3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Convenţii scrise ori verbale

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Convenţii scrise ori verbale
Sfatul avocatului: Convenţii scrise ori verbale
tipuri-de-imprumut

Foto: simplucredit.ro

 

Am acordat un împrumut unei persoane pe un termen concret. Mi-a promis că îmi va restitui banii în termen. La transmiterea banilor, având încredere în buna-credin­ţă a persoanei, nu am întocmit nici un contract sau reci­pisă, doar fiind prezente încă două persoane, care pot confirma transmiterea banilor şi pot depune mărturii în acest sens.

Termenul de restituire a expirat de mai mult timp, dar banii nu mi-au fost întorşi.

Şi mai rău, persoana dată refuză să recunoască că i-am dat banii, spunând că nu voi putea demonstra niciodată acordarea împrumutului.

Spuneţi-mi, vă rog, cum urmează să procedez şi care sunt consecinţele că nu am întocmit nimic în scris.

 

Boris Răileanu, orașul Ungheni

 

Dvs. aţi încheiat cu persoa­na respectivă un contract de împrumut bănesc în formă ver­bală.

Legea nu interzice înche­ierea acordurilor verbale, dar stabileşte pentru anumite tipuri de acorduri condiţii de valabili­tate şi cerinţe obligatorii ce ţin de forma actului juridic – scrisă sau verbală.

Avantajele pe care le pre­zintă forma scrisă a actelor ju­ridice civile sunt: crearea posi­bilităţii de a preciza în termeni clari conţinutul actului juridic, conferirea certitudinii în pri­vinţa momentului încheierii lui, facilitarea controlului asupra modului de executare a obliga­ţiilor cărora acesta le dă naşte­re etc. Participanţii la raportu­rile juridice civile pot îmbrăca în formă scrisă orice act juridic, dacă legea nu cere expres o altă formă, de exemplu, forma autentică. Pe lângă recurgerea opţională a subiecţilor de drept civil la forma scrisă, aceasta este cerută în anumite condiţii prin lege.

Legea prevede în mod ex­pres că trebuie să fie încheia­te în scris actele juridice dintre  persoanele juridice, dintre per­soanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar in cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectu­lui. În cazul în care, conform le­gii sau învoielii între părţi, actul juridic trebuie încheiat in scris, el poate fi încheiat atât prin întocmirea unui singur înscris, semnat de părţi, cât şi printr-un schimb de scrisori, telegra­me, telefonograme, alte acte asemenea, semnate de partea care le-a expediat. Utilizarea mijloacelor tehnice la semna­rea actului juridic este permisă în cazul şi în modul stabilit de lege ori prin acordul părţilor. Legea cere forma scrisă pentru unele acte juridice indiferent de valoarea obiectului lor. Co­dul civil prevede obligativitatea formei scrise pentru diferite ca­tegorii de acte juridice: clauza penală, contractul de locaţiune a unui bun imobil, contractul de arendă, contractul de lea­sing, contractul de administrare fiduciară, contractul de servicii turistice, contractul de fidejusi­une, contractul de franchising, contractul de credit bancar, contractul de asigurare etc.

Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage 

nulitatea lui numai în cazul în care acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor.

Ca regulă generală, neres­pectarea formei scrise a actului juridic civil nu atrage nulitatea lui, ci lipseşte părţile, în caz de litigiu, de dreptul de a cere proba cu martori pentru dove­direa acestui act. Părţile sunt în drept să dovedească încheierea actului juridic în cauză cu toa­te celelalte mijloace de probă prevăzute de lege. Codul de procedură civilă prevede că, în afară de depoziţiile martorilor, în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile părţilor şi ale al­tor persoane interesate de so­luţionarea pricinii, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile ex­perţilor.

Deci, potrivit legii, la adre­sarea în instanţa de judecată privind încasarea forţată de la persoana respectivă a banilor împrumutaţi, urmează să de­monstraţi că aţi încheiat acel contract de împrumut. În lipsa unui înscris şi în situaţia în care pârâtul nu recunoaşte încheie­rea acestui acord, nu aveţi nici o probă care să confirme faptul dat, or dvs. nu puteţi prezenta proba cu martori, fiind lipsit prin lege de acest drept.

În cazul dvs. urmează să adresaţi o plângere la poliţie prin care să solicitaţi tragerea la răspundere a acestei persoane care v-a deposedat prin înşe­lăciune de bani, martorii fiind acceptaţi ca probă în cadrul procesului penal.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand