4 martie 2024
Chisinau
Social

Propuneri de optimizare a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă

Loading
Social Propuneri de optimizare a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă
Propuneri de optimizare a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă

carchilan

 

Reprezentanţii Inspectoratului Sindical de Muncă susţin proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernu­lui nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte nor­mative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Or, acesta are drept scop reducerea poverii de reglementare în domeniul securității și sănătății în muncă și eficientizarea controlului de stat pe segmentul în cauză.

 

Totodată, pentru îmbunătățirea proiectului, sunt propuse o serie de modificări și completări, a pre­cizat Elena Carchilan, şefa Inspec­toratului Sindical de Muncă.

Astfel, la capitolul II al Regula­mentului privind modul de orga­nizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesio­nale este propus un punct nou, „10”. Acesta va avea următorul conținut: „În cazurile în care se cer acțiuni speciale pentru realizarea măsurilor de prevenire a riscuri­lor profesionale pentru zonele cu risc profesional sporit și specific, realizarea acestor măsuri și orga­nizarea activităților de protecție a personalului se va efectua con­form prevederilor actelor norma­tiv-tehnice ramurale, care nu va diminua  gradul de protecție și prevenire a personalului”.

La punctul 38, alineatul 1), li­tera a) se propune să fie păstrată sintagma „studii liceale”.

Prevederile din regulamentul sus-menţionat nu conțin cerințe de prevenire și protecție a perso­nalului din toate domeniile eco­nomiei naționale, și anume, din sectorul energetic. Acesta este însă unul specific, cu risc sporit de electrocutări, avarii și, dacă acțiunile de prevenire nu vor fi adecvate riscurilor din domeniu, pot avea loc pierderi umane și materiale considerabile.

Astfel, de vreme ce instalațiile electrice prezintă zone de lucru cu risc profesional sporit, se cer acțiuni speciale pentru 

realizarea măsurilor de protecție și de pre­venire. Din această cauză, este necesar ca în regulament să fie introduse unele modificări.

La noul punct 66 prim, sin­tagma „vor fi consemnate în fișa personală” trebuie înlocuită cu: „se vor înregistra în registru, con­form capitolului IV din Anexa 5 la Regulament”. În acelaşi timp, la sfârșitul primului alineat, după sintagma „și sănătății în muncă”, va fi adăugată completarea: „Re­gistrul se va institui, înregistra, ține, reorganiza și lichida conform Legii cu privire la registre nr. 71 din 22.03.2007. Totodată, din fișa personală de la Anexa 5 la Re­gulament se va exclude capitolul IV, cu adăugarea unui registru cu denumirea: „Registru de evidență a instruirii personalului neelec­trotehnic în domeniul securității electrice”, în forma propusă de proiect la acest capitol.

Tot la punctul 66 prim, sintag­ma „cel puțin o dată la şase luni” va fi înlocuită cu sintagma „cel puțin o dată la 12 luni”.

În punctul 67, se va păstra varianta originală, fără a fi intro­dus textul „instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu suportul persoanei desemnate sau a reprezentantului serviciului intern sau extern de protecție și prevenire”. La punctul 71, în ul­tima frază, în sintagma „în baza planului de instruire…”, cuvântul „planului” va fi înlocuit cu „pro­gramului”.

În numărul trecut al ziarului, a fost publicat un material privind dezacordul Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Molova faţă de propunerea de abrogare a Hotărârii Guvernului despre apro­barea Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de mun­că la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabili­te sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefa­vorabile nr. 1335 din  10.10.2002 și a Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătă­mătoare și deosebit de vătămă­toare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare nr. 1487 din 31.12.2004, prin care vor fi privați salariații din țară de dreptul fundamental la un mediu de lucru sigur și sănătos.

Reprezentanţii sindicatelor pledează în continuare pentru eliminarea factorilor de nocivi­tate de la locurile de muncă şi pentru posibilitatea ulterioară de suspendare a sporurilor în cauză. Acest lucru ar urma să se producă însă numai după ce vor fi elimi­naţi factorii de nocivitate, ceea ce ar putea să dureze foarte mult şi nici nu se ştie când se va întâm­pla, a accentuat Elena Carchilan.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand