27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Cel cu vina e și cu păcatul: în ce cazuri se repară prejudiciul material

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Cel cu vina e și cu păcatul: în ce cazuri se repară prejudiciul material
Sfatul economistului: Cel cu vina e și cu păcatul: în ce cazuri se repară prejudiciul material

constructii

 

Activez în domeniul construcţiilor. Angajatorul, pentru în­deplinirea sarcinilor, mi-a dat un ferestrău electric, care în timpul lucrului s-a defectat. Acum, angajatorul îmi cere să restitui costul ferestrăului. Spuneţi-mi, vă rog, dacă angaja­torul are acest drept.

 

Vasile Bumbac, Chișinău

 

În conformitate cu prevede­rile art. 333 din Codul muncii, salariatul este obligat să repare prejudiciul material cauzat an­gajatorului, dacă prezentul cod sau alte acte normative nu pre­văd altfel.

Totodată, salariatul este ab­solvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de forţă majoră, confir­mate în modul stabilit, de ex­tremă necesitate, de legitimă apărare, de executare a unei obligaţii legale sau contractua­le, precum şi în limitele riscului normal de producţie.

Astfel, ţinând seama de cir­cumstanţele concrete în care a fost cauzat prejudiciul materi­al, angajatorul este în drept să renunţe, integral sau parţial, la repararea acestuia de către sa­lariatul vinovat.

Salariatul poartă răspun­dere materială în mărimea deplină a prejudiciului mate­rial cauzat din vina sa angaja­torului în cazurile când:

 

a) între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea integri­tăţii bunurilor şi a altor valori care i-au fost transmise pen­tru păstrare sau în alte scopuri (art. 339);

b) salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în baza altor documente unice;

c) prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite prin ho­tărâre judecătorească;

d) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit. k);

e) prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau de­teriorare intenţionată a mate­rialelor, semifabricatelor, pro­duselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folo­sinţă;

f) în conformitate cu legisla­ţia în vigoare, salariatului îi re­vine răspunderea materială de­plină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndepli­nirii obligaţiilor de muncă;

g) prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.

În conformitate cu art. 341 din Codul muncii, mărimea pre­judiciului material cauzat anga­jatorului se determină conform pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă con­tabilă.

În cazul sustragerii, pierde­rii, distrugerii sau deteriorării bunurilor angajatorului atribu­ite la mijloacele fixe, mărimea prejudiciului material se calcu­lează pornindu-se de la costul de inventar (preţul de cost) al valorilor materiale, minus uzu­ra, conform normelor stabilite.

În caz de sustragere, lipsă, distrugere sau deteriorare in­tenţionată a valorilor materiale, prejudiciul se stabileşte pornin­du-se de la preţurile din locali­tatea respectivă la data cauzării prejudiciului, conform datelor statistice.

Totodată, până la emiterea ordinului (dispoziţiei, deciziei) privind repararea prejudiciului material de către salariatul în cauză, angajatorul este obligat să efectueze o anchetă de ser­viciu pentru stabilirea mărimii prejudiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei lui.

Reţinerea de la salariatul vi­novat a sumei prejudiciului ma­terial care nu depăşeşte salariul mediu lunar se efectuează prin ordinul (dispoziţia, decizia, ho­tărârea) angajatorului, care tre­buie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului.

Dacă suma prejudiciului ma­terial ce urmează a fi reţinută de la salariat depăşeşte salariul mediu lunar sau dacă a fost omis termenul menţionat mai sus, reţinerea se efectuează conform hotărârii (deciziei) in­stanţei de judecată.

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand