11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Salarii mai mari şi mai multă protecţie socială pentru angajaţi

Loading
Social Salarii mai mari şi mai multă protecţie socială pentru angajaţi
salariu

Foto: vocea.md

 

Salariile lucrătorilor mol­doveni, cel puţin partea acestora care este trecută prin contabilitate, au toate şansele să se majoreze, ca urmare a unor modificări operate recent la Legea sa­larizării.

 

Oleg Budza, preşedintele Con­federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova, a precizat că, potrivit modificărilor în cauză, salariul minim din sectorul real nu va mai include şi anumite plăţi ce necesită a fi calculate su­plimentar, inclusiv de stimulare sau compensare.

Anterior, pe fondul unor pre­vederi ambigue ale legii sus-menţionate, salariile tuturor luc-rătorilor, indiferent de calificare, pregătire profesională, compe­tenţă, gradul de responsabilitate sau complexitate, puteau fi sta­bilite la nivelul cuantumului mi­nim garantat, de 2100 de lei.

„Deja există premise pentru ca în documentele contabile să nu mai figureze salarii în mări­me egală pentru toţi angajaţii. Până acum, în timpul vizitelor pe la întreprinderi, efectuate de inspectorii de muncă ai statului şi cei ai sindicatelor, aceştia con­statau cazuri în care toţi salariaţii aveau acelaşi nivel de retribuţie, al cuantumului minim. O astfel de stare de lucruri nu este nor­mală”, a specificat Oleg Budza.

Atât reprezentanţii CNSM, cât şi ai unui şir de sindicate de ra­mură, au luptat pe parcursul mai multor ani pentru a fi operată această modificare legislativă. Şi patronatele au căzut de acord cu această variantă de compromis. Or, a polemiza şi a aduce argu­mente în contradictoriu în acest caz este greu, mai ales că soluţia propusă de sindicate rezultă şi din practica altor ţări europe­ne de calculare a salariului mi­nim garantat, a accentuat Oleg Budza.

În consecinţă, reprezentanţii sindicatelor se aşteaptă ca mo­dificările operate la Legea salari­zării să impulsioneze negocierile colective la nivel de ramură şi de unitate şi să contribuie la majo­rarea salariilor.

Pe lângă faptul că noile modi­ficări vor contracara

practica ac­tuală aplicată de unii angajatori din sectorul real de stabilire pen­tru toţi lucrătorii a aceluiaşi sala­riu de funcţie, acestea vor genera şi mai multă protecţie socială.

 

Implicaţii ale acestor modificări

 

Preşedintele CNSM a speci­ficat că mulţi dintre cetăţenii pe care îi primeşte în audienţă i se plâng pe calitatea serviciilor de sănătate şi pe faptul că nu au destui bani pentru a procura medicamente. Oamenii recu­nosc însă că achită contribuţii în fondurile de asigurare medicală doar din salariul primit oficial şi că, de obicei, pe lângă acesta mai există şi unul oferit „în plic”.

În opinia lui Oleg Budza, lu­crătorii pot avea parte de servicii de sănătate de calitate, de spe­cialişti competenţi şi de medi­camente compensate, doar dacă vor achita contribuţii din întrea­ga sumă a veniturilor salariale. Aceasta se referă atât la asigură­rile de sănătate, cât şi la cele so­ciale. Or, după ce, din 1 ianuarie 2017, a intrat în vigoare un nou sistem de stabilire a pensiilor, mărimea acestora va depinde de volumul de contribuţii achitate şi, de aceea, oamenii ar trebui să se îngrijească ca aceste plăţi să fie cât mai mari.

Chiar şi pentru a fi implemen­tat conceptul privind tichetele sau deja voucherele de masă, ce va fi elaborat în perioada ianu­arie-februarie, va fi necesar să fie scoase la iveală salariile reale ale angajaţilor, a remarcat Oleg Budza.

 

Scoaterea la iveală a salariilor reale

 

Preşedintele CNSM a adăugat că, în 2017, reprezentanţii Gu­vernului preconizează să depună eforturi, în comun cu sindicatele, patronatele, mass-media şi cu întreg sectorul neguvernamental pentru a schimba atitudinea sa­lariaţilor. Aceştia ar urma să con­ştientizeze necesitatea ca salarii­le să fie oficializate. Or, acum, la întreprinderile de stat, salariile sunt mai mari decât în cele din sectorul privat, lucru care nu e chiar așa.

Printre eforturile în cauză se numără şi elaborarea, în perioa­da ianuarie-începutul lui februa­rie, a unui set de măsuri pentru combaterea fenomenului muncii „la negru” şi a salariilor „în plic”. Acestea au fost preconizate pen­tru iunie 2016, dar ulterior ter­menul a fost modificat, pentru a putea fi înglobate şi recomandări ale unor companii internaţiona­le cu experienţă în materie, ale mai multor experţi europeni şi autohtoni. De menţionat că sa­lariile reprezintă principala sur­să de venit pentru majoritatea lucrătorilor. Potrivit experienţei internaţionale, rolul prioritar al sindicatelor este de a lupta pen­tru un nivel decent al salariilor, aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a unor standarde ocupaţionale adecvate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand