezentării proiectului în cauză la Guvern, prevederea cu prici­na era supusă deja abrogării. Şi, în pofida faptului că sindicatele s-au pronunțat ulterior împotriva acestui fapt, dreptul respectiv nu a putut fi restabilit.

Mai există şi o altă problemă legată de aplicabilitatea dreptu­lui respectiv. El este exclus dintr-un articol al legii, iar în altul sunt păstrate alineatele referitoare la stagiul special de cotizare, ce acordă acelaşi privilegiu, ceea ce creează contradicţii în legislaţie, a subliniat Polina Fisticanu.

În acelaşi timp, Timofei Timo­hin, preşedintele Concernului „Inmacom”, s-a arătat nedumerit de intenţia factorilor de decizie ministeriali de a atesta locurile de muncă privind factorii nocivi şi nefavorabili din mediul ocupaţio­nal sau procesul de lucru.

„Cine nu ştie că în subteran oamenii lucrează fără suficient oxigen şi lumină, dar şi în condi­ţii de umiditate sporită şi de praf excesiv, în timp ce ei trebuie să care piatră?! La ce mai trebuie şi atestări de tot felul?”, şi-a arătat nedumerirea Timofei Timohin.

La fel de grele sunt şi condi­ţiile în care muncesc cei angajaţi în procesul de producere a ci­mentului sau a recipientelor din sticlă. În acelaşi timp, în ţările vecine aceste categorii de anga­jaţi beneficiază de facilităţi legate de pensionare. În ţara noastră, în subteran nu sunt condiţii mai bune de muncă, ba chiar acestea sunt şi mai rele, a opinat Timofei Timohin.

Vorbitorul a mai remarcat că, în 1999, era prevăzut un stagiu de muncă diferit la stabilirea pensii­lor în condiţii speciale faţă de cele generale. El a propus ca pentru mineri să fie stabilit un stagiu de cotizare nu mai mare de 25 sau 28 de ani, comparativ cu cel de­plin – de 35 de ani. De menţionat că, până la 1 ianuarie 2017, mine­rii puteau solicita să le fie stabilită pensia de vârstă la 54 de ani în cazul bărbaților şi la 49 de ani – în cel al femeilor. În prezent, ei se pot pensiona doar în condiţii ge­nerale, adică la 63 de ani.

La aceeaşi întrunire au par­ticipat şi reprezentanţi ai altor federaţii sindicale, ce dispun de membri care lucrează în condiţii de nocivitate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand