5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Realizări și perspective. Federaţia „SINDLEX” cere dublarea salariilor pentru poliţişti

Loading
Без рубрики Realizări și perspective. Federaţia „SINDLEX” cere dublarea salariilor pentru poliţişti
Realizări și perspective. Federaţia „SINDLEX” cere dublarea salariilor pentru poliţişti

sindlex

 

Majorarea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, spo­rirea numărului de sindicalişti şi crearea încă a două sindicate. Acestea sunt obiectivele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” pentru următorii cinci ani.

 

Recent, Institutul Muncii a găzduit lu­crările celui de-al II-lea Congres al federa­ţiei, în cadrul căruia s-a făcut o evaluare a activității din ultimii cinci ani și au fost ale­se organele de conducere ale structurii. La întrunire au participat conducerea Ministe­rului Afacerilor Interne (MAI), conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), lideri ai federațiilor de ramură din cadrul CNSM, dar și ai sindi­catelor organelor de forță din România şi Turcia.

Mihail Lașcu, președintele „SINDLEX”, a precizat că perioada de referință a fost una a consolidării.

„Orice consolidare întâmpină unele dificultăți, însă noi ne-am convins, pe par­cursul acestor ani, că putem să le depășim împreună, am învățat unii de la alții. Iar susținerea reciprocă de care am benefici­at, nu doar morală, dar și materială, ar pu­tea constitui un bun exemplu pentru alte entități din cadrul CNSM ca să se unească, pentru a crea structuri sindicale puternice”, a spus Mihail Laşcu.

Liderul sindical a mai menționat că unsindicat are succes doar atunci când des-fășoară un parteneriat social constructiv, subliniind că federația a reușit să negocie­ze cu conducerea MAI modificarea și com­pletarea Convenției colective din ramură, prelungind-o pentru anii 2015-2020, iar cu conducerea Ministerului Educației – Convenția colectivă pentru angajații din învățământ și educație. Totodată, au fost negociate și semnate contracte colecti­ve de muncă în cadrul unor subdiviziuni ale MAI.

Angela Otean, secretarul Federaţiei „SINDLEX” a spus: 

„Principala realizare a constat în faptul că am reuşit să consolidăm mai multe sindicate din diferite ramuri ale MAI, precum şi Sindicatul angajaţilor din învăţământ „Viitorul”, şi să creăm o echipă viabilă şi eficientă. Am realizat modifică­rile la modul de calculare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pentru femeile care au statut special, cărora anterior li se calcula indemnizaţia respectivă la nive­lul femeilor şomere. Totodată, am reuşit ca orele suplimentare lucrate de poliţişti să fie achitate parţial. Am obținut insti­tuirea unei transparenţe la antrenarea la muncă în zilele de odihnă şi în zilele de sărbătoare”.

Ea a adăugat că șefii se asigurau ca în­treg efectivul să le fie oricând la dispoziție în zilele de sâmbătă şi duminică sau în tim­pul unor manifestaţii sociale sau politice, ceea ce este incorect: efectivul de poliţişti trebuia să iasă la muncă doar când este strict necesar.

 

„SINDLEX”, o organizaţie credibilă pentru angajaţii MAI

 

„Prin faptul că i-am determinat să do­cumenteze orele suplimentare s-a stopat chemarea şi rechemarea oamenilor din concediu, în zilele de odihnă. O mare vic­torie consider faptul că partenerii noştri sociali au înţeles că implicarea sindicatelor aduce doar beneficii activităţii MAI, au în­ţeles că suntem doar parteneri sociali, dar nu inamici de pe baricade opuse. Înaintăm revendicări doar dacă vedem că se încalcă drepturile salariaţilor. E dureros faptul că salarizarea poliţiştilor din Republica Mol­dova este sub nivelul ţărilor europene, dar şi al ţărilor CSI. Ca să eliminăm problema corupţiei, salariul unui poliţist trebuie ma­jorat până la 8-10 mii de lei. Partenerii noş­tri sociali au conștientizat că venirea unor noi conducători nu impune şi schimbarea echipei manageriale. Trebuie să se pună accent pe profesionalism, experienţa de muncă, nu e neapărat să se facă schim­bări radicale în colective. Vom negocia cu partenerii noştri sociali ca salariaţii din structurile de forţă să beneficieze şi ei de concedii paternale, astfel că vom propune modificarea regulamentului de acordare şi a concediului respectiv. La elaborarea Legii privind salarizarea în sectorul bugetar, vom insista ca poliţiştii să fie salarizaţi în măsura în care un stat îşi respectă organele de for­ţă”, a conchis Angela Otean.

Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne, a apreciat conlucrarea cu sindica­tele din ramură.

„Federaţia „SINDLEX” a devenit o or­ganizaţie credibilă pentru angajaţii MAI. Nu este ușor să satisfaci toate cerințele sindicatelor, dar suntem într-un dialog continuu. Pe parcursul anului 2016 am anunțat niște acțiuni pe care dorim să le implementăm pentru a îmbunătăți salariile și condițiile de muncă. Toate subdiviziunile ministerului sunt supuse astăzi reformelor, dar este foarte important că pe parcursul anului 2016 noi am recăpătat încrederea partenerilor noștri de dezvoltare, respec­tiv, fiind redeschisă finanțarea, astfel încât să putem realiza scopurile propuse. Vom conlucra astfel ca să majorăm salariile an­gajaţilor din poliţie. În prezent suntem în căutare intensă a unor mecanisme care ar permite majorarea retribuţiilor lunare ale angajaţilor din organele de forţă”, a adă­ugat ministrul.

La rândul său, Oleg Budza, președintele CNSM, a opinat că unificarea sindicate­lor, care acum fac parte din componența Federației „SINDLEX”, a  fost un lucru bine gândit, care a dus la crearea unei structuri sindicale puternice.

„În ramură există un parteneriat soci­al real, care are multe realizări. Cea mai mare problemă, însă, rămâne promovarea imaginii polițiștilor în societate, inclusiv prin creșterea salarială”, a adăugat liderul CNSM.

 

O federaţie sindicală care se bazează pe fapte, nu pe vorbe

 

Prezentă la congres, Margareta Stresti­an, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a menţionat că activitatea Fe­deraţiei „SINDLEX” este apreciată la nivel înalt atât de către organizaţii naţionale, cât şi de cele internaţionale.

„Este important că ministrul Afaceri-lor Interne susţine activitatea sindicate-lor de ramură, care au nişte strategii per­formante”, a subliniat Margareta Stres-tian.

Totodată, Ion Pîrgaru, preşedintele Fe­deraţiei Sindicatelor din Comunicaţii, a apreciat Federaţia „SINDLEX” drept una pragmatică, ce se bazează pe fapte şi nu doar pe vorbe.

La rândul său, Victor Talmaci, preşedin­tele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii „SINDICONS”, a remarcat: „Conducerea Federaţiei „SINDLEX” este una foarte ac­tivă, inclusiv la şedinţele Comitetului Con­federal al CNSM”.

În cadrul congresului, în calitate de președinte al Federației „SINDLEX” a fost

reales Mihail Lașcu, Angela Otean – în funcția de secretar general al structurii, iar Alexandru Gobjilă – prim-vicepreședinte. Totodată, au fost desemnați cinci vice-președinți din cadrul fiecărui sindicat-membru al federației, a fost desemnată componenţa Comisiei de cenzori a fede­raţiei, componenţa Consiliului General al federaţiei.

Delegații la Congresul II al Federației „SINDLEX” au aprobat și o adresare către Parlament și Guvern, prin care îndeam­nă autoritățile să acționeze în comun cu sindicatele în vederea perfecționării cadrului legal ce vizează drepturile soci­al-economice ale angajaților, membri de sindicat, și sporirea stimei pentru aceștia, negocierea unor drepturi suplimenta­re pentru funcționarii publici cu statut social, respectarea dreptului la un loc de muncă sigur, cu salariu și condiții de muncă decente pentru angajații dindomeniul organelor de forță și cel edu-cațional.

„Totodată, manifestând responsabilita­tea civică, conducându-ne de prevederile alineatului 3 al articolului 38 din Consti­tuţia Republicii Moldova, susţinem trece­rea la sistemul electoral majoritar pe cir­cumscripţii uninominale, care sperăm că va genera efecte constructive şi benefice pentru viaţa politică şi socială şi va oferi fiecărui cetăţean cu drept de vot din țară dreptul de a fi ales în condiţiile legii”, se mai arată în adresare.

Federaţia „SINDLEX” are în compo-nenţă circa 22 de mii de membri de sin­dicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand