8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Realizări și perspective. Federaţia „Agroindsind” şi-a stabilit priorităţile pentru următorii cinci ani

Loading
Без рубрики Realizări și perspective. Federaţia „Agroindsind” şi-a stabilit priorităţile pentru următorii cinci ani
Realizări și perspective. Federaţia „Agroindsind” şi-a stabilit priorităţile pentru următorii cinci ani
congres-agroinsind

Foto: arhivă personală

 

Congresul al şaptelea al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricul­tură şi Alimentaţie „Agroindsind” din Republica Moldova s-a desfăşurat, recent, în incinta Sanatoriului „Struguraş” de la Cocieri. În cadrul aces­tui eveniment, Sergiu Bernevec a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei „Agroindsind” pentru următorii cinci ani, iar Vasile Mămăligă şi Sergiu Boţa au fost reconfirmaţi în calitate de vicepreşedinţi.

 

Înviorarea activităţii la toate nivelurile şi sporirea capacităţii de protecţie a drep­turilor legitime ale membrilor de sindicat constituie sarcina principală a Federaţiei „Agroindsind” pentru perioada următoare, a remarcat în raportul său Sergiu Bernevec. Printre obiectivele de bază pentru perioa­da următoare se numără: îmbunătăţirea condiţiilor de activitate, asigurarea securi­tăţii şi a sănătăţii la locul de muncă, solu­ţionarea problemelor legate de salarizare, asigurarea socială şi medicală a membrilor de sindicat.

Preşedintele „Agroindsind” a pledat pentru racordarea formelor și metodelor de protecție social-economică a membri­lor de sindicat, dar şi a situaţiilor atipice ce apar în raporturile de muncă, la realitățile ce derivă din procesul de implementare a Acordului de Asociere a ţării noastre la Uni­unea Europeană. Or, acestea sunt cauzate de fenomenele noi de ordin social, econo­mic şi politic ce influențează tot mai mult dispoziția membrilor de sindicat şi starea de lucruri din organizaţiile sindicale.

„Este o ruşine naţională faptul că până în prezent cuantumul minim garantat al salariului din sectorul de stat nu a atins nivelul minimului de existenţă. Autorităţile statului nu au nici o scuză pentru tărăgă­narea în continuare a soluţionării acestei probleme”, a apreciat Sergiu Bernevec.

În opinia sa, este necesară majorarea graduală a salariului minim din sectorul bugetar pentru ca, în cel mult doi ani, aces­ta să atingă nivelul minimului de existenţă. Mai mult, acest deziderat poate fi urgen­tat, inclusiv prin stabilirea unui sistem unic de salarizare pentru tot personalul tehnic şi auxiliar din sistemul bugetar.

 

Politici păguboase

 

Politica de menţinere a unor salarii mici în economie şi, în special în agricultură, este una extrem de dăunătoare şi, pe lângă faptul că nu favorizează atragerea investi­ţiilor, a generat migrarea în masă a forţei de muncă, în special, a celei calificate, pre­cum şi a tinerilor.

Totodată, susţinerea categoriilor de­favorizate de cetăţeni, printre care sunt pensionarii şi bugetarii, prin menţinerea artificială a preţurilor la producţia agricolă şi alimentară, duce la degradarea ramurii. Pentru depăşirea acestei politici păguboa­se este nevoie de solidaritate între sindi­cate şi angajatori, în vederea majorării şi legalizării salariilor şi a ajustării, în ultimă instanţă, a preţurilor la producţia agricolă şi alimentară.

Cu toate acestea, preşedintele „Agro­indsind” a remarcat că 

mai multe cerinţe stabilite la congresul precedent al „Agro­indsind” au fost îndeplinite. Astfel, a fost asigurat un caracter transparent şi echita­bil pentru procesul de stabilire a pensiilor lucrătorilor din sectorul agroalimentar în raport cu celelalte categorii de salariaţi. Acest lucru a fost realizat prin instituirea unei singure formule de calculare a pensii­lor, a aceleiaşi limite de vârstă, dar şi a ace­leiaşi rate de înlocuire a salariului cu pensia pentru toate categoriile de lucrători.

 

Asistenţă socială şi medical

 

Cu regret, concomitent cu aceste lu­cruri pozitive, s-a mărit vârsta de pensio­nare. Şi dacă majorarea acesteia cu un an pentru bărbaţi este un lucru neplăcut, dar tolerabil, atunci creşterea cu tocmai şase ani pentru femei este extrem de grea. Or, pentru femeile care muncesc în sectorul agroalimentar, în special, în condiţii grele şi nocive, devine problematică menţinerea capacităţii de muncă până la vârsta de 63 de ani.

Din acest considerent, activităţile legate de reformarea sistemului de asigurări soci­ale şi de asistenţă socială de stat vor avea o importanţă deosebită. Accentul va fi pus în mod prioritar pe majorarea alocaţiilor destinate tratamentului balneosanatorial şi modificarea regulamentului de atribuire a biletelor de odihnă şi întremare a sănă­tăţii. Important este ca femeile din ramura agroalimentară să poată beneficia de tra­tamentul necesar pentru a putea activa în câmpul muncii.

 

Reforme propuse

 

În context, a fost propusă promovarea unor reforme ce ar contribui la îmbunătă­ţirea nivelului de trai al salariaţilor-membri de sindicat. Printre acestea se numără per­fecţionarea politicii statului în domeniile social, fiscal, investiţional şi bancar, orien­tate spre ameliorarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor, protejarea pie­ţei interne şi a producătorului autohton.

În acest scop, Sergiu Bernevec este de părere că autorităţile statului ar trebui să utilizeze, cu înţelepciune şi cu mai multă hotărâre, instrumentarul de care dispune conform acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Este vorba, în special, de acordul privind aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului şi cel de Asociere la Uniunea Europeană.

Totodată, este necesar să fie cultivată o cultură a consumului de produse autohto­ne de calitate şi benefice pentru sănătate. La rândul lor, membrii de sindicat trebu­ie să se ghideze de principiul: procurăm produsele întreprinderilor care au sindi­cat, comitet pentru securitate şi sănătate în muncă, semnează contracte colective şi respectă drepturile salariaţilor.

 

Formare sindicală şi profesională

 

Un rol important în realizarea obiecti­velor stabilite de „Agroindsind” revine sis­temului de formare sindicală, în special, a negociatorilor, recrutorilor, organizatorilor sindicali şi a experţilor în dreptul muncii, în normare şi salarizare. De aceea, va fi conti­nuată practica de implementare a proiec­telor sindicale şi programelor educaţional-informaţionale pentru diverse categorii de specialişti, inclusiv în parteneriat cu sindi­catele din ţară şi de peste hotare.

Un nou proiect cu genericul „Responsa­bilitatea socială corporativă” urmează a fi lansat în viitor, cu posibilitatea extrapolării ulterioare a acestuia, după implementarea reformei administrativ-teritoriale, şi asupra dialogului social desfăşurat la nivel regio­nal.

Un subiect aparte îl reprezintă formarea profesională în ramură. În scopul asigurării dreptului salariaţilor la formare profesiona­lă continuă, este necesar să fie intensifica­tă activitatea tuturor structurilor Federaţiei „Agroindsind” şi a dialogului social.

 

Recrutarea membrilor

 

În pofida tendinţei generale de micşo­rare a numărului de membri de sindicat, în ultimii cinci ani, în sectorul agroalimentar au fost constituite 35 de organizaţii noi, ce dispun de peste 2400 de persoane. Recru­tarea membrilor de sindicat şi constituirea noilor organizaţii este unul din obiectivele strategice pentru toţi subiecţii federaţiei.

În opinia lui Sergiu Bernevec, constitui­rea de organizaţii noi trebuie să fie însoţită de activităţi de instruire şi informare a ac­tivului sindical, de negocierea şi semnarea contractelor colective de muncă, ameliora­rea situaţiei social-economice a salariaţi­lor-membri de sindicat.

Este necesar ca sindicatele nou-create să fie dezvoltate de la faza incipientă, de­pendentă faţă de patron, până la cea de sindicat combativ, independent şi solidar, adică formarea premiselor pentru crearea unui sindicat de tip nou, european. Este importantă mişcarea fermă spre atingerea obiectivului primordial – noi membri de sindicat, noi lideri sindicali, un nou stil de conducere sindicală.

 

Consolidarea sindicatului

 

Consolidarea, dezvoltarea şi demo­cratizarea în permanenţă a structurilor „Agroindsind” la nivel de consilii regionale, uniuni teritoriale, reprezentanţe, comitete unificate şi consilii pe branşă pot contribui substanţial la activizarea membrilor, la par­ticiparea lor la viaţa sindicală. În contextul preconizatei împărțiri administrativ-terito­riale, devine actuală şi sarcina fortificării consiliilor regionale, a înzestrării şi asigură­rii lor cu expertiza, cu mijloacele financiare şi tehnice necesare.

Reprezentanţii „Agroindsind” au apre­ciat înalt activitatea organizaţiei de femei şi a celei de tineret. Ei au pledat pentru creşterea rolului celor două organizaţii, in­clusiv prin includerea reprezentantelor lor în comisiile de dialog social şi în comitete­le pentru securitate şi sănătate în muncă. Totodată, tinerii urmează a fi promovaţi în organele elective de toate nivelurile.

Un succes deosebit al activităţii dintre cele două congrese îl constituie instituirea la nivel de ramură a unui dialog eficient cu partenerii sociali, ceea ce a permis să fie soluţionate cele mai stringente probleme ale membrilor de sindicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand