28 februarie 2024
Chisinau
Social

Sfatul avocatului. Rectificarea actelor: obstacole și soluții

Loading
Social Sfatul avocatului. Rectificarea actelor: obstacole și soluții
Sfatul avocatului. Rectificarea actelor: obstacole și soluții
cetatenie

Foto: freenode.ro

 

Recent, am început a aduna actele pentru depunerea do­sarului în vederea redobândirii cetăţeniei române.Părinţii mei s-au născut în anul 1949, respectiv, bune­ii – până în 1940. Buneii sunt decedaţi şi actele acestora lipseau. Cu mult greu am reuşit să restabilesc actele, dar, ca la foarte multă lume, sunt mai multe date care nu coin­cid în diferite acte, ba şi actul de naştere al bunicii este de negăsit. Mi s-a comunicat că acesta este necesar, în special, pentru necorespunderea numelui bunicii din certificatul de deces cu cel din certificatul de naştere al tatălui meu.

Am ajuns într-un punct mort. Inspectorii de la starea ci­vilă mi-au spus să dau în judecată.

Este oare necesar acest lucru şi care este procedura?

 

Marin Vasilică, mun. Chişinău

 

Problema expusă este „du­rerea de cap” a multora. Din motiv că în Uniunea Sovietică exista tendinţa de rusificare a numelor, acestea au fost schi­monosite şi adaptate ideologiei de moment.

Astfel, foarte multă lume s-a pomenit astăzi în faţa proble­melor de necorespundere în datele personale.

În cazul dvs. există o soluţie prevăzută de lege, dar este des­tul de anevoioasă.

Urmează să cunoaşteţi că ce­rerea privind modificarea, recti­ficarea sau completarea actului de stare civilă se depune de că­tre titular sau  persoana îndrep­tăţită la oficiul stare civilă de la domiciliul  solicitantului.

Oficiul stare civilă soluţio­nează cererea, dacă nu există litigii între persoanele intere­sate, în cazurile când: în actul de stare civilă se atestă  ine­xactităţi, rubrici necompletate, abrevieri sau greşeli ortografi­ce, lipsa unor date; la întocmi­rea actului de stare civilă, au fost neglijate regulile stabilite pentru înregistrarea actelor re­spective.

În caz de litigiu între persoa­nele interesate, problema modi­ficării, rectificării sau completării actului de stare civilă urmează a fi  soluţionată de instanţa jude­cătorească. Modul şi termenele de examinare a acestor cereri se stabilesc de Serviciul Stare Civilă.

Oficiul stare civilă, la cererea solicitantului, organizează 

do­sarul respectiv şi, în urma exa­minării acestuia, emite decizia privind problema în cauză. În cazul respingerii cererii, oficiul stare civilă eliberează, în scris, la solicitare, un răspuns argumen­tat care poate fi contestat în in­stanţa judecătorească.

În actele de naştere şi, după caz, în cele de căsătorie, de divorţ sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modifică­rile intervenite în starea civilă a persoanei, precum şi alte menţi­uni similare în baza hotărârii ju­decătoreşti privind modificarea, rectificarea, completarea sau anularea actului de stare civilă ori privind anularea menţiunilor de pe acesta.

Sunt multe cazuri când nu corespund datele persoanei din certificatul de naştere emis până în anul 1940 cu toate cele­lalte acte, emise ulterior.

Se consideră eronat că ur­mează a fi corectat actul primar, or rectificările în actele de stare  civilă se efectuează în baza acte­lor de stare civilă premergătoa­re deţinute de către Oficiul Stării Civile.

În astfel de situaţii, trebuie modificate toate actele emise ulterior certificatului de naştere.

Dvs. trebuie să apelaţi la ser­viciile unui avocat care să vă perfecteze o cerere detaliată către Oficiul Stare Civilă cu soli­citarea rectificării actelor cores­punzătoare.

Oficiul Stare Civilă va emite o decizie privind admiterea sau respingerea cererii dvs. Dacă Oficiul Stare Civilă dispune de suficiente date, urmează să vă admită cererea şi să dispună rectificarea actelor solicitate.

Dacă lipsesc datele necesare, se va emite o decizie de respin­gere a cererii care se contestă în instanţa de judecată cu cererea de constatare a inexactităţii în­scrierilor în registrele de stare civilă.

Cererea se depune la instan­ţa judecătorească din sectorul unde își are domiciliul petiţio­narul sau de la sediul organului de stare civilă.

În cerere se indică datele re­feritoare la inexactitate, la corec­tările sau modificările solicitate de petiţionar, organul de stare civilă care a refuzat corectarea sau modificarea înscrierilor. La cererea de constatare a inexac­tităţii înscrierilor din registrul de stare civilă se anexează copia de pe certificatul respectiv, înche­ierea organului de stare civilă asupra refuzului de corectare sau modificare a înscrierilor şi alte documente care se referă la această problemă.

Hotărârea judecătorească prin care se constată inexacti­tatea înscrierilor din registrul de stare civilă constituie temeiul corectării şi al modificării înscri­erilor de către organul de stare civilă.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand